จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,472.251,203.0065.4 %5.0272.5745.7683.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,713.662,247.0039.5 %5.0494.4261.6287.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,237.432,205.0031.9 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,588.1523,823.40-5.5 %0.04,832.61532.2089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 228,633.4228,244.261.4 %0.52,670.59741.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 130,413.8428,702.285.6 %2.53,475.28875.9074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,121.05879.0078.7 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 19,786.262,230.0077.2 %5.0314.3591.9570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,340.682,386.0067.5 %5.0329.6238.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,251.352,871.0054.1 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,493.894,534.0052.2 %5.0356.9285.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,094.76940.0077.0 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,567.033,423.0047.9 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,564.452,455.0055.9 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,583.2915,000.00-127.8 %0.01,432.551,098.8323.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,943.743,072.00-4.4 %0.01,072.92855.0020.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,532.901,833.0059.6 %5.0862.10342.0060.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,120.251,685.0046.0 %5.0386.6781.5778.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,018.241,473.0051.2 %5.0355.7347.5086.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,123.182,394.0041.9 %5.0694.78680.752.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,220.472,256.0046.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,877.832,125.0056.4 %5.0957.15617.5035.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,467.8828,450.00-96.6 %0.01,679.79112.7193.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,424.317,795.00-76.2 %0.01,031.39151.4585.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,665.771,990.0045.7 %5.0493.59106.4078.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,579.071,335.0062.7 %5.0591.3825.8595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,868.29816.0071.6 %5.0272.5774.2772.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,836.434,616.004.6 %2.0715.87200.4372.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,042.5426,507.00-103.2 %0.02,345.342,381.65-1.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,117.334,390.0014.2 %5.0805.05464.8742.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี18,644.982,219.0088.1 %5.06,205.57180.2797.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,987.1415,063.00-115.6 %0.01,337.47182.7886.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,125.551,251.0089.7 %5.0571.03212.5962.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,616.042,444.0032.4 %5.0463.43114.4275.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,899.413,377.0042.8 %5.0633.88168.1573.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,826.416,144.00-5.5 %0.01,020.71391.6361.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,827.6711,012.00-61.3 %0.01,413.53163.0388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,302.278,000.0035.0 %5.01,040.32378.8363.6 %5.0
รจก.บางขวาง 182,521.75186,768.00-2.3 %0.01,978.05563.4871.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,530.7753,982.007.8 %3.5835.11429.1948.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,873.20841.0070.7 %5.0222.5955.0075.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,880.321,908.0060.9 %5.0957.15258.3573.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,727.721,887.0049.4 %5.0538.80367.3731.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,699.7713,125.00-12.2 %0.01,926.97467.4075.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,329.241,810.0045.6 %5.0405.73341.3715.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,719.054,343.008.0 %4.0525.06556.70-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 146,980.6515,108.0067.8 %5.0339.29336.750.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 220,976.5016,841.0019.7 %5.0610.22219.3564.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,566.189,952.0061.1 %5.0662.50402.6839.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,993.9316,426.00-134.9 %0.0351.71199.3143.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,334.433,996.007.8 %3.5308.27273.9711.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี60,181.3922,862.0062.0 %5.0436.121,595.95-265.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,532.1819,850.00-27.8 %0.02,375.851,086.5854.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ256,086.42141,000.0044.9 %5.0367.83692.80-88.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม109,625.2186,000.0021.6 %5.0205.13122.1340.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก743,044.88576,065.0022.5 %5.011,464.72995.0991.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,835.863,156.0017.7 %5.0656.77330.5249.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,757.83669.0075.7 %5.0272.570.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี116,241.0133,677.2771.0 %5.051,171.014,491.4391.2 %5.0
รวม 1,987,368 1,471,656 25.95 % 117,587 25,700 78.14 %