จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,347.96797.0076.2 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,094.985,249.43-3.0 %0.0922.21210.7777.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,487.211,801.0059.9 %5.0503.9187.8882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,259.3211,005.2332.3 %5.02,519.39644.6874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 223,853.6027,826.27-16.7 %0.04,550.421,216.0073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,874.556,107.0811.2 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,971.862,263.0054.5 %5.0277.8476.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,241.212,868.9045.3 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,894.401,882.0068.1 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,048.60777.0084.6 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,256.692,255.0064.0 %5.0380.3858.3184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,748.112,105.0063.4 %5.0351.6558.8883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,787.651,495.0068.8 %5.0304.64109.1664.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,927.816,522.62-32.4 %0.0998.11314.2668.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,329.966,313.06-18.4 %0.01,276.08436.3465.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,513.982,386.0056.7 %5.0903.04503.4344.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,161.453,618.5529.9 %5.0767.51586.3623.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,592.711,187.0067.0 %5.0484.7993.7380.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,971.911,092.0063.3 %5.0370.59363.252.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,489.914,467.600.5 %0.5845.99738.3512.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,039.487,172.0060.2 %5.01,917.671,005.7747.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,508.046,123.33-11.2 %0.01,723.11772.3055.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,646.62179,116.00-860.6 %0.06,030.85412.6593.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,700.257,997.00-40.3 %0.06,289.171,096.2582.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,911.862,356.00-23.2 %0.0380.40174.2154.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,322.105,852.36-10.0 %0.0975.41846.7013.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,536.462,521.0044.4 %5.0751.11233.0869.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,565.0122,667.59-137.0 %0.01,188.27245.3779.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,357.816,129.0016.7 %5.02,229.87278.3587.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,950.303,488.0029.5 %5.0807.96460.5943.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี52,157.021,602.0096.9 %5.019,158.350.95100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,482.691,765.0060.6 %5.0557.06387.2030.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,867.095,593.68-44.6 %0.0674.84375.0444.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,513.6721,596.30-231.6 %0.01,125.89200.8882.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,470.523,728.5367.5 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,327.362,018.0053.4 %5.0446.65162.1563.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,002.8416,277.57-132.4 %0.01,647.9636.6297.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,692.7512,022.9212.2 %5.01,494.59871.2041.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,358.09529.0095.3 %5.0541.73161.5070.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,902.493,352.0014.1 %5.0712.88302.9057.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,353.332,796.0047.8 %5.0731.89333.4554.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,251.432,539.4951.6 %5.0750.91354.3452.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,397.034,912.009.0 %4.5674.8437.3394.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,704.998,048.0041.3 %5.0573.07386.6532.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,503.0355,962.05-4.6 %0.0726.41961.93-32.4 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 133,613.8892,372.5330.9 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,218.8920,086.960.7 %0.5409.39462.50-13.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,707.0144,137.003.4 %1.5805.77807.00-0.2 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,164.78110,454.28-306.6 %0.01,048.31576.5545.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,940.0120,304.00-85.6 %0.02,414.1611,584.17-379.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,774.791,222.0078.8 %5.01,112.3794.4991.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,256.977,714.26-6.3 %0.01,321.39385.0070.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,571.704,072.8626.9 %5.0769.92417.8045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,295.1117,688.003.3 %1.52,443.33760.0068.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,325.504,741.9825.0 %5.0807.96592.0426.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,268.22104,580.00-205.2 %0.01,937.18612.0268.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,395.333,678.18-53.6 %0.0541.68181.3466.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 144,509.7814,136.0068.2 %5.01,003.1737.8196.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,741.7612,102.6046.8 %5.01,073.64743.8430.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)27,922.3912,952.9753.6 %5.01,762.72870.2850.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,593.634,605.50-77.6 %0.0317.58449.12-41.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี151,699.3321,204.0086.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 81,177.0681,484.00-0.4 %0.01,419.38656.4053.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,954.498,915.8955.3 %5.0439.26910.48-107.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,177.5318,290.00-337.8 %0.01,241.59980.0021.1 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี377,409.53716,180.00-89.8 %0.09,316.551,263.5586.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,282.401.00100.0 %5.0539.24284.4447.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,973.853,359.9015.4 %5.0731.89703.823.8 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,515.33801.0068.2 %5.0313.54330.32-5.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,777.599,857.6064.5 %5.06,051.655,051.4316.5 %5.0
รวม 1,500,643 1,813,126 -20.82 % 113,067 46,330 59.02 %