จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2367.1185.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน57,763.5236,817.0036.3 %5.0103.60108.53-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,938.393,585.81-22.0 %0.0544.2871.9786.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน9,514.561,823.0080.8 %5.03,071.870.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,601.407,731.1238.6 %5.03,092.45592.0780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,720.17557.0085.0 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,426.94461.0096.8 %5.0223.4735.6784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,224.55705.0083.3 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,918.61861.0078.0 %5.0276.9970.0374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,843.99511.0089.5 %5.0548.6959.3989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,595.17349.0092.4 %5.0180.9635.9680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,588.04139.0097.0 %5.0394.5189.8077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,022.152,041.0059.4 %5.0303.34100.6966.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,358.434,581.6614.5 %5.0455.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,078.944,022.6520.8 %5.01,076.76645.4940.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,863.942,358.0039.0 %5.0943.62260.0772.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,192.011,419.0055.5 %5.0658.38172.6673.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,009.47592.0080.3 %5.0366.85248.8432.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,371.192,442.0044.1 %5.0715.45399.4744.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,126.503,036.00-42.8 %0.0414.13286.6130.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,836.672,467.8949.0 %5.01,323.94433.4867.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,301.681,758.0059.1 %5.0943.65189.8979.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,518.8711,686.2124.7 %5.01,647.24177.6689.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,434.541,249.0063.6 %5.0753.48224.2070.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,880.161,903.00-1.2 %0.050.662.8594.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,210.78671.0079.1 %5.0693.1536.1094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,913.541,132.0061.1 %5.0544.31262.3351.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,021.073,795.005.6 %2.5615.10371.1939.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,530.462,559.0453.7 %5.01,323.961,408.23-6.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,932.121,885.0061.8 %5.01,133.81261.2577.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,177.653,355.0019.7 %5.0639.352.8599.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,487.6310,770.1820.1 %5.01,723.3071.7095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,058.511,663.0059.0 %5.0639.36196.6569.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,579.383,221.80-104.0 %0.0867.58133.0084.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,951.314,150.00-5.0 %0.01,057.7424.8097.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,610.072,252.1637.6 %5.0829.37335.0959.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,957.903,106.0021.5 %5.0658.4035.5394.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,865.583,218.0070.4 %5.0458.37161.5064.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,190.2462,465.00-7.3 %0.01,058.91796.4024.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,799.24100.0096.4 %5.0480.1055.5388.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,174.202,866.0031.3 %5.0618.13199.5067.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,869.131,949.0080.3 %5.0601.36206.8865.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,142.126,118.0014.3 %5.01,190.85345.9770.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,163.572,240.4329.2 %5.0696.430.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,133.022,217.0080.1 %5.0772.5099.7887.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,517.7714,091.1171.0 %5.01,055.82334.9468.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,118.7612,756.6376.0 %5.01,440.64573.8960.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,183.764,151.0019.9 %5.0424.47293.6830.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน66,889.4034,222.8348.8 %5.01,319.15514.0061.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน59,965.419,661.5283.9 %5.0730.08610.7216.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 30,199.527,815.0074.1 %5.0606.57476.0321.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,323.8611,085.0032.1 %5.0589.57579.531.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,967.9514,737.00-47.8 %0.01,464.70187.3787.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,386.093,728.2615.0 %5.0696.44296.7757.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,751.73766.0072.2 %5.0468.22173.1063.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,420.6312,229.0068.2 %5.04,019.912,628.8134.6 %5.0
รวม 683,622 338,073 50.55 % 48,345 15,950 67.01 %