จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,126.211,463.0053.2 %5.0700.48197.4471.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 240,283.0428,217.0030.0 %5.0231.83195.3915.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี18,796.3924,127.43-28.4 %0.073.8171.972.5 %1.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,926.841,000.0098.8 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี317,570.5322,162.7893.0 %5.01,372.69504.0363.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,462.882,641.0023.7 %5.0947.6985.6991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,264.7223,340.0020.2 %5.03,552.881,303.4063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,473.442,305.0048.5 %5.0272.11100.8762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,766.35948.0080.1 %5.0294.6079.4673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,238.46731.0082.8 %5.0384.1139.2889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,829.93379.0090.1 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,951.65710.0082.0 %5.0449.4786.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,907.70488.0087.5 %5.0266.6054.3079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,703.77669.0085.8 %5.0354.9362.7882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,949.04527.0086.7 %5.0373.5063.3183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,974.11662.0083.3 %5.0286.4164.3377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,009.67811.0079.8 %5.0369.1163.8482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,006.02539.0086.5 %5.0415.1564.7684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,969.48594.0085.0 %5.0498.3394.9181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,863.39295.0092.4 %5.0303.9063.7179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,979.29494.0087.6 %5.0415.0010.0097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,861.00485.0087.4 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,853.45457.0088.1 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,390.21404.0090.8 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,926.78645.0083.6 %5.0357.5763.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,849.72106.0097.2 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์391.64249.0036.4 %5.0148.4062.8557.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,832.39546.0085.8 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,962.9230,000.00-58.2 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,464.165,000.008.5 %4.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,087.773,436.0032.5 %5.01,461.12958.9834.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,465.421,718.0068.6 %5.01,651.75144.6091.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,521.522,017.0055.4 %5.01,314.55285.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,254.023,000.0029.5 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,584.351,854.3059.6 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,238.272,000.0052.8 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,933.10874.0077.8 %5.01,176.60413.3464.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,376.253,100.708.2 %4.0895.73285.5268.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,569.162,442.4246.5 %5.01,404.551,091.5522.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี4,589.003,358.4626.8 %5.0966.70363.7462.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 713,746.6623,950.00-74.2 %0.04,702.114,491.504.5 %2.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,183.552,238.0056.8 %5.01,536.49155.8089.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,742.521,448.0061.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,695.333,864.0055.6 %5.01,080.801,140.00-5.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,491.775,168.64-15.1 %0.01,861.032,088.43-12.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,574.7330,857.01-4.3 %0.02,472.21845.0065.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,271.995,697.46-150.8 %0.0560.991,588.33-183.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,008.59503.0092.8 %5.02,188.81687.1068.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,119.221,000.0080.5 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี19,309.8815,127.6321.7 %5.02,316.84440.8881.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี272,938.19290,803.22-6.5 %0.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,630.0820,000.00-88.1 %0.03,916.956,778.50-73.1 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,372.281,000.0081.4 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,769.591,000.0073.5 %5.01,061.79142.5086.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,253.967,172.52-68.6 %0.01,440.93180.2587.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,947.6312,531.91-4.9 %0.04,540.541,106.6675.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,395.938,603.80-16.3 %0.02,631.95489.2581.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,601.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,405.67714.0096.9 %5.0203.9318.1191.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,530.491,561.0055.8 %5.0985.7273.2192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,407.703,000.0012.0 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,892.324,736.00-21.7 %0.01,118.8439.9096.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,445.1110,000.0053.4 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,767.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,459.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,671.1615,742.48-177.6 %0.01,556.20100.0093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,116.422,527.5280.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,816.792,000.0047.6 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,576.617,311.94-11.2 %0.01,461.12262.2082.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,118.367,530.067.2 %3.52,354.88479.9879.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,766.163,000.0020.3 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,159.1316,434.6537.2 %5.0903.67363.9059.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,462.9323,538.0067.1 %5.0668.12412.2738.3 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,773.79100,112.00-1.4 %0.01,979.461,131.5542.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,313.361,331.9759.8 %5.0890.6494.8389.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,222.522,000.0052.6 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,735.2214,538.0033.1 %5.01,443.98718.6350.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,354.272,000.0040.4 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,801.876,348.446.7 %3.01,537.19458.8570.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,772.775,968.00-58.2 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,582.406,320.74-76.4 %0.01,268.72678.2546.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,154.9816,651.63-64.0 %0.03,362.72791.6676.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,249.325,000.0051.2 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,902.695,000.0076.1 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1297,574.883,000.0099.0 %5.03,092.09612.7580.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 242,259.0118,906.2255.3 %5.01,369.17351.8574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3107,003.683,351.2096.9 %5.03,186.08562.4082.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 432,453.6013,112.9159.6 %5.03,075.00185.2594.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 565,533.0516,200.0075.3 %5.03,151.45856.2872.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี39,543.765,000.0087.4 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,534.015,000.0083.6 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ67,827.035,000.0092.6 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล63,236.143,000.0095.3 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ66,186.273,000.0095.5 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม25,436.7630,000.00-17.9 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี48,343.4210,000.0079.3 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี160,142.8110,000.0093.8 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี20,572.213,000.0085.4 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี11,273.3733,874.22-200.5 %0.04,292.27561.1586.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,906.6328,466.00-50.6 %0.0835.26265.3568.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,347.481,860.0044.4 %5.0644.00107.3583.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,050.8042,368.00-51.0 %0.02,938.791,022.7065.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,058.792,863.0029.5 %5.01,194.90698.6841.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,000.869,453.50-89.0 %0.01,461.12109.9692.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,338.522,000.0040.1 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี52,794.4426,434.9449.9 %5.06,640.865,816.8512.4 %5.0
รวม 2,634,306 1,145,018 56.53 % 148,143 59,873 59.58 %