จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,566.720.00100.0 %5.0535.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,067.957,581.006.0 %3.037.4990.74-142.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,188.91996.0086.1 %5.066.2157.0013.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,055.585,924.5495.0 %5.04,604.27358.4292.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 485,355.762,966.0096.5 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,663.251,493.0059.2 %5.0877.85159.5681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1018,424.6813,091.8428.9 %5.04,704.60309.3493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,725.1621,748.71-0.1 %0.04,871.21521.8389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,889.05309.0092.1 %5.0298.7624.5591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,606.74401.0091.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,979.39303.0092.4 %5.0269.4066.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,036.30545.0086.5 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,708.964,278.2925.1 %5.0495.8651.6289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,985.11571.0085.7 %5.0251.00100.1360.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,271.85990.0076.8 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,039.95276.0093.2 %5.0266.0375.7171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,652.08404.0092.9 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,468.39191.0094.5 %5.0480.2447.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,859.18372.0090.4 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,039.92701.0082.6 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,130.86424.0089.7 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,931.00547.0086.1 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,830.81521.0086.4 %5.0442.01110.3775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,974.58458.0088.5 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,501.518,876.04-61.3 %0.02,363.371,314.2344.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,829.274,473.007.4 %3.5991.94489.6650.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,198.251,818.0017.3 %5.0449.48193.8056.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปีไม่ครบ724.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ182.09ประเมินไม่ได้0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,549.74962.0062.3 %5.0477.56204.2757.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,575.391,158.0055.0 %5.0447.08151.1466.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,096.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ192.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,669.123,080.0034.0 %5.01,239.15734.2540.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,550.771,454.0059.1 %5.0972.92702.9727.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 543,532.7939,408.009.5 %4.57,244.376,871.005.2 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,685.011,101.0070.1 %5.0687.68293.6757.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,559.614,173.0056.3 %5.03,330.911,347.6859.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,370.213,800.05-60.3 %0.0584.77468.8219.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,367.864,109.85-22.0 %0.01,279.821,340.57-4.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,819.776,027.00-3.6 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,904.302,384.7638.9 %5.01,570.04257.4483.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,198.8822,106.11-21.5 %0.02,247.00353.5384.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี293,097.75517,456.78-76.5 %0.01,349.20468.3565.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,514.512,082.0040.8 %5.0915.880.00100.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ3,427.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,185.869,779.0012.6 %5.04,027.821,198.8570.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,209.717,596.1625.6 %5.03,974.391,887.1552.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,008.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,373.08973.0071.2 %5.0858.8336.1295.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,131.521,079.0065.5 %5.0763.75274.5564.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,456.344,644.06-4.2 %0.01,220.13523.0257.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,701.0054,997.92-720.7 %0.02,183.232,128.432.5 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,976.089,423.00-57.7 %0.01,695.54574.3266.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,671.0516,741.02-73.1 %0.02,193.68153.4393.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,537.662,446.0078.8 %5.0858.83418.9251.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,098.913,666.4410.6 %5.01,087.02478.6556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,548.848,835.00-34.9 %0.01,828.64368.6479.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,926.282,427.0050.7 %5.01,391.28286.1079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,000.545,990.0014.4 %5.01,125.0536.5496.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,138.5410,836.0023.4 %5.0517.10465.3210.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 98,507.4956,824.2042.3 %5.01,803.05640.1964.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,965.491,346.0054.6 %5.0649.6570.4489.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,040.232,744.8232.1 %5.01,163.09229.4380.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,491.042,776.0084.1 %5.06,038.45256.3895.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,577.9112,772.00-20.7 %0.02,670.36621.9576.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,325.272,248.0857.8 %5.01,334.23352.8473.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,119.272,463.0065.4 %5.01,353.24387.6071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,378.4110,755.00-68.6 %0.02,651.26387.9785.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 117,332.8613,713.3920.9 %5.01,395.78629.4754.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,085.4319,453.4447.5 %5.01,479.01770.0047.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,866.0420,929.0836.3 %5.01,369.77373.5472.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 462,687.1012,789.9879.6 %5.01,522.51300.4380.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,975.728,494.2734.5 %5.0471.72209.3955.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,302.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี88,476.7285,740.003.1 %1.51,821.18186.8889.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี29,548.8224,377.0017.5 %5.01,079.50480.6655.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี173,489.0041,199.0076.3 %5.01,227.43562.6154.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,246.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ456.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี22,486.8725,068.00-11.5 %0.01,003.300.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,306.4919,516.0046.2 %5.01,038.86313.9069.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี85,645.0024,957.0070.9 %5.01,012.38209.9579.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ74,872.4814,743.4380.3 %5.01,017.80267.4473.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,779.3932,882.0068.3 %5.01,036.98414.6760.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,270.6126,217.65-8.0 %0.02,790.352,755.401.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี6,223.172,600.0058.2 %5.02,387.81292.8987.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี55,111.1143,371.0021.3 %5.01,436.22412.1271.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,718.47825.5669.6 %5.01,266.34152.1988.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,001.332,510.0049.8 %5.01,169.07321.1072.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,223.887,745.00-48.3 %0.01,801.58425.6276.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,229.822,171.0032.8 %5.01,555.77278.0582.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,945.434,792.1856.2 %5.02,807.331,561.2544.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,012.76301.6070.2 %5.0399.80404.70-1.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี35,613.1622,205.0037.6 %5.03,299.943,453.44-4.7 %0.0
รวม 1,926,072 1,377,526 28.48 % 127,037 44,470 64.99 %