จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,109.391.00100.0 %5.0503.61179.7264.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,123.765,655.7060.0 %5.0145.9279.1445.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,096.371.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,571.523,790.0017.1 %5.0488.79314.1035.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,990.871,824.0039.0 %5.0490.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,420.187,601.4568.9 %5.03,222.91857.2673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,350.8990.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,702.221,839.0060.9 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,161.99476.0088.6 %5.0331.3071.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,961.67455.0088.5 %5.0234.9654.5476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,846.97155.0096.0 %5.0237.1716.6193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,909.29338.0091.4 %5.0123.8147.5961.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,308.22435.0089.9 %5.0346.0172.4979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,078.77399.0092.1 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,633.24393.0089.2 %5.0239.2154.1977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,931.96155.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,086.07721.0082.4 %5.0254.3672.0571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,883.16143.0096.3 %5.0180.0516.1191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,483.35441.0090.2 %5.0185.6655.0470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,804.27844.0077.8 %5.0212.2672.9365.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,002.63381.0090.5 %5.0290.8772.3375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,916.49291.0092.6 %5.0265.6253.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,462.37542.0087.9 %5.0230.1425.4289.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,503.175,890.50-30.8 %0.01,036.061,445.40-39.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,922.771,096.8062.5 %5.0320.59428.93-33.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,627.531,494.6043.1 %5.0524.3952.4890.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,698.32895.0066.8 %5.0517.16287.8544.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,156.892,028.006.0 %3.0841.98583.8430.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,286.101,813.0044.8 %5.0731.81149.1779.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,586.35866.0081.1 %5.0826.88305.3363.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,460.685,402.0027.6 %5.02,462.261,850.3924.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,374.684,818.37-102.9 %0.0606.87652.95-7.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,418.125,040.007.0 %3.5928.99181.0980.5 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,394.843,991.069.2 %4.51,058.0124.8597.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,968.4922,590.44-25.7 %0.01,781.35387.6678.2 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด69,204.1474,389.00-7.5 %0.0283.580.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,818.442,536.6033.6 %5.0990.50374.9062.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,602.551,210.0024.5 %5.063.6471.74-12.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,758.75757.0057.0 %5.043.4042.811.4 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,910.31883.0069.7 %5.0598.7052.1691.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,223.08644.0080.0 %5.0643.36483.1824.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,655.623,222.0011.9 %5.0845.90164.1180.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,321.5237,761.68-415.8 %0.02,852.40507.0082.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,350.094,297.0019.7 %5.01,226.23424.1465.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,573.922,900.0069.7 %5.03,165.851,029.3267.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,060.095,695.006.0 %3.01,128.2272.4393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,798.591,772.0085.0 %5.01,093.111,074.991.7 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,855.432,896.5024.9 %5.0960.01172.5482.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด5,263.474,026.0023.5 %5.0818.16545.6433.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,875.923,671.2424.7 %5.01,283.24936.9127.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,845.041,886.0050.9 %5.0648.5336.2194.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,940.1911,497.00-44.8 %0.0500.92404.7019.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58277.8828.1 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 70,480.5686,158.72-22.2 %0.01,163.4463.2094.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด622.53547.0012.1 %5.0238.96264.10-10.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,307.591,640.0050.4 %5.0788.86516.7934.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,239.742,477.0041.6 %5.0674.76165.9275.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,926.266,091.44-23.7 %0.01,167.46379.2267.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,533.183,632.0019.9 %5.01,188.20663.4244.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,329.9610,179.001.5 %0.5919.6059.3893.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)55,920.4510,193.4881.8 %5.02,272.66817.9264.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 183,373.7016,900.0079.7 %5.01,197.48515.7956.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,136.7115,800.00-4.4 %0.01,170.73740.6236.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,372.4811,333.4247.0 %5.0941.08251.9973.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,464.235,485.00-122.6 %0.0291.74111.9861.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,516.376,936.00-6.4 %0.0278.41533.85-91.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด144,137.3065,196.9954.8 %5.01,567.26380.8775.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,945.8936,271.0074.1 %5.0876.94421.8051.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,463.1535,566.0114.2 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,441.7210,240.0056.3 %5.0905.30975.94-7.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร19,524.334,818.0075.3 %5.0808.56674.0516.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,707.7516,412.0091.5 %5.0916.67388.5757.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด74,113.693,099.0095.8 %5.0760.18695.448.5 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,300.0527,453.00-195.2 %0.02,007.201,228.9138.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,446.152,027.0041.2 %5.0731.80679.767.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,286.541,186.0063.9 %5.0655.74340.0348.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,923.7116,865.0064.8 %5.08,588.882,000.0076.7 %5.0
รวม 1,310,805 639,449 51.22 % 68,716 28,438 58.61 %