จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,825.131,107.4171.0 %5.0603.38138.6677.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,162.469,292.1145.9 %5.080.50216.93-169.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,957.344,616.01-56.1 %0.0698.46161.5076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,188.261,901.0040.4 %5.0793.5372.9190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,510.158,264.0059.7 %5.02,676.12713.0773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0329.0758.2282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,814.72564.0085.2 %5.0228.9517.9892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,797.88679.0082.1 %5.0237.1817.9592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,924.781,116.0071.6 %5.0423.7451.7387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,892.32575.0085.2 %5.0403.4666.0583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,837.52381.0090.1 %5.0437.8853.8287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,960.09671.0083.1 %5.0367.3896.7173.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,825.34511.0086.6 %5.0342.0571.8379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,820.05626.0083.6 %5.0293.5543.7485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,138.80742.0082.1 %5.0308.0891.1170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,805.43539.0085.8 %5.0350.6844.1787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,567.66350.0090.2 %5.0268.7772.6173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,984.33350.0091.2 %5.0306.2636.2588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,570.46487.0086.4 %5.0264.9310.8395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,241.15303.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,714.95247.0093.4 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,548.73343.0090.3 %5.0295.5712.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,125.28376.0090.9 %5.0376.9065.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,787.23511.0086.5 %5.0308.437.6097.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,562.492,353.1433.9 %5.0945.66615.6034.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,770.231,568.7643.4 %5.0428.69210.9050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,095.20692.0077.6 %5.0581.00240.3558.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,903.821,091.0062.4 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,345.59665.0071.6 %5.0482.14265.0545.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,097.732,692.1734.3 %5.01,116.811,468.14-31.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,362.19980.2270.8 %5.0698.46344.6850.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,244.56703.0078.3 %5.0812.53417.2648.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,047.634,213.2016.5 %5.01,325.984,104.76-209.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,551.312,728.03-6.9 %0.0669.63478.8628.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,294.663,396.9846.0 %5.02,067.59707.2765.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,494.313,958.0011.9 %5.01,364.02366.4373.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์12,075.7313,610.99-12.7 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,119,961.6086,758.1392.3 %5.08,330.37908.6089.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,370.321,425.6057.7 %5.0869.5857.0093.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,106.151,024.0051.4 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,325.651,024.0080.8 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,893.53913.6468.4 %5.0831.57109.1686.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,920.781,050.0064.1 %5.0679.44380.2244.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,387.402,909.0014.1 %5.0926.63293.1068.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,187.663,471.30-8.9 %0.0793.542,101.94-164.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,316.032,223.9864.8 %5.02,005.26544.3872.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,550.821,448.5043.2 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,261.689,620.5321.5 %5.01,554.18201.2087.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,210.742,633.1276.5 %5.0907.631,376.55-51.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,822.403,490.0027.6 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,480.994,900.4634.5 %5.01,554.17719.9953.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,906.033,460.0029.5 %5.01,059.76570.0046.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,073.374,929.00-60.4 %0.0717.4790.9687.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์62,842.8910,613.0083.1 %5.0874.04649.5725.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 17,306.2835,153.58-103.1 %0.0497.54479.393.6 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,857.791,184.7158.5 %5.0660.42213.0467.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,170.031,939.0038.8 %5.0698.46233.1766.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,296.867,101.652.7 %1.01,097.77329.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,619.911,558.5056.9 %5.0983.70494.8849.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,498.587,458.40-198.5 %0.01,059.76355.7466.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 171,415.8011,768.0083.5 %5.01,106.10181.2083.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,018.4811,789.0052.9 %5.01,404.65551.9560.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 324,242.4412,085.6050.1 %5.01,609.01517.3667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,764.056,875.0366.9 %5.02,647.98986.0062.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)29,612.479,340.5568.5 %5.02,491.82401.0683.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,031.695,213.59-156.6 %0.0264.21352.22-33.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,795.9127,400.00-179.7 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,552.5453,237.00-187.0 %0.0721.881,514.68-109.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์13,700.0078,802.67-475.2 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,009.3326,982.3010.1 %5.01,011.44574.8543.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง83,221.2027,400.0067.1 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก101,456.4613,296.4986.9 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,667.7532,073.84-81.5 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,460.502,797.0019.2 %5.0907.65495.4145.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,920.32566.6480.6 %5.0622.39545.3012.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,232.123,080.0079.8 %5.05,467.24614.7788.8 %5.0
รวม 1,937,314 592,202 69.43 % 75,142 36,018 52.07 %