จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,685.05823.0069.3 %5.0454.5436.3192.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม335,623.1615,825.0095.3 %5.02,261.93208.8190.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,502.202,388.0031.8 %5.0360.61130.7463.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,601.832,073.0042.4 %5.0701.31215.9269.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม21,872.607,414.7266.1 %5.02,393.73667.3772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,514.14423.0093.5 %5.0219.3664.7870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,239.25787.0085.0 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,501.43280.0093.8 %5.0514.87106.9579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,938.87229.0094.2 %5.0313.7012.5596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,334.83402.0090.7 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,737.16681.0085.6 %5.0399.13117.1870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,352.53520.0088.1 %5.0270.4784.3868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,492.19492.0089.0 %5.0351.7492.3173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,907.15203.0094.8 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม18,117.0730,253.00-67.0 %0.02,013.82461.7977.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,830.514,998.00-3.5 %0.01,024.58516.3549.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,857.611.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,703.161,068.0060.5 %5.0382.62107.9171.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,893.181,010.0065.1 %5.0563.24218.5061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,505.991,240.0072.5 %5.01,138.67650.4742.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,869.861,699.0075.3 %5.0625.25100.6683.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,239.561,083.0079.3 %5.0342.7665.3380.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,524.772,500.0066.8 %5.01,842.27638.4065.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,676.373,045.00-13.8 %0.0611.40535.1412.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,563.253,317.4027.3 %5.01,176.681,120.454.8 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,476.081,704.0061.9 %5.0812.08407.1249.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม92,458.0935,700.0061.4 %5.0498.85638.40-28.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,454.931,484.0057.0 %5.0758.36457.9039.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,616.53824.0049.0 %5.054.28205.41-278.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,049.071.0099.9 %5.024.9153.69-115.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,867.70610.0078.7 %5.0667.9065.7390.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,708.891,291.0065.2 %5.0568.20270.1852.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,318.8829,441.00-581.7 %0.0815.41234.2971.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,199.145,173.00-23.2 %0.01,100.64216.6080.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,561.072,500.0045.2 %5.0826.62265.1467.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,607.2510,261.2029.8 %5.01,975.38220.0888.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,363.361,713.0084.9 %5.0663.28497.4325.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,837.301,447.0062.3 %5.0853.41261.4769.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,870.923,909.0019.7 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,054.851,818.2564.0 %5.0967.53160.5583.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,387.214,043.57-19.4 %0.0549.1893.3983.0 %5.0
สพ.นครพนม48,967.738,377.0082.9 %5.0760.66546.5628.1 %5.0
รจก.นครพนม 94,970.1370,256.0026.0 %5.01,487.141,378.737.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,175.754,289.00-2.7 %0.0891.47388.8856.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,722.311,780.0052.2 %5.0568.20287.3449.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,236.933,754.6228.3 %5.0815.41855.70-4.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,635.89975.0040.4 %5.0815.41137.1183.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,483.746,136.32-76.1 %0.0680.07370.0945.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 139,728.4213,101.8767.0 %5.01,322.14964.5127.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 219,034.6210,897.1742.8 %5.01,487.60640.3957.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)5,319.2411,081.80-108.3 %0.0441.131,145.37-159.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม12,933.644,918.0362.0 %5.0215.6287.9659.2 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม55,618.9657,689.00-3.7 %0.01,147.68324.8371.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,608.6212,910.0053.2 %5.0885.89638.4027.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ15,840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ554.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,278.1919,578.00-47.4 %0.01,756.36978.9844.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,337.372,711.0018.8 %5.0663.2575.3988.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,969.252,375.0040.2 %5.0549.18434.0121.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 980,936 415,505 57.64 % 45,711 20,446 55.27 %