จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ482.39867.00-79.7 %0.0506.75119.4376.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,375.1258.9399.8 %5.0245.87104.5057.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,376.481,565.00-13.7 %0.0857.78165.4080.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,396.502,071.0039.0 %5.0800.7442.3094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,190.096,981.5147.1 %5.03,158.72779.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,554.851,918.0057.9 %5.0268.7886.5967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,220.16671.0084.1 %5.0397.1986.9978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,293.05746.0082.6 %5.0323.5557.5482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,399.90752.0082.9 %5.0356.9032.3490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,220.03258.0093.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,091.30233.0094.3 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,028.47229.0094.3 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,076.14264.0093.5 %5.0278.2276.3172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,006.46429.0089.3 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,065.14246.0093.9 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,060.74337.0091.7 %5.0252.8943.9982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,065.64320.0092.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,337.07667.0084.6 %5.0264.0035.9486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,028.47320.0092.1 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,039.48297.0092.6 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,874.14242.0093.8 %5.0188.7811.0494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,219.66796.0081.1 %5.0256.9192.7563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,187.14490.0088.3 %5.0246.9586.8764.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,801.453,330.0771.8 %5.0971.86515.8546.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,769.221,110.2359.9 %5.0360.64120.6566.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,757.84551.0080.0 %5.0520.72382.5726.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,653.57691.0074.0 %5.0524.96264.1049.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,774.56995.0064.1 %5.0389.42152.0061.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,809.804,071.8429.9 %5.01,295.15832.3935.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,171.361,010.0068.2 %5.0420.99205.2051.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,240.76877.5072.9 %5.0686.64319.4853.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,762.005,214.9268.9 %5.03,177.742,170.6531.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,551.847,453.84-192.1 %0.0613.571,302.95-112.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,085.036,015.571.1 %0.51,618.45983.5139.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,929.923,032.4538.5 %5.01,409.25389.5072.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,949.141,897.0061.7 %5.0971.88487.9149.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,728.341,052.0039.1 %5.065.270.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,651.83872.0047.2 %5.0819.75807.381.5 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,047.00296.0090.3 %5.0667.62188.2571.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,850.623,749.632.6 %1.0647.65165.3874.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,848.226,470.11-10.6 %0.01,666.72566.7266.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,874.014,330.0026.3 %5.01,333.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,537.412,368.0033.1 %5.0990.90206.1579.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ27,411.0718,132.5433.8 %5.09,813.19239.5097.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,545.142,288.0049.7 %5.0857.78774.079.8 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,658.332,787.4823.8 %5.0857.78518.9839.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,358.335,578.63-28.0 %0.01,143.0247.5095.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,272.373,957.9452.2 %5.0431.56461.70-7.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,677.113,625.501.4 %0.5838.7766.6892.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,700.412,673.8277.1 %5.0914.83391.2057.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 50,362.4528,183.2044.0 %5.01,039.86765.8426.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,842.511,094.0061.5 %5.0572.5455.8590.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,641.522,896.6020.5 %5.0834.42305.8163.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,057.41789.0074.2 %5.0610.5857.0090.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,409.424,323.2720.1 %5.01,085.98487.3955.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,250.203,701.0029.5 %5.01,504.35449.3770.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,324.1210,251.24-341.1 %0.01,219.09302.0675.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)108,602.1616,027.3085.2 %5.02,788.29612.3678.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 131,471.0811,088.0064.8 %5.02,260.319.0099.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 261,048.799,815.6783.9 %5.01,082.40390.1364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3160,612.365,871.1296.3 %5.09,719.98309.1296.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 420,621.2011,126.1646.0 %5.01,466.29385.6573.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,486.074,863.74-39.5 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ221,475.5292,816.0058.1 %5.02,558.992,501.022.3 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,725.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์106,494.669,048.8991.5 %5.01,036.13752.0427.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ50,372.5616,098.0068.0 %5.0882.99282.9668.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ111,776.3838,703.0065.4 %5.0870.46316.0463.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,116.5831,093.00-54.6 %0.02,129.001,572.0826.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,362.642,439.0027.5 %5.0743.69411.5744.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,120.741,377.0055.9 %5.0686.64314.1254.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ33,756.2111,560.0065.8 %5.010,134.313,291.7267.5 %5.0
รวม 1,291,210 428,356 66.83 % 87,651 28,341 67.67 %