จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,761.41810.0070.7 %5.0493.20136.0972.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,573.987,273.0031.2 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,695.234,827.00-2.8 %0.0778.46244.9468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,398.641,724.0049.3 %5.0721.37106.3985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,483.7416,334.7427.3 %5.02,014.45800.4060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,136.18636.0084.6 %5.0305.8362.2679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,611.54571.0089.8 %5.0211.7750.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,345.06856.0080.3 %5.0182.4736.6179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,074.98595.0085.4 %5.0293.8394.0968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,007.07320.0092.0 %5.0264.4047.1282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,038.35694.0082.8 %5.0323.48108.1466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,989.33523.0086.9 %5.0451.51108.4176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,096.07426.0089.6 %5.0614.78107.0282.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,830.095,543.1959.9 %5.01,634.161,208.4026.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,809.541,321.2453.0 %5.0617.40103.3083.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,211.102,440.0042.1 %5.01,044.65884.9615.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,753.821,881.0049.9 %5.01,524.96244.1084.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,355.081,436.0057.2 %5.0721.37241.1466.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,659.301,216.0054.3 %5.0455.16282.3638.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,301.782,822.0055.2 %5.0798.76963.58-20.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,970.542,748.0030.8 %5.0604.05278.3853.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,699.395,009.0034.9 %5.02,413.80856.7964.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,920.073,372.1251.3 %5.01,158.76684.9540.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,746.5114,181.00-62.1 %0.01,559.40302.6580.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,601.578,487.5437.6 %5.02,306.16771.4066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,305.812,312.00-0.3 %0.0797.43242.2569.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,290.83372.0071.2 %5.057.882.8595.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,394.11800.0076.4 %5.0805.9854.3993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,021.64595.6880.3 %5.0626.31253.8559.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,124.443,169.5073.9 %5.0873.52741.6915.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,533.024,354.0067.8 %5.01,900.70935.3850.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,493.385,178.0030.9 %5.01,215.80477.0160.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,139.932,529.0079.2 %5.0911.5533.7496.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,888.699,994.0028.0 %5.01,558.0985.2194.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,082.991,493.0063.4 %5.01,006.61546.5345.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,018.902,905.0027.7 %5.0968.60598.0338.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์36,597.175,113.0086.0 %5.013,576.224,903.2863.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,863.041,320.0065.8 %5.0892.51188.5678.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,108.813,800.00-22.2 %0.0271.571.0099.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,714.242,480.0078.8 %5.0759.42341.7655.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,456.2117,312.8260.2 %5.0902.07246.1072.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,809.48836.0070.2 %5.0512.191.9099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,487.872,359.0032.4 %5.0759.42135.8082.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,086.861,605.5048.0 %5.0607.29115.9080.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,270.745,004.635.0 %2.51,026.95410.5360.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,390.661,473.0056.6 %5.0741.64200.9472.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,574.776,590.6313.0 %5.0987.61225.2077.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์16,201.963,747.0076.9 %5.0359.33127.5064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 128,930.6319,037.0334.2 %5.01,375.27159.4088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 213,180.7812,265.296.9 %3.01,881.02427.3177.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,794.816,046.8411.0 %5.0714.41143.6979.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์69,926.8455,741.0120.3 %5.01,425.88668.7753.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์72,850.6432,941.0154.8 %5.0885.46382.9056.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์344,793.0918,202.8394.7 %5.0739.51424.3742.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย30,614.728,224.0073.1 %5.0773.40395.9948.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์200,606.6921,723.4989.2 %5.02,397.781,061.8355.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,927.673,357.0031.9 %5.0778.44566.8427.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,515.451,259.0064.2 %5.0422.33286.7132.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์47,099.2313,876.0070.5 %5.07,157.961,898.1473.5 %5.0
รวม 1,197,167 364,064 69.59 % 72,231 26,010 63.99 %