จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,340.852,716.4618.7 %5.02,051.5336.3398.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,161.319,367.88-30.8 %0.01,280.05344.4773.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,795.251,143.0069.9 %5.0576.46180.0168.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,548.4826,925.90-5.4 %0.0141.08108.9922.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,640.525,346.9019.5 %5.049.05148.72-203.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 117,244.4343,219.0063.1 %5.01,887.56687.1363.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,485.5317,179.00-283.0 %0.01,165.96350.4769.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,357.013,217.004.2 %2.0823.6733.0696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,892.3020,381.002.4 %1.05,180.511,512.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,044.411,494.0070.4 %5.0429.8124.8494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,061.701,605.0068.3 %5.0314.4755.1382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,611.72621.0086.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,873.63348.0092.9 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,686.44410.0091.3 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,635.511,265.0072.7 %5.0490.4548.8690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,553.21316.0093.1 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,895.591,080.0077.9 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,582.25565.0087.7 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,279.75596.0086.1 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,910.991,354.0072.4 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,917.551,083.0078.0 %5.0460.3286.6881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,571.52484.0089.4 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,619.80615.0086.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,588.87511.0088.9 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,246.37495.0088.3 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,155.11395.0090.5 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,178.65369.0091.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,199.35454.0089.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,226.49568.0086.6 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,007.744,382.70-9.4 %0.01,070.88698.5034.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,718.01489.0082.0 %5.0447.10162.9963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,770.17717.0074.1 %5.0467.61108.7476.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,631.92480.0081.8 %5.0414.30181.1956.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,737.89700.0074.4 %5.0531.58195.8363.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,321.701.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,897.555,879.00-20.0 %0.01,451.20955.4734.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,840.4110,748.19-179.9 %0.01,046.38243.0776.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,034.221,974.0051.1 %5.01,189.12713.2040.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 617,767.1365,687.12-269.7 %0.06,731.004,818.9028.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,863.791,722.0055.4 %5.01,609.12118.7592.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,060.231,240.0059.5 %5.0747.61444.6040.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,375.193,237.2765.5 %5.02,991.491,932.5435.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,377.674,292.3620.2 %5.01,622.342,009.42-23.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,228.0821,263.80-0.2 %0.02,727.91973.1964.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,111.7019,318.5528.7 %5.0972.54507.8847.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,560.636,040.46-32.4 %0.02,526.931,214.3951.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,025.474,274.0339.2 %5.02,287.90682.1070.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,731.166,056.66-28.0 %0.01,318.09490.7862.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,888.591,831.0052.9 %5.01,375.72152.3488.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ263,137.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ294.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,350.0913,646.00-10.5 %0.03,809.182,951.6022.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,868.849,738.2842.3 %5.02,444.01180.5092.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,554.2732,675.53-617.5 %0.01,552.60320.4979.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,050.372,194.0081.8 %5.01,108.9133.5197.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,683.8218,363.02-44.8 %0.04,644.8753.8798.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 412,447.3812,484.96-0.3 %0.04,087.82901.3977.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,238.445,913.5028.2 %5.03,039.901,443.1252.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,737.5214,150.0034.9 %5.0323.08110.5065.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,626.85580.0064.3 %5.071.0054.5323.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,436.121,501.0056.3 %5.0861.7065.8392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,126.781,708.0045.4 %5.0728.59307.7957.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,265.745,322.87-24.8 %0.01,184.97279.0476.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,558.7241,291.00-382.4 %0.02,154.792,448.23-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,102.4310,805.50-77.1 %0.01,850.53369.4180.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,779.8222,362.00-89.8 %0.02,554.1872.6697.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,939.433,482.0011.6 %5.01,051.86389.8262.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,783.9910,066.47-261.6 %0.01,337.10335.4874.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,073.813,204.7347.2 %5.01,567.24510.0567.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,237.536,088.00-43.7 %0.012,245.6636.3399.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,405.092,576.0084.3 %5.0818.35414.8349.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,525.5513,296.0024.1 %5.0537.70282.8147.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 45,264.206,584.0085.5 %5.0975.48472.8651.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,762.819,013.2316.3 %5.03,222.021,391.2056.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,868.871,481.0048.4 %5.0633.5190.5985.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น24,855.0318,529.0025.5 %5.01,048.25319.5369.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,584.582,882.0019.6 %5.0918.75349.5462.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,865.704,934.0037.3 %5.01,508.25522.6865.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,012.713,447.0014.1 %5.01,089.89221.9179.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,827.312,853.0040.9 %5.01,741.84411.6476.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,436.466,776.06-52.7 %0.01,184.97852.4328.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น27,166.782,972.6989.1 %5.0104,739.18262.1999.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)30,601.278,812.7971.2 %5.02,570.70960.4162.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 127,575.7116,825.0039.0 %5.01,000.93836.0016.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,672.6915,950.35-36.6 %0.0729.21474.9034.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 323,715.5813,745.5242.0 %5.01,346.52463.6065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 445,377.6710,908.6976.0 %5.01,666.59703.6057.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 590,079.1318,413.0079.6 %5.01,624.68810.7650.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,473.7218,340.00-183.3 %0.0409.14589.00-44.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,406.6314,378.0065.3 %5.0381.21956.90-151.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่51,489.5617,496.0066.0 %5.0942.20776.8817.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,198.2630,720.00-234.0 %0.02,570.601,328.3048.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น30,650.6519,684.0935.8 %5.03,489.171,204.1465.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น42,156.1636,766.0012.8 %5.01,825.09367.4679.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,290.80873.0073.5 %5.01,098.85163.5885.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น159,774.8871,301.0055.4 %5.02,168.63538.3875.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,790.523,302.0012.9 %5.0994.81735.9226.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,799.8811,173.00-92.6 %0.02,267.54183.3591.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,819.361,016.0064.0 %5.01,378.731.8599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,170.281,670.0047.3 %5.0747.61403.0246.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,338,734 906,754 32.27 % 244,164 48,933 79.96 %