จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,307.01822.0080.9 %5.0509.5851.5389.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร14,065.0715,617.30-11.0 %0.0189.3468.6863.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,244.471,708.0047.4 %5.0585.64196.4666.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,876.061,419.0063.4 %5.0585.6439.7793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,031.2310,580.0029.6 %5.01,707.57522.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,825.121,703.0064.7 %5.0365.8588.6875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,172.99340.0091.9 %5.0174.2689.9448.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,590.13739.0083.9 %5.0360.4443.8887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,256.38485.0090.8 %5.0302.5548.3184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,587.59718.0084.3 %5.0262.2943.4083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,447.12396.0091.1 %5.0218.5980.5163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,104.00351.0093.1 %5.0271.969.7696.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,392.734,305.42-26.9 %0.0680.70384.7543.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.5652.2579.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,696.74416.0084.6 %5.0479.99173.8563.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,723.72554.5079.6 %5.0399.73254.6036.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,992.031,450.0063.7 %5.0851.85406.6052.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,136.681,667.0046.9 %5.0497.78382.8323.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,402.95852.0075.0 %5.0566.61427.2924.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,818.202,675.4429.9 %5.0813.82864.36-6.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,211.933,569.72-61.4 %0.0487.27452.267.2 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,061.052,439.1351.8 %5.01,327.24487.9263.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,642.334,442.1021.3 %5.01,022.99169.0983.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,468.6616,194.88-11.9 %0.04,826.22269.4694.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,695.691,682.0064.2 %5.0737.77205.7172.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,224.00997.0076.4 %5.0680.7145.7593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,782.771,597.0057.8 %5.0490.54430.7312.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,699.123,109.0016.0 %5.0699.71150.0278.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,456.80-11.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,361.822,263.004.2 %2.01,118.07490.9356.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,543.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,714.5310,878.00-130.7 %0.01,001.4336.1596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,461.402,729.0038.8 %5.0642.69210.4667.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,756.862,445.0034.9 %5.0832.83126.5684.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,800.158,113.68-69.0 %0.0748.33255.9765.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,248.863,709.9629.3 %5.0965.962.8599.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,173.093,023.004.7 %2.0509.5836.1692.9 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,208.472,226.0080.1 %5.0623.66501.6219.6 %5.0
รจ.จ.ยโสธร39,660.8729,308.6626.1 %5.0769.48697.409.4 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,708.37928.0065.7 %5.0414.5043.3289.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,585.451,995.0044.4 %5.0661.70288.6156.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,882.951,060.0063.2 %5.0452.52224.9950.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,799.152,696.8629.0 %5.0813.82264.1167.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,511.811,597.0064.6 %5.0965.94170.6082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,622.374,108.5467.5 %5.03,837.32345.3491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 121,306.8815,538.2727.1 %5.03,472.04292.4891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,032.24115.7999.0 %5.01,303.36575.4155.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,272.696,536.16-99.7 %0.0324.10306.885.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร37,987.4038,471.89-1.3 %0.0803.55762.085.2 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,203.81852.0090.7 %5.0526.94427.2918.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา60,197.9819,440.0067.7 %5.0786.52820.65-4.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,801.4920,856.00-167.3 %0.01,555.431,102.9129.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,204.25121.7096.2 %5.0604.64533.8311.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,736.89596.0078.2 %5.0433.50247.6442.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,145.4114,917.9360.9 %5.04,043.096,754.25-67.1 %0.0
รวม 445,841 275,357 38.24 % 49,868 23,416 53.04 %