จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,731.69385.0085.9 %5.0461.98192.2158.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่161,082.733,679.6097.7 %5.084.5377.977.8 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,420.2012,850.50-190.7 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,134.911,756.0044.0 %5.0488.9390.0381.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,335.721,829.0045.2 %5.0748.3550.5793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,318.668,085.7343.5 %5.01,793.10342.9580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่853.521,290.00-51.1 %0.0253.805.4897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,866.72685.0082.3 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,013.45345.0091.4 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,123.90783.0084.7 %5.0342.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,878.44493.0087.3 %5.0332.4133.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,961.80563.0085.8 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,849.02487.0087.3 %5.0323.3847.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,606.97303.0091.6 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่7,346.355,774.0021.4 %5.01,184.592,240.10-89.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,926.492,849.0027.4 %5.0994.41350.2364.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,224.43974.0069.8 %5.0777.51371.4552.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,609.863,926.01-50.4 %0.0499.99354.3529.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,164.662,856.2365.0 %5.01,317.681,562.66-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,172.573,009.00-38.5 %0.0513.73755.71-47.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่116,429.682,669.5097.7 %5.04,610.52343.6992.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,026.399,698.7219.4 %5.01,393.761,575.25-13.0 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่52,921.8130,451.2042.5 %5.0490.69199.5059.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,025.3519,800.30-79.6 %0.04,232.836,079.05-43.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,823.171,931.8849.5 %5.0937.38426.5554.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,948.2120,277.73-69.7 %0.04,132.06764.5081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,175.95331.0089.6 %5.070.9936.1249.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,848.75685.0076.0 %5.0671.1618.2797.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,915.09460.9284.2 %5.0576.07205.2064.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,485.982,661.2823.7 %5.0804.262.8599.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ19,802.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,050.59ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,773.041,335.0080.3 %5.0861.310.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,088.376,695.17-31.6 %0.01,298.67121.6090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,442.291,309.0088.6 %5.0861.311,031.24-19.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,854.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ321.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,478.382,301.0058.0 %5.0809.35126.8484.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,061.504,090.00-0.7 %0.01,051.47253.4375.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,215.133,227.00-0.4 %0.0382.9680.0179.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,993.962,551.0076.8 %5.0823.29307.8062.6 %5.0
รจจ.แพร่ 36,799.4325,940.2829.5 %5.0870.36303.9465.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,031.06577.0081.0 %5.0519.0241.6492.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,240.061,477.0054.4 %5.0747.2172.7390.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,523.031,014.0071.2 %5.0595.09164.7172.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,197.246,341.85-22.0 %0.01,184.58369.0768.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,144.083,479.2216.0 %5.01,088.53227.7179.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,182.8922,071.17-207.3 %0.03,181.26235.7192.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,929.1612,437.48-13.8 %0.03,265.02481.9485.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 55,979.4212,887.9077.0 %5.01,457.98383.5473.7 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 232,841.458,323.0274.7 %5.01,575.36341.3078.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,326.454,268.39-83.5 %0.0308.00226.1026.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่94,061.5050,511.0046.3 %5.01,418.43208.8085.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่93,961.9724,227.0074.2 %5.0881.96506.9642.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่27,221.404,881.6482.1 %5.0891.87930.17-4.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,929.9913,019.0055.0 %5.0770.05275.0064.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง28,738.2910,286.0064.2 %5.0709.33404.9342.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง41,616.969,153.0078.0 %5.0748.95494.8533.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,344.016,204.0049.7 %5.01,876.601,241.3733.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,559.893,495.441.8 %0.5823.29477.0342.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,171.54857.0088.0 %5.0519.02383.4226.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่58,162.8913,313.0077.1 %5.07,481.092,073.4072.3 %5.0
รวม 1,074,238 398,163 62.94 % 65,993 27,934 57.67 %