จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,757.83673.0075.6 %5.0715.33120.5783.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,011.9924,013.00-0.0 %0.0141.28215.40-52.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,670.75611.7092.9 %5.0109.4952.8351.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,406.075,602.00-3.6 %0.01,494.99333.9077.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,295.821,050.0068.1 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,207.311.00100.0 %5.0417.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,060.416,443.8357.2 %5.03,362.95194.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,874.3811,413.8017.7 %5.02,887.791,392.3451.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,437.9745,540.00-103.0 %0.04,796.52889.4581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,214.734,181.1832.7 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3062.7081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,904.71186.0095.2 %5.0219.2548.0678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,167.35876.0079.0 %5.0357.7398.6872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,788.33818.0082.9 %5.0243.59112.4453.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,117.65466.0088.7 %5.0241.8150.0379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,917.05513.0086.9 %5.0449.5639.4691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,894.32482.0087.6 %5.0259.4371.1772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,903.06694.0082.2 %5.0374.4675.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,896.07555.0085.8 %5.0249.7876.1969.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,934.87592.0085.0 %5.0278.7276.2172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,873.77498.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,656.62429.0088.3 %5.0234.6417.1192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,028.54433.0089.3 %5.0420.3061.5785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,979.65691.0082.6 %5.0281.0389.2768.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,883.86345.0091.1 %5.0267.4715.0394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,854.88422.0089.1 %5.0278.1574.1073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,054.95736.0081.8 %5.0351.7736.2089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,649.681,259.0072.9 %5.0560.8764.2588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,050.05632.0084.4 %5.0318.32110.8065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,102.35586.0085.7 %5.0519.2623.9495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,031.441,157.0071.3 %5.0450.0986.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,402.58658.0085.1 %5.0388.36107.7272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,042.061,002.0075.2 %5.0403.2072.8181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,902.40377.0090.3 %5.0344.4416.4895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,768.46166.0095.6 %5.0314.0711.5296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,792.34273.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,838.377,911.12-0.9 %0.02,585.69507.2880.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,920.863,063.4461.3 %5.02,731.032,626.753.8 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,799.85946.0066.2 %5.0976.28326.8066.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,731.01265.5090.3 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,964.272,149.8027.5 %5.0667.00323.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,258.062,062.8036.7 %5.01,000.57276.4572.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,815.31821.0070.8 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,853.80804.0071.8 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,212.792,694.0016.1 %5.0886.48613.6830.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,596.074,799.00-4.4 %0.01,494.99686.8554.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,497.671,544.8455.8 %5.01,552.77146.1390.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,343.711,010.0069.8 %5.01,000.57171.9082.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 865,109.8260,448.007.2 %3.525,771.607,482.2071.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,795.341,936.0049.0 %5.0896.57135.9784.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,073.581,336.0056.5 %5.0886.48190.0078.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,062.1834,939.35-148.5 %0.04,765.741,922.1559.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์96,071.03613,680.00-538.8 %0.03,814.6610,642.95-179.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,855.105,586.004.6 %2.02,583.311,496.2042.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,453.8111,748.9912.7 %5.01,735.74131.0392.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,564.786,130.00-139.0 %0.0731.071,192.18-63.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,235.413,224.8055.4 %5.02,540.87901.2064.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,732.886,952.99-46.9 %0.01,475.97660.2555.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,118.272,746.4133.3 %5.01,441.62265.1681.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา19,711.9032,512.97-64.9 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 52,622.5318,559.0264.7 %5.0424.07489.04-15.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)18,954.6129,818.08-57.3 %0.06,945.275,846.3015.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,687.668,104.00-5.4 %0.02,669.56611.8077.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,100.735,172.00-26.1 %0.01,304.83189.7085.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,429.092,729.0038.4 %5.01,464.21327.5977.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,961.7613,991.73-75.7 %0.02,769.061,707.0738.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,612.4811,367.002.1 %1.03,361.071,256.4562.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,850.421.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,273.86664.0079.7 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,740.17536.0069.2 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,602.79703.0056.1 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,698.761,103.0076.5 %5.01,038.60124.9488.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,514.652,100.0040.3 %5.01,057.62560.0247.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,177.353,466.0017.0 %5.01,228.78721.7441.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,835.5611,306.01-44.3 %0.01,894.323,896.76-105.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,958.793,716.0037.6 %5.02,046.45817.0060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,932.462,018.0059.1 %5.01,247.78338.9872.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,745.3318,399.98-88.8 %0.02,769.06182.4093.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,736.452,864.0067.2 %5.03,140.78563.3582.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,642.083,711.0068.1 %5.01,285.81416.1067.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,043.963,794.006.2 %3.01,228.761,144.856.8 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,395.363,649.0032.4 %5.01,780.23348.3380.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,123.195,457.00-6.5 %0.01,343.49792.3041.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,503.207,215.00-31.1 %0.01,323.8489.1693.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,871.5825,860.0071.5 %5.0883.04806.548.7 %4.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา56,941.5012,279.9978.4 %5.0986.11664.0632.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 69,131.5168,879.000.4 %0.51,723.66771.5255.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 89,109.391.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 61,876.2098,600.21-59.4 %0.01,688.15989.5041.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา68,492.8542,137.0038.5 %5.01,810.851,103.7539.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,340.4320,168.00-95.0 %0.02,795.03935.8666.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,843.631.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,060.897,819.00-29.0 %0.01,554.19750.5051.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา420,466.4112,480.0097.0 %5.020,196.05478.6597.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,826.691,552.0059.4 %5.01,133.68570.9049.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,241.439,660.28-33.4 %0.02,407.77945.5260.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,267.833,304.8022.6 %5.01,342.86192.1985.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,114.947,103.000.2 %0.52,485.51815.6567.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,491.728,393.0037.8 %5.01,437.94457.9068.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,845.533,234.4033.2 %5.0827.580.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,888.635,680.0061.9 %5.02,285.26302.6086.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 149,497.7514,604.0170.5 %5.01,004.21295.1270.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 224,041.2115,585.6035.2 %5.0625.22441.1529.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,184.798,639.655.9 %2.51,981.87471.4876.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 450,535.2614,596.0071.1 %5.01,682.87760.7254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 534,210.3112,102.0064.6 %5.01,595.39390.7975.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 651,369.7012,568.3375.5 %5.01,290.72384.1270.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 717,010.309,878.1341.9 %5.01,587.28284.7582.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)36,922.5611,878.4167.8 %5.01,045.16428.9159.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,691.968,229.005.3 %2.5575.97518.4210.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่86,812.6826,548.0469.4 %5.01,355.851,513.00-11.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา63,417.92197,155.59-210.9 %0.01,274.111,783.90-40.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง96,066.291.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา110,765.1483,018.0025.1 %5.02,326.401,776.5023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย27,654.021.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี46,743.561.00100.0 %5.01,423.091,163.5518.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ36,296.841.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา180,343.0862,293.0065.5 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา48,491.0422,060.0054.5 %5.01,020.25214.6579.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,005.3137,144.0019.3 %5.01,417.08186.7786.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง69,230.2213,213.0080.9 %5.01,261.091,186.555.9 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,889.8827,704.0035.4 %5.01,454.501,263.0413.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,116.831,530.0050.9 %5.01,937.150.95100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,979.4633,123.007.9 %3.53,071.203,315.71-8.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,787.9311,344.0423.3 %5.05,812.021,245.9078.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา45,133.9727,412.0039.3 %5.01,436.171,122.9321.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.691.0099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา51,936.4738,159.2826.5 %5.03,779.701,168.3469.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,069.472,494.0038.7 %5.01,285.81597.5053.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,026.474,976.0029.2 %5.02,176.73565.6174.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,074.421,313.0057.3 %5.01,461.3537.1497.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,674.961,962.0046.6 %5.01,169.22559.7652.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,780.9425,910.0048.0 %5.018,710.247,501.4459.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,913.031.00100.0 %5.05,319.0615,085.00-183.6 %0.0
รวม 3,001,778 2,136,730 28.82 % 254,661 110,949 56.43 %