จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,698.27775.0079.0 %5.0592.85102.8382.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,142.887,614.3016.7 %5.060.62110.88-82.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,156.584,551.24-44.2 %0.0802.03120.4885.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,556.061,916.7346.1 %5.0777.5852.7493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,027.658,036.3242.7 %5.03,064.92951.6169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,672.031,641.0064.9 %5.0375.1367.7082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,076.64457.0088.8 %5.0327.9136.4588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,028.60483.0088.0 %5.0338.7341.2187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,966.50302.0092.4 %5.0444.2073.6283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,113.08690.0083.2 %5.0422.3761.6885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,041.37594.0085.3 %5.0288.52113.3360.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,978.20531.0086.7 %5.0203.9843.6278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,983.09399.0090.0 %5.0381.2937.1690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,972.29555.0086.0 %5.0461.9472.4784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,829.50689.0085.7 %5.0334.7665.1480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,956.03386.0090.2 %5.0507.4360.8088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,954.97331.0091.6 %5.0260.6154.4979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,916.98394.0092.0 %5.0411.0286.1679.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,525.574,922.93-8.8 %0.0859.071,118.83-30.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,178.641.00100.0 %5.0455.28570.20-25.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,685.85965.0064.1 %5.0452.73321.1029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,931.311,169.0060.1 %5.0714.72209.0070.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,208.8724,371.38-479.0 %0.01,049.2376.7892.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,333.341,455.0066.4 %5.0840.06269.9967.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,578.891,607.0055.1 %5.0649.91333.4548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,541.165,070.0032.8 %5.02,513.471,521.9039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,341.264,715.16-101.4 %0.0625.16384.2438.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,239.954,217.2819.5 %5.01,355.32595.5756.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,009.825,385.60-34.3 %0.0973.16299.0069.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,382.0913,250.00-58.1 %0.01,620.220.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,959.452,166.0063.7 %5.0973.1784.4291.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,659.28709.0057.3 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,406.071,637.0051.9 %5.0878.08100.1988.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,086.48842.0072.7 %5.0745.16501.6032.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,601.243,395.0070.7 %5.0641.34492.8623.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,247.0035,737.00-472.1 %0.01,600.703,221.25-101.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ5,181.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,753.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,817.851,599.0058.1 %5.01,030.22178.3582.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,814.4913,238.58-247.1 %0.0954.1555.3294.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,669.541,536.8958.1 %5.0935.14634.2732.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,042.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,123.211,294.0074.7 %5.01,524.63261.6682.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,982.043,698.937.1 %3.5935.10453.0751.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,868.6611,031.69-126.6 %0.0725.9618.0797.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,522.013,285.0027.4 %5.0859.07830.313.3 %1.5
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ56,485.0026,544.3653.0 %5.01,227.73844.5531.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,496.18965.0061.3 %5.0592.85166.4071.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,911.342,277.9941.8 %5.01,030.21305.2270.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,216.741,625.7849.5 %5.0725.96200.5672.4 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,880.455,251.5710.7 %5.01,353.48618.1754.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,297.332,853.6613.5 %5.0725.96485.5733.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,583.826,234.005.3 %2.51,315.45381.9071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 130,076.5719,160.0036.3 %5.01,856.01191.0489.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,338.3411,509.17-23.2 %0.01,770.08667.6962.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,586.8110,746.7268.0 %5.01,557.66416.8973.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,547.852,570.54-0.9 %0.0250.57123.3050.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,964.0057,614.0026.1 %5.01,720.721,208.3429.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ43,411.0817,847.0158.9 %5.01,029.841,480.00-43.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,887.1314,220.0042.9 %5.0968.881.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ82,686.091,507.5198.2 %5.0945.30512.0545.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์38,906.5512,909.1266.8 %5.0996.90148.8485.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,254.741,752.0046.2 %5.0859.07247.5371.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ817.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ48,148.2930,820.1536.0 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 679,463 404,054 40.53 % 58,226 23,725 59.25 %