จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,717.03654.0075.9 %5.0467.00149.3068.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,479.6113,117.7452.3 %5.0158.43100.9236.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,968.481,443.0051.4 %5.0580.25260.9055.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,307.591,324.0060.0 %5.0657.1555.6691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,987.8114,822.0017.6 %5.03,148.23629.9980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,613.751,297.0071.9 %5.0286.0653.3881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,032.82581.0085.6 %5.0267.3369.3674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,071.97800.0080.4 %5.0316.3883.0673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,472.85682.0084.8 %5.0277.8284.5469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,885.56582.0085.0 %5.0278.860.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,894.43438.0088.8 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,222.82462.0089.1 %5.0229.1881.5564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,279.70963.0077.5 %5.0383.76100.8273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,418.70600.0086.4 %5.0321.1583.7073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,742.15354.0090.5 %5.0158.829.8393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,883.69255.0093.4 %5.0289.409.3896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,922.30350.0091.1 %5.0184.629.6194.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,592.804,340.61-20.8 %0.0828.30905.71-9.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,790.571,215.9056.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,241.731,673.0060.6 %5.0961.42109.4588.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,325.452,129.0036.0 %5.0676.15331.2151.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,097.191,088.0064.9 %5.0638.14412.4935.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,485.654,579.2938.8 %5.02,519.141,069.0757.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,286.603,631.80-58.8 %0.0490.85578.12-17.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,181.531,159.3977.6 %5.01,493.861,224.1118.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,040.992,596.0035.8 %5.0934.49308.5567.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,777.792,518.6847.3 %5.0809.28181.0177.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,779.87676.0062.0 %5.058.1718.0868.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,216.48742.0076.9 %5.0444.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,105.83674.0078.3 %5.0562.07196.6565.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,802.623,479.208.5 %4.0809.28156.0180.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,876.3038,129.63-454.5 %0.01,777.081,021.9442.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,497.798,647.00-1.8 %0.02,009.88171.7791.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,740.942,061.0044.9 %5.0752.23145.3780.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,444.7910,110.75-19.7 %0.02,157.50138.1393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,314.841,485.00-12.9 %0.0420.99341.5118.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,824.522,828.0026.1 %5.0680.06231.9665.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,661.046,073.00-30.3 %0.0885.35327.8363.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,413.662,389.0055.9 %5.01,018.44355.5165.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,032.584,158.1640.9 %5.01,056.7272.0093.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,445.502,180.0081.0 %5.0695.19405.7641.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 48,050.3555,479.00-15.5 %0.0931.801,096.52-17.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,915.543,170.0019.0 %5.0600.11116.2980.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,105.023,998.002.6 %1.0548.75246.7055.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,099.191,969.0036.5 %5.0581.10328.7843.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,924.625,570.006.0 %3.0923.36381.6758.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,782.221,859.0061.1 %5.01,132.55493.5156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,785.756,966.92-84.0 %0.0866.31166.2480.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)27,242.7612,541.1154.0 %5.01,801.91209.5488.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 373,008.9313,486.0381.5 %5.01,058.54826.6521.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 146,876.7414,231.5569.6 %5.01,344.50128.1390.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 238,430.7815,299.0060.2 %5.018,713.15294.3398.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,882.214,152.0061.8 %5.0365.42413.23-13.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม83,214.9670,137.0015.7 %5.01,545.651,070.7930.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,323.1829,262.0014.7 %5.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม28,655.31162.2999.4 %5.0803.97899.95-11.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย55,447.6219,216.0065.3 %5.0803.99981.74-22.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม66,775.8913,968.0079.1 %5.0732.465,717.10-680.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,898.1316,330.22-49.8 %0.01,818.251,349.8125.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,365.682,716.0019.3 %5.0695.19427.7638.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,087.051,180.0061.8 %5.0581.09297.3548.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,462.8616,208.3361.8 %5.06,049.673,441.3043.1 %5.0
รวม 816,213 455,191 44.23 % 72,808 29,383 59.64 %