จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,504.30589.0076.5 %5.0570.36191.5566.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,263.0624,568.58-5.6 %0.077.61144.77-86.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,156.9410,361.89-2.0 %0.066.57105.48-58.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,861.815,315.50-9.3 %0.0105.8553.0349.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,601.682,206.0038.8 %5.0741.50181.4475.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,288.571,680.0048.9 %5.0415.3794.1477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,568.1111,580.0043.7 %5.03,156.54255.5591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,244.84810.0080.9 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,654.46890.0080.9 %5.0320.0450.3584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,830.05488.0087.3 %5.0416.6071.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,892.42467.0088.0 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,762.86245.1393.5 %5.0472.70104.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว805.6444.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,780.771,047.0078.1 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,231.76548.0087.1 %5.0234.4966.5071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว966.27291.0069.9 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,840.08654.0083.0 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,392.2515,243.00-46.7 %0.01,479.18652.6355.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,958.795,344.0410.3 %5.0816.00238.1170.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,826.265,243.40-8.6 %0.01,464.121,877.15-28.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,643.231,149.0056.5 %5.01,510.31253.2983.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,076.582,154.0047.2 %5.01,121.83957.1814.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,023.24568.0081.2 %5.0741.50268.0663.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,870.15312.3089.1 %5.01,605.39389.5075.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,306.401,968.0062.9 %5.01,084.01803.6225.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,077.87964.6053.6 %5.0562.52739.03-31.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,934.692,291.0753.6 %5.01,635.25583.8064.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,828.032,689.0029.8 %5.01,064.77172.0883.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,453.8314,082.42-34.7 %0.01,330.99183.3586.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย55,737.2336,689.7834.2 %5.0582.04251.9756.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,456.101,665.5685.5 %5.0969.69513.3347.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,208.031,194.0062.8 %5.0817.1061.4692.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย48,428.93667.0098.6 %5.019,434.23161.4399.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,630.672,802.8322.8 %5.0969.69201.6279.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,786.993,300.0043.0 %5.01,825.412,278.22-24.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,920.072,892.0026.2 %5.01,102.791,008.318.6 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,409.041,621.0052.4 %5.01,007.73203.7679.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,685.829,822.9028.2 %5.01,692.3047.3697.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,107.882,155.0080.6 %5.0855.60355.2458.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,601.332,701.2025.0 %5.0950.68145.3084.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,787.213,297.0031.1 %5.01,140.84463.6359.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,579.272,240.9451.1 %5.01,254.96359.5271.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,971.013,337.66-12.3 %0.0779.542.2999.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,214.782,628.0076.6 %5.0874.61417.1452.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,700.6626,287.5335.4 %5.01,049.98500.6452.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,322.80491.0078.9 %5.0570.3654.8190.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,378.201,162.0065.6 %5.0836.5790.9989.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย796.78545.0031.6 %5.0703.47137.3780.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,933.463,844.3822.1 %5.0950.69385.1659.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,708.452,533.5031.7 %5.0988.71239.1675.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,063.192,223.4068.5 %5.01,958.53897.7154.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)24,741.547,730.7868.8 %5.01,568.3884.5094.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 315,850.608,978.0443.4 %5.01,618.39736.3054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 129,191.1713,805.0352.7 %5.02,641.86381.8085.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 224,058.909,697.5659.7 %5.01,557.31591.6662.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,078.464,260.5785.8 %5.0329.28261.8020.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย77,328.2845,424.7141.3 %5.01,657.29378.9077.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย88,161.0824,375.8572.4 %5.0967.67504.1047.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย64,453.8011,718.0081.8 %5.01,173.651,057.539.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง17,962.1110,148.0143.5 %5.0848.72642.7624.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,399.3515,291.12-62.7 %0.02,162.72919.9557.5 %5.0
โรงพยาบาลเลย441,854.91478,040.00-8.2 %0.03,885.5415,975.02-311.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,292.073,289.6023.4 %5.01,007.73328.8267.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,798.221,455.0048.0 %5.0646.41430.3533.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 16,450.978,721.5047.0 %5.04,381.314,816.70-9.9 %0.0
รวม 1,260,694 870,831 30.92 % 88,537 44,614 49.61 %