จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,729.57474.0082.6 %5.0380.79132.6465.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ19,832.4515,032.6324.2 %5.072.20215.10-197.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,999.491,431.0052.3 %5.0494.8851.1689.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,660.862,306.0013.3 %5.0532.920.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,176.2910,241.1227.8 %5.01,902.07460.5575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,078.211.00100.0 %5.0212.8083.4460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,887.82507.0087.0 %5.0258.8971.6872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,826.07462.0087.9 %5.0356.1453.9284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,781.48668.0082.3 %5.0231.1054.5476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,629.07486.0086.6 %5.0215.9972.9666.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,371.872,191.3259.2 %5.0970.29751.3122.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,957.381,370.0053.7 %5.0475.871,313.67-176.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,213.311.00100.0 %5.0570.951,437.20-151.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,357.73598.9082.2 %5.0589.97323.7345.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,905.022,468.5049.7 %5.01,255.53207.1083.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,998.864,663.00-133.3 %0.0440.721,171.35-165.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,422.261,081.0068.4 %5.0666.03681.20-2.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,182.802,650.5736.6 %5.0837.18177.9478.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,702.3110,162.35-16.8 %0.01,749.95624.2364.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,590.451,932.0046.2 %5.0685.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,219.911,515.0052.9 %5.0570.9536.1293.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,043.07784.0074.2 %5.0513.91108.7878.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,392.862,051.0039.5 %5.0647.0297.4184.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,242.512,210.2857.8 %5.01,388.641,053.5824.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,323.221,248.9482.9 %5.01,027.34231.2877.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,509.672,326.0033.7 %5.0742.10245.6366.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,352.0212,110.4625.9 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,292.861,753.0046.8 %5.0513.91270.8647.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,774.163,165.0016.1 %5.0799.15393.7350.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,152.811,910.0039.4 %5.0666.03225.1366.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,229.161,725.0046.6 %5.0856.19335.0860.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,946.662,558.1635.2 %5.0723.0865.7890.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,562.661,682.0085.5 %5.0662.59614.867.2 %3.5
รจจ.อำนาจเจริญ 40,472.1438,474.224.9 %2.0736.07142.8380.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,709.19837.0069.1 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,977.661,689.6043.3 %5.0456.86286.0737.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,903.58494.0083.0 %5.0455.41152.2966.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,630.913,714.4334.0 %5.0891.67418.9053.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,536.241,134.0067.9 %5.0589.97268.8754.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,728.783,673.001.5 %0.5666.03107.3583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ98,034.4015,032.0084.7 %5.01,442.46663.2154.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,116.032,562.7568.4 %5.0310.73163.5047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ127,604.7248,002.9962.4 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน47,105.0514,024.0070.2 %5.0566.591,331.21-135.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,142.2718,561.20-52.9 %0.01,477.962,117.61-43.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,251.231,927.0040.7 %5.0570.95433.4624.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,816.38843.0070.1 %5.0418.85374.6210.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,315.9810,109.4141.6 %5.04,521.172,316.9748.8 %5.0
รวม 553,689 254,845 53.97 % 38,101 20,395 46.47 %