จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,562.52347.0086.5 %5.0366.740.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,096.9414,187.60-0.6 %0.0187.5398.2747.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,930.371,695.0042.2 %5.0518.87171.9566.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,170.232,255.0028.9 %5.0613.9548.1092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,836.6714,400.00-83.8 %0.01,879.02409.3978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,551.051.00100.0 %5.0236.6248.8279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,908.38310.0092.1 %5.0277.1684.5169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,810.10411.0089.2 %5.0280.4879.6171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,977.23335.0091.6 %5.0268.4989.4866.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,781.08159.0095.8 %5.0237.2423.2190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,827.34464.0087.9 %5.0344.60124.5863.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,003.112,657.0033.6 %5.0956.24542.4443.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,588.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ815.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,025.891,142.0062.3 %5.0556.90246.0555.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,172.87823.2074.1 %5.0613.95279.0054.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,497.282,387.0031.7 %5.0747.06679.509.0 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,327.983,050.008.4 %4.0772.61795.69-3.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,576.502,378.1248.0 %5.01,184.430.9599.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,146.4210,950.379.8 %4.52,154.25481.3377.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,208.891,983.0038.2 %5.0632.97217.5665.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,605.37228.0085.8 %5.047.5424.0949.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,250.41909.0072.0 %5.0651.9852.2592.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,962.30742.0087.6 %5.01,561.99167.6489.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,414.492,581.0024.4 %5.0709.03228.0067.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,840.5873,026.30-1,408.6 %0.01,298.532,470.62-90.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,647.881,762.0051.7 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,589.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,204.6277.1593.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,854.181,913.0082.4 %5.0575.92498.5013.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,625.203,337.007.9 %3.5671.00270.0159.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,774.033,610.004.3 %2.0861.16591.7431.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,571.762,010.0056.0 %5.0728.05270.1462.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,898.592,300.0020.7 %5.0480.840.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,625.461,860.0094.1 %5.0626.36184.8270.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,612.111,018.0061.0 %5.0385.7655.7485.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,242.242,022.0037.6 %5.0632.97184.8570.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,037.34921.0069.7 %5.0518.87318.6838.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,335.113,627.0016.3 %5.0728.05434.2540.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,955.441,870.0052.7 %5.0937.22164.4782.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,483.313,043.0512.6 %5.0709.03658.357.1 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,791.6117,500.0065.5 %5.01,021.69307.5569.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 298,719.9615,881.8183.9 %5.01,072.83334.6068.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,611.204,012.11-53.7 %0.0291.59266.008.8 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู48,045.2123,316.0051.5 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง84,913.1112,054.0085.8 %5.0639.67337.2547.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,629.2313,550.10-77.6 %0.01,581.33231.8085.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,220.192,004.0037.8 %5.0632.97201.8468.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,747.13841.0069.4 %5.0423.79238.0043.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,192.718,460.0050.8 %5.03,925.755,524.46-40.7 %0.0
รวม 508,017 264,334 47.97 % 37,493 19,055 49.18 %