จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,946.26754.0074.4 %5.0242.97100.0358.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,149.234,574.0011.2 %5.0756.40169.5577.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,536.391,450.0059.0 %5.0471.1617.9396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,822.8221,274.4310.7 %5.03,510.661,185.4066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,436.8639,750.00-3.4 %0.05,358.27354.3593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,836.1327,613.260.8 %0.53,757.19548.0485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,684.684,250.0044.7 %5.0452.14109.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,968.823,049.0038.6 %5.0376.07125.4066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,115.821.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,396.664,613.8014.5 %5.0433.13104.4475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,093.131,959.0067.8 %5.0281.00101.7663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,463.221,599.0064.2 %5.0396.5759.7984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,023.972,287.0062.0 %5.0425.5924.4594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,186.722,210.0057.4 %5.0391.18107.6472.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,083.847,837.00-10.6 %0.01,212.78295.4175.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,222.167,685.00-47.2 %0.0837.63792.865.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,511.633,952.0012.4 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,129.821,760.0043.8 %5.0395.1073.6181.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,656.372,407.0048.3 %5.0414.11415.91-0.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,596.844,211.0024.8 %5.0634.76345.0845.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,780.622,784.00-56.4 %0.0333.781.8599.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,153.524,354.0015.5 %5.01,079.67558.8148.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,358.3421,959.00-112.0 %0.01,555.07177.5388.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,872.921,873.0051.6 %5.0680.34291.6557.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,287.001,934.0054.9 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,458.121,292.0062.6 %5.0357.06204.2542.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,385.855,315.001.3 %0.5813.45142.5082.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,845.6127,458.15-210.4 %0.01,992.441,090.3645.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,683.095,367.0019.7 %5.01,022.62698.9431.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,597.673,300.0065.6 %5.01,003.54122.5287.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,464.2916,376.00-119.4 %0.01,421.96106.9392.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,327.123,070.0072.9 %5.0471.16106.9877.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,690.404,290.008.5 %4.0642.30114.5882.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,329.523,492.00-49.9 %0.0894.2250,371.85-5,533.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,021.716,884.0050.9 %5.01,364.91706.0548.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,443.0510,491.00-92.7 %0.01,212.7855.3795.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,651.3327,578.0010.0 %5.01,082.86440.9159.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,190.9013,359.0072.8 %5.0833.73476.0142.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 147,227.23158,000.00-7.3 %0.02,042.381,786.0012.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,889.981,624.0043.8 %5.0300.0244.2985.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,423.5412,189.00-64.2 %0.01,441.00320.1577.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,674.2566,000.00-96.0 %0.02,322.74438.1781.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,272.0510,450.00-43.7 %0.0984.59370.5062.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,298.7852,445.0024.3 %5.05,605.481,359.0075.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,653.152,100.0062.9 %5.0908.53237.5073.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,602.845,072.00-40.8 %0.0566.24229.7359.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,255.5418,623.0012.4 %5.0856.48490.4442.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 22,923.4810,923.00-273.6 %0.0858.41379.7655.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,819.259,604.0011.2 %5.0317.11242.5023.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,676.2681,538.0013.9 %5.01,437.45694.0051.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,337.2033,000.006.6 %3.0648.1825,191.85-3,786.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ92,026.3422,377.0075.7 %5.0451.73394.2512.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,919.1117,000.0043.2 %5.0399.93400.00-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ39,276.561,713.0095.6 %5.012,919.8614,808.60-14.6 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย401,283.47346,000.0013.8 %5.06,993.131,619.9876.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,187.691.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,538.57896.0074.7 %5.0281.00101.9863.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,934.221.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,421,622 1,153,969 18.83 % 82,275 110,053 -33.76 %