จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,687.731,756.2034.7 %5.0420.0571.8682.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,984.4316,427.0043.3 %5.081.05110.13-35.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,130.3110,503.30-829.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,692.091,859.0049.6 %5.0534.15215.3259.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,861.882,650.0031.4 %5.0648.24162.9274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,169.1614,594.0223.9 %5.02,892.13446.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,628.041.00100.0 %5.0394.9475.2980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,477.64474.0089.4 %5.0207.1872.7764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,148.50442.0089.3 %5.0232.8371.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,238.45428.0089.9 %5.0333.7671.5678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,001.0062.0098.5 %5.0266.5052.0480.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร34,571.2241,752.78-20.8 %0.04,333.08381.6691.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,420.944,225.004.4 %2.0952.451,172.64-23.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,686.985,011.00-86.5 %0.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,302.332,237.0048.0 %5.01,009.55152.1184.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,058.092,345.0023.3 %5.0610.21168.8772.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,129.251,630.0047.9 %5.0591.20371.1937.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,207.262,756.0034.5 %5.01,028.56528.5848.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,192.672,775.00-26.6 %0.0521.80380.0027.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,992.092,300.0053.9 %5.01,389.84282.1579.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,496.342,025.0055.0 %5.0876.44474.3445.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,678.349,032.70-93.1 %0.01,142.66419.9463.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,316.711,408.0057.5 %5.0667.23380.0043.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,152.301,300.0039.6 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,299.10665.0079.8 %5.0667.2361.9090.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,923.93768.7673.7 %5.0515.13489.365.0 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,785.364,250.00-12.3 %0.0838.40120.8685.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,695.0735,772.00-161.2 %0.01,332.821,796.45-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,111.513,284.0035.8 %5.01,218.72358.4970.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,444.253,413.870.9 %0.5762.3136.4195.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,976.1910,135.00-27.1 %0.01,884.2928.7598.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,232.311,334.0058.7 %5.0686.25655.124.5 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,630.402,397.0034.0 %5.0800.35257.0467.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,566.892,184.0038.8 %5.0762.34259.3566.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,872.061,872.0051.7 %5.0914.44446.6551.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,874.793,266.55-13.6 %0.0477.0786.5981.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,498.202,332.0092.6 %5.0664.15344.7748.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,282.1829,333.6230.6 %5.0807.12573.0429.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,885.371,334.0053.8 %5.0496.12103.7079.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,747.403,110.0034.5 %5.01,047.55198.2081.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,926.98804.0072.5 %5.0515.13125.4075.7 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,783.392,204.2241.7 %5.0838.41507.9739.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,361.821,194.0064.5 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,021.8311,073.00-10.5 %0.03,141.85346.6089.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,904.051,863.5082.9 %5.01,347.1451.5896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร33,172.2910,718.1667.7 %5.01,660.36932.0143.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร32,359.4714,064.0156.5 %5.0390.132.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร154,070.505,663.0496.3 %5.0318.63207.0935.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร32,871.3856,322.00-71.3 %0.0777.821,140.00-46.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,710.0613,443.7043.3 %5.0605.61900.60-48.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,396.7216,765.85-162.1 %0.01,623.581,731.49-6.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,414.562,080.0039.1 %5.0667.23287.1757.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,431.871,210.0072.7 %5.0458.09177.9661.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร25,818.5911,790.0054.3 %5.06,384.854,665.6026.9 %5.0
รวม 647,292 382,641 40.89 % 52,931 22,959 56.62 %