จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,997.34140.0096.5 %5.0356.87127.6864.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย25,559.1127,047.61-5.8 %0.085.06186.32-119.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,489.584,214.13-20.8 %0.0629.66108.5982.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,240.161,645.0049.2 %5.0553.6036.0793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,577.128,928.3254.4 %5.02,600.76529.1579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,140.94518.0089.9 %5.0306.4472.5276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,731.27724.0084.7 %5.0343.4571.5279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,578.14447.0090.2 %5.0430.6872.1283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,948.20988.0080.0 %5.0303.6271.6576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,444.60522.0088.3 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,450.04378.0091.5 %5.0442.2072.6083.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,896.375,846.440.8 %0.51,334.86161.4387.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย59,397.0463,935.20-7.6 %0.02,553.03901.7764.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,526.453,585.5835.1 %5.01,162.11921.2920.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,653.063,092.3633.5 %5.0435.49460.92-5.8 %0.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,665.283,468.7825.6 %5.01,079.48690.8436.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,277.571,135.0065.4 %5.0819.74724.2311.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,068.441,131.0072.2 %5.0420.49131.8468.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,881.123,758.0052.3 %5.01,783.081,789.75-0.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,447.351,670.0062.4 %5.01,008.291,691.00-67.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,244.954,132.002.7 %1.0889.32159.9882.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,882.594,247.2813.0 %5.0815.20131.4283.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,665.2811,116.00-138.3 %0.01,079.48161.8985.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,826.361,250.0067.3 %5.0775.220.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,897.48648.0097.4 %5.0226.079.5095.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,380.321,849.0045.3 %5.0604.0456.9890.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,100.22509.0087.6 %5.0394.90453.26-14.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,665.285,075.19-8.8 %0.01,079.48434.6359.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,129.42452.0089.1 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,993.0520,475.22-241.6 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,291.100.00100.0 %5.02,036.720.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,551.542,131.9361.6 %5.01,079.480.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,397.883,204.005.7 %2.5528.01336.3036.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,680.962,872.3222.0 %5.0718.17380.2047.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,384.573,808.3929.3 %5.0851.2992.3789.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,166.742,953.1452.1 %5.0870.30261.3370.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,665.282,761.3440.8 %5.01,079.4854.1095.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,716.132,947.0074.8 %5.0667.69377.6143.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 66,453.8138,097.1542.7 %5.0744.75271.7463.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,837.151,300.0054.2 %5.0394.9046.8888.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,259.153,552.3516.6 %5.01,032.83215.3879.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,102.691,410.0054.6 %5.0489.98147.5269.9 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,665.285,116.02-9.7 %0.01,079.48814.6624.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,665.284,000.0014.3 %5.01,079.48134.3087.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,129.42452.0089.1 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 141,307.4318,700.6854.7 %5.01,437.16959.9433.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2155,201.5516,080.0089.6 %5.01,486.971,043.7629.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,464.292,098.1883.2 %5.01,381.43408.2170.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,214.233,492.4833.0 %5.0264.2518.5793.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย85,596.3553,675.0037.3 %5.01,293.91920.2528.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,752.8915,645.0024.6 %5.0618.27465.0024.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,636.4223,941.0066.1 %5.0607.06439.6627.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,529.3217,212.18-49.3 %0.01,641.601,019.2137.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,403.152,105.0038.1 %5.0604.08253.3458.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,665.282,485.0046.7 %5.01,079.48257.7276.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย6,646.9617,855.99-168.6 %0.04,334.604,573.01-5.5 %0.0
รวม 796,848 430,824 45.93 % 48,456 25,003 48.40 %