จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,723.18602.0077.9 %5.0551.5671.2587.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0551.24110.8879.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,822.204,006.00-4.8 %0.0814.35205.9274.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,314.8583.5097.5 %5.0719.3091.8287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,519.9912,907.0049.4 %5.08,896.25861.8990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,432.551,094.0075.3 %5.0312.8534.8188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,145.491,185.0071.4 %5.0323.2973.6377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,739.391,292.0072.7 %5.0256.0272.0671.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,396.57777.0082.3 %5.0200.6936.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,068.14684.0083.2 %5.0387.3871.9981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,503.29503.0088.8 %5.0401.5371.7982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,209.9592.0097.8 %5.0402.0964.5983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,742.02422.0088.7 %5.0248.3954.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,211.34437.0089.6 %5.0377.009.3297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,793.96643.0083.1 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,369.81571.0086.9 %5.0293.7052.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,669.654,458.1333.2 %5.01,289.781,262.692.1 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,215.733,488.0017.3 %5.01,080.58860.2120.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,582.532,372.3833.8 %5.0814.45464.2943.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,873.54685.0076.2 %5.0548.13472.3813.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,860.002,514.4148.3 %5.01,289.85727.3543.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,699.395,651.82-232.6 %0.0423.531,000.70-136.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,428.092,657.6751.0 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,762.963,379.0029.1 %5.01,221.5634.3997.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,099.9413,300.00-118.0 %0.01,403.9593.1093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,798.471,970.7048.1 %5.0909.43227.5075.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,606.02442.0072.5 %5.061.3635.8141.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,268.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,100.141,127.6163.6 %5.011,023.5224.8299.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,733.893,496.006.4 %3.0871.50131.9084.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,627.0558,615.00-941.7 %0.01,365.822,191.19-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,820.675,366.007.8 %3.51,251.74212.0783.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,804.563,001.0021.1 %5.0852.3966.8292.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,459.7411,003.25-70.3 %0.01,403.95109.0792.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,119.553,920.204.8 %2.0890.49461.7048.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,133.902,645.5036.0 %5.0890.52482.5745.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,441.91451.8268.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,531.502,553.0053.8 %5.01,124.50304.2072.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,304.213,178.003.8 %1.5700.2681.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,703.193,114.0091.3 %5.0844.29495.5741.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 106,060.6046,862.5755.8 %5.01,263.491,025.7618.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,205.921,264.0060.6 %5.0491.08145.1570.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,844.502,476.4657.6 %5.0776.42240.3669.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,003.46839.1072.1 %5.0546.88526.233.8 %1.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,949.044,831.7418.8 %5.01,274.17629.7250.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,798.682,100.0056.2 %5.01,270.76351.3072.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,133.554,852.005.5 %2.5928.45101.1889.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,823.298,844.9382.9 %5.01,309.2278.8594.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)72,160.0010,800.2585.0 %5.02,059.79598.3770.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 143,285.2918,460.3957.4 %5.02,069.6030,039.00-1,351.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 229,090.5011,292.9361.2 %5.0983.27164.4283.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,352.978,707.7229.5 %5.0387.99220.5343.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง26,317.1510,848.0058.8 %5.01,048.961,016.503.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,545.443,111.1690.1 %5.0888.80335.6662.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง35,469.192,976.0091.6 %5.0865.80306.5264.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี52,020.5915,083.0071.0 %5.0817.32969.00-18.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง37,890.5111,437.0069.8 %5.0795.01608.3123.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,243.3823,186.88-34.5 %0.01,992.851,705.0314.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,718.792,857.7723.2 %5.0757.32548.9127.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,941.74230.0092.2 %5.0567.15471.5916.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,449.2615,289.2368.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 807,231 370,588 54.09 % 75,955 57,358 24.48 %