จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44267.30-6.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์32,890.9517,605.4946.5 %5.0102.71144.98-41.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,875.526,427.0027.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,736.413,965.76-6.1 %0.0882.03140.4984.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,722.551,221.0055.2 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,904.995,795.3069.3 %5.02,192.51918.1058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,946.49348.0091.2 %5.0283.0213.8695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,269.281,273.0070.2 %5.0293.7065.5577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,161.23651.0084.4 %5.0307.8010.8896.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,008.20474.0088.2 %5.0234.6936.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,972.19228.0094.3 %5.0246.3810.6495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,008.2052.0098.7 %5.0242.0413.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,979.29335.0091.6 %5.0195.1810.2594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,044.22496.0087.7 %5.0311.3252.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,972.19576.0085.5 %5.0364.5512.6996.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,008.20645.0083.9 %5.0331.2583.2874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,972.19421.0089.4 %5.0172.1213.5192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,109.15708.0082.8 %5.0348.7851.1385.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,964.458,545.39-7.3 %0.0922.03359.6561.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,792.455,191.71-36.9 %0.0918.04608.0033.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10218.5054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,141.28622.0080.2 %5.0602.94460.7523.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,975.96891.0070.1 %5.0546.69532.002.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,370.444,121.825.7 %2.5792.521,010.17-27.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,230.671,313.6059.3 %5.0784.92290.6363.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,414.77733.0078.5 %5.0708.86507.0428.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,652.361.00100.0 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,000.862,617.0012.8 %5.0692.59771.40-11.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,713.493,629.6736.5 %5.01,754.741,127.7835.7 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,013.203,689.2526.4 %5.01,355.40103.6092.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,246.6013,721.00-119.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,798.251,747.5054.0 %5.0956.07199.6079.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4552.6322.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1020.0368.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8949.4531.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,440.681,074.0068.8 %5.0819.77137.7583.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,800.29330.0088.2 %5.0575.75167.7070.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,623.273,422.615.5 %2.5899.02348.8561.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,846.0919,462.13-148.0 %0.01,692.822,826.77-67.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,706.113,767.00-1.6 %0.0570.48241.4657.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,709.322,336.0037.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,056.4010,647.4011.7 %5.03,694.37144.3096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,900.7510.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,155.202,067.7759.9 %5.0956.070.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์600.484,928.00-720.7 %0.0203.02307.82-51.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,212.065,675.008.6 %4.01,792.77648.7363.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,110.783,550.00-14.1 %0.0645.8664.5190.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,252.392,569.0077.2 %5.0822.96535.8434.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์52,006.1323,713.7754.4 %5.0976.04529.7345.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,776.26885.0068.1 %5.0230.68215.606.5 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,777.062,471.4634.6 %5.0880.00346.9960.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,458.411,011.0070.8 %5.0291.76178.9038.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,238.765,701.55-8.8 %0.0766.03344.1255.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,646.4610.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,659.464,414.2022.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,451.845,648.0046.0 %5.01,373.5028.5097.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,070.8311,083.73-10.1 %0.01,084.001,345.22-24.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 136,459.1416,642.0054.4 %5.01,296.53283.5978.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,605.879,853.0332.5 %5.01,250.54268.3078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,739.635,644.0027.1 %5.01,597.44308.7080.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,503.204,508.7330.7 %5.0379.09580.13-53.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,915.4310.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์73,973.101.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์150,445.8828,537.0081.0 %5.01,265.41700.7644.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์52,951.3014,342.0072.9 %5.0699.12412.0041.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม85,257.3713,956.0083.6 %5.0943.50555.0641.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท67,239.7522,056.0067.2 %5.0821.73406.4450.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ96,320.511.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,057.7828,971.12-121.9 %0.02,558.652,689.14-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,435.851,770.8248.5 %5.0765.91260.4866.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,243.301,116.0065.6 %5.0632.80121.2580.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,916.9012,244.0062.8 %5.08,983.865,770.5635.8 %5.0
รวม 1,003,460 362,476 63.88 % 65,881 28,969 56.03 %