จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,610.82646.0075.3 %5.0531.7256.5389.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,991.906,734.0060.4 %5.0191.5792.6751.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,600.857,378.00-11.8 %0.0110.0856.9348.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,331.801,560.0053.2 %5.0816.96223.5572.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,244.29420.0087.1 %5.0466.0269.9485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,054.1913,312.0017.1 %5.02,851.67987.6965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,325.95503.0090.6 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,256.521,065.0079.7 %5.0320.2479.9875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,079.451,264.0069.0 %5.0473.22131.6172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,989.73699.0082.5 %5.0317.0177.6875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,383.44659.0085.0 %5.0280.6779.6671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,060.53434.0089.3 %5.0153.1516.5889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,991.46735.0081.6 %5.0414.6079.0580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,556.021.00100.0 %5.053.0416.1369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,724.40385.0089.7 %5.0329.1516.7094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,817.93504.0086.8 %5.0191.2216.6291.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,995.35512.0087.2 %5.0255.3878.4169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,623.33374.0089.7 %5.0420.0685.7979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,728.10272.0092.7 %5.0398.2560.1984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย953.11653.0031.5 %5.0319.2772.2977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,322.47195.0095.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,783.27248.0093.4 %5.0251.3971.7071.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,325.904,033.48-21.3 %0.0797.92940.71-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,059.762,080.0048.8 %5.01,102.20702.1036.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,268.011,020.0068.8 %5.0797.94317.4760.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,388.97448.0086.8 %5.0469.78115.5875.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,324.632,910.0012.5 %5.0969.07577.6540.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,056.821,204.0070.3 %5.0749.15475.0036.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,343.144,499.0015.8 %5.01,634.67936.2542.7 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,613.723,463.9224.9 %5.01,292.36113.5691.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,360.8213,171.03-57.5 %0.01,100.22419.8861.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร59,811.9472,069.10-20.5 %0.0520.621,181.97-127.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,996.4317,113.90-90.2 %0.03,226.446,640.00-105.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,442.281,865.2071.0 %5.0912.04384.7557.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,167.407,443.50-44.0 %0.089.21125.16-40.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,558.50585.0062.5 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,344.25798.0076.1 %5.0632.7039.6693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,174.27878.0072.3 %5.0645.81153.8276.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,463.032,841.0018.0 %5.0874.00350.4259.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,044.864,546.0043.5 %5.01,597.591,174.0226.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,433.207,502.00-38.1 %0.01,383.86522.9362.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,026.55265.0093.4 %5.01,101.83475.0056.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,631.399,650.00-108.4 %0.0855.7285.1090.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,368.5417,287.28-12.5 %0.02,806.203,312.25-18.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,207.012,422.0078.4 %5.0835.95498.0840.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,862.232,588.2733.0 %5.0950.07312.6967.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,033.476,010.00-49.0 %0.01,159.12192.8583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,277.673,694.3041.2 %5.01,577.58389.8575.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,316.483,342.3622.6 %5.0556.8063.9688.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,890.803,976.8066.6 %5.0931.05594.5136.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 77,135.27106,329.00-37.8 %0.01,247.17575.5453.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,001.41680.0077.3 %5.0569.75173.2469.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,024.751,957.3761.0 %5.01,026.11524.4648.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,611.17977.0090.8 %5.0683.84246.9063.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,341.653,783.0729.2 %5.0909.78393.6856.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,195.113,582.6431.0 %5.01,330.39516.5161.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,815.527,695.16-59.8 %0.01,070.41268.8574.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2349,923.605,051.5589.9 %5.02,402.91207.5391.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 128,663.2214,820.0048.3 %5.01,521.81596.7460.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 221,745.7318,052.5817.0 %5.02,619.08436.4983.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3152,100.6314,151.0090.7 %5.02,618.04297.0788.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,580.333,616.5121.0 %5.0395.50348.1612.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร98,379.5052,582.0046.6 %5.01,895.541,041.7845.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร84,421.3713,457.0084.1 %5.0800.111,785.14-123.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,277.1015,560.00-1.9 %0.0833.511,178.82-41.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน150,915.0225,440.0083.1 %5.01,165.011,295.47-11.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,348.6419,324.51-86.7 %0.02,151.611,804.3916.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,125.433,115.000.3 %0.5854.99410.7752.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,370.61944.0072.0 %5.0702.86527.3025.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,565.1912,535.4172.5 %5.05,823.693,114.2446.5 %5.0
รวม 1,102,758 559,914 49.23 % 69,805 39,210 43.83 %