จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,598.002,990.0016.9 %5.02,119.7042.4798.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,643.2443,264.6124.9 %5.0168.38561.45-233.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,853.8234.0098.8 %5.0825.22158.0580.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่56,746.6743,264.6123.8 %5.0271.37470.43-73.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,852.478,255.8886.2 %5.0152.53104.4331.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,162.397,144.400.3 %0.559.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,702.5415,829.58-485.7 %0.044.31160.17-261.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,079.5916,315.10-15.9 %0.01,699.95271.9984.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,191.876,633.24-107.8 %0.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,485.411,957.0043.9 %5.01,072.430.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,029.0118,736.9649.4 %5.03,569.96319.2091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,400.7511,760.7032.4 %5.05,267.691,038.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,692.752,820.3967.6 %5.02,321.231,034.5555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,901.254,107.0048.0 %5.0374.7957.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,380.903,844.0039.8 %5.0317.74104.7967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,240.86686.0083.8 %5.0276.9677.8771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,182.97989.0076.4 %5.0210.0790.2057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง734.04979.00-33.4 %0.0281.3447.3883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,145.10544.0086.9 %5.0350.98101.9171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,786.61473.0087.5 %5.0460.81164.6264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,903.55568.0085.4 %5.0384.0198.2774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,646.77140.0096.2 %5.0678.93177.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,813.26257.0093.3 %5.0330.8288.7273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,881.00303.0092.2 %5.0708.25114.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,797.05412.0089.1 %5.0240.8458.9575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,992.691,143.9093.3 %5.0266.1198.7262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,941.611,011.0074.4 %5.0194.2353.6972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,623.45860.0076.3 %5.0265.2160.7077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,159.561,080.0074.0 %5.0239.1052.4278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,144.151,008.0075.7 %5.0403.9072.1882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,694.001,483.0068.4 %5.0683.66117.8082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,411.62560.0060.3 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,936.54319.0091.9 %5.0438.2672.1183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,803.23131.0096.6 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,909.30356.0090.9 %5.0453.4935.7192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,321.73309.0092.9 %5.03,989.9470.9398.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,749.244,214.2364.1 %5.01,614.45311.4380.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,262.542,495.1223.5 %5.01,063.2265.0393.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,106.771,683.0045.8 %5.0757.8368.1791.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,716.977,134.907.5 %3.51,517.29149.1590.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,375.0312,004.00-43.3 %0.02,650.752,301.4313.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,828.033,121.2018.5 %5.01,146.03190.6383.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,130.981,520.0070.4 %5.01,252.98892.1028.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,013.653,213.0073.3 %5.01,953.60184.8090.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,658.571,573.0057.0 %5.0840.86512.0539.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 141,393.1547,819.49-15.5 %0.013,128.102,573.0580.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46216.1487.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,029.22393.0061.8 %5.0939.31320.1565.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,848.283,458.0028.7 %5.01,624.793,167.00-94.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,328.463,932.7126.2 %5.02,429.00789.8067.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,352.4612,600.20-98.4 %0.02,544.53342.8586.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,755.4828,490.9130.1 %5.02,334.25404.3082.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,977.764,135.0816.9 %5.02,702.16270.0090.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,843.165,751.27-49.6 %0.0795.5264.1991.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,647.316,657.1737.5 %5.03,582.542,572.5128.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,454.245,141.00-15.4 %0.01,357.67519.6861.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,937.092,810.3043.1 %5.02,254.00400.2782.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,103.8367,076.84-251.1 %0.03,620.5766.4498.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,222.6222,508.00-47.9 %0.05,682.134,876.5014.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,646.227,724.00-16.2 %0.02,523.74902.5064.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,011.824,367.0063.6 %5.01,680.99314.5381.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,555.43797.0077.6 %5.01,015.38342.0066.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,543.2721,489.12-71.3 %0.03,937.62326.9591.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,016.3412,597.5640.1 %5.0397.001,933.86-387.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,909.732,100.8027.8 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,514.291,263.0064.1 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,615.661,996.0056.8 %5.01,034.39599.4342.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,703.11350.0090.5 %5.0882.27325.3463.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,829.1675,360.00-322.7 %0.02,251.421,846.7718.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,706.262,520.0062.4 %5.01,262.59821.2035.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,593.2915,577.006.1 %3.04,120.94109.2597.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,900.322,632.0077.9 %5.01,433.73651.8554.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,000.425,189.88-3.8 %0.01,319.63393.5570.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,060.712,282.0062.3 %5.02,126.75119.3894.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,577.915,002.0824.0 %5.02,195.27783.4864.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,458.108,894.00-99.5 %0.01,415.3325.0798.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,205.5919,806.4451.9 %5.01,220.18478.5460.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,783.5511,213.9936.9 %5.0846.64413.4551.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 149,642.63147,583.001.4 %0.52,675.512,899.00-8.4 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 55,006.7346,235.4015.9 %5.01,616.48542.9866.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,685.0716,298.10-3.9 %0.03,336.701,701.9949.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,851.17850.0070.2 %5.0825.22110.9386.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,895.271,280.0073.9 %5.01,357.67311.6077.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,572.52540.0084.9 %5.01,110.46363.8567.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,128.356,390.0030.0 %5.02,745.831,280.6053.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,202.801,140.0072.9 %5.01,263.49381.7069.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,044.3421,082.70-317.9 %0.01,699.95677.7860.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,116.019,007.9225.7 %5.0953.98318.5166.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,458.273,622.0043.9 %5.04,337.701.85100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,646.467,117.9792.2 %5.01,717.51595.4765.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 135,547.656,160.0082.7 %5.02,631.08284.9889.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,847.82239.3099.5 %5.0348.221,605.74-361.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,651.228,895.2234.8 %5.0457.201,154.92-152.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 472,694.0216,552.0577.2 %5.01,020.63356.5865.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,046.0812,172.1280.7 %5.02,933.651,174.6760.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ8,557.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,266.5514,435.0016.4 %5.0478.91169.4164.6 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,951.5932,640.000.9 %0.5474.95957.60-101.6 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,636.1411,173.434.0 %2.0465.23811.44-74.4 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,023.221,703.0043.7 %5.0864.15107.1187.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง57,458.2610,084.7782.4 %5.01,550.99617.9060.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่84,128.0148,024.0042.9 %5.01,975.62421.8078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,776.145,288.0077.8 %5.01,038.15370.4564.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่135,201.6644,080.0067.4 %5.01,396.45173.1287.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,322.0035,924.0037.3 %5.01,377.631,856.40-34.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่20,849.8968.0099.7 %5.01,122.18443.6560.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง32,030.0212,580.0060.7 %5.01,148.56531.3553.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,331.8224,005.0032.1 %5.01,134.331,381.75-21.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่13,959.625,590.4060.0 %5.02,885.39516.1982.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,851.3235,288.00-22.3 %0.01,805.19285.0084.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,268.971,269.0061.2 %5.01,592.27112.0393.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่97,567.6460,095.0038.4 %5.04,136.151,392.7066.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,473.366,179.00-12.9 %0.01,376.68513.3462.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,248.3024,781.71-296.6 %0.02,448.02304.6787.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,307.215,574.00-29.4 %0.01,921.91354.8881.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,766.10637.0077.0 %5.01,718.2964.6896.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,300.971,140.0065.5 %5.0939.31846.369.9 %4.5
ตำรวจภูธรภาค 567,467.3639,449.9941.5 %5.022,235.988,976.3059.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่87,117.8824,308.9972.1 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,227,496 1,398,948 37.20 % 221,956 93,786 57.75 %