จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,654.46815.0069.3 %5.0607.451,058.41-74.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง18,334.1116,731.008.7 %4.064.6168.66-6.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,343.364,235.602.5 %1.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,530.06724.0079.5 %5.0968.75239.4575.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,184.121,667.0047.6 %5.0816.6352.4093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,359.0411,920.0035.1 %5.03,136.58899.6571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,983.852,687.0046.1 %5.0400.2751.3087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,825.71844.0082.5 %5.0296.9735.7888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,453.48433.0090.3 %5.0273.0644.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,902.59525.0086.5 %5.0223.1490.3559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,848.85369.0090.4 %5.0260.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,848.51592.0084.6 %5.0484.4552.2789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,740.52368.0090.2 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,814.97592.0084.5 %5.0440.5064.2185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,833.50517.0086.5 %5.0240.7358.3175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,806.47333.0091.3 %5.0449.993.7199.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,864.00525.0086.4 %5.0478.7546.5590.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,408.406,945.246.3 %3.01,634.312,061.50-26.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,219.822,304.0045.4 %5.01,273.01609.6952.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,262.841,526.0053.2 %5.0854.66241.8771.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,727.4121,184.00-97.5 %0.04,256.562,999.2029.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,000.13906.0069.8 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,188.582,432.0060.7 %5.01,577.251,782.44-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,443.453,433.00-40.5 %0.0558.951,083.00-93.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,728.851,055.0081.6 %5.01,824.47714.5060.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,682.221,641.6955.4 %5.01,006.79136.5786.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,758.0913,752.01-40.9 %0.02,452.00236.6690.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง82,142.35127,262.00-54.9 %0.0452.18105.8076.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,131.332,733.0033.8 %5.01,196.95313.5073.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,944.914,595.76-16.5 %0.01,389.5576.0094.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,389.1011,404.0025.9 %5.06,393.382,423.7062.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,102.284,078.900.6 %0.51,971.3935.6098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,007.601,809.0039.9 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,510.30673.0055.4 %5.0892.6952.2594.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,999.391,072.0064.3 %5.0702.53448.3036.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,482.623,494.00-0.3 %0.0930.72286.3869.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,988.6541,436.31-591.9 %0.01,615.301,773.80-9.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,353.985,384.0015.3 %5.02,118.33447.4078.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,402.242,744.0019.3 %5.0911.71121.6086.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,846.959,402.95-60.8 %0.01,351.14159.8588.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,815.0920,780.000.2 %0.52,134.68106.0095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,138.873,068.0025.9 %5.01,158.91357.0569.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,005.542,649.0033.9 %5.01,139.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,972.032,870.0027.7 %5.01,044.82157.3684.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,800.353,826.5334.0 %5.01,425.14567.7060.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,985.883,596.009.8 %4.51,025.8046.6295.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง39,716.096,368.0084.0 %5.0711.15219.2569.2 %5.0
รจก.ลำปาง 58,667.2241,037.2330.1 %5.01,259.88633.7149.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 33,961.8629,325.1313.7 %5.0996.15401.9259.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,009.346,040.0024.6 %5.0507.98392.3522.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,774.92926.0066.6 %5.0510.11184.8163.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,664.742,003.5145.3 %5.0567.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง26,701.8316,643.0037.7 %5.01,858.38355.3980.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,783.761,300.0065.6 %5.0835.6262.6692.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,081.075,430.00-6.9 %0.01,463.16493.7766.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,526.242,970.0034.4 %5.01,253.99345.8872.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,735.613,791.00-1.5 %0.01,006.79198.3680.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,973.446,774.00-70.5 %0.0720.71123.5682.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง26,173.374,871.6281.4 %5.01,523.280.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,023.8415,652.0054.0 %5.01,703.80317.3181.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 260,816.749,068.0085.1 %5.0663.96742.48-11.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 318,815.0716,332.7513.2 %5.01,785.11337.5681.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง262.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ68,917.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,926.3932,533.0040.8 %5.01,050.04452.1556.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,627.3610,670.0045.6 %5.0896.75504.3043.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา70,388.3312,824.0081.8 %5.0907.95576.8036.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,870.3415,336.9722.8 %5.01,040.89450.4256.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,326.6813,718.00-116.8 %0.02,357.661,314.6544.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,268.233,507.0017.8 %5.01,120.88418.5762.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,911.182,133.0026.7 %5.0702.53135.9780.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,626.448,377.7367.3 %5.07,123.0213,448.65-88.8 %0.0
รวม 875,137 619,567 29.20 % 83,623 42,229 49.50 %