จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,809.86715.0074.6 %5.0648.68112.7682.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,597.6312,598.0035.7 %5.073.96232.42-214.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,109.65124,891.32-1,656.6 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,598.293,410.005.2 %2.51,009.99162.7683.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,203.022,073.0035.3 %5.0857.8971.5891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,917.6012,293.6046.4 %5.03,196.831,070.7966.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,975.99240.0094.0 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,475.19516.0085.2 %5.0158.0968.1156.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,557.192,173.5052.3 %5.0370.01141.1561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,349.76687.0084.2 %5.0335.1163.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,975.991,219.0069.3 %5.0399.89109.6072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,009.16935.0076.7 %5.0418.1132.4092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,975.99598.0085.0 %5.0544.2590.8883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,830.42535.0086.0 %5.0571.023.2699.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,753.97491.0086.9 %5.0344.9838.6288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,975.99562.0085.9 %5.0419.3369.6483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,871.83904.0076.7 %5.0393.2582.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,705.73520.0086.0 %5.0263.4336.2686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,975.99656.0083.5 %5.0267.0678.3570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,683.39439.0088.1 %5.0599.5172.1388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,943.53389.0090.1 %5.0484.5163.6586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,788.69463.0087.8 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย79,673.5151,209.6035.7 %5.02,380.62323.2886.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,370.689,923.0025.8 %5.01,390.52368.9573.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ12,065.6827,921.30-131.4 %0.01,550.97590.3661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,982.057,991.0011.0 %5.02,112.922,438.36-15.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,487.871,578.4564.8 %5.0667.70253.9762.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,702.001,523.0067.6 %5.01,314.24866.0634.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,352.081,923.0055.8 %5.0895.88246.9972.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,216.952,103.6534.6 %5.0857.8663.3692.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,210.352,745.0073.1 %5.03,805.341,607.3757.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,999.044,432.26-47.8 %0.0723.73444.3538.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,419.592,149.9660.3 %5.01,728.091,357.7721.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,703.732,928.4237.7 %5.01,485.39419.2971.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,446.3027,253.53-400.4 %0.01,390.311,171.0115.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,397.201,391.0059.1 %5.0914.90671.4226.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,455.9312,969.55-24.0 %0.03,968.73633.6584.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,752.456,940.00-84.9 %0.090.4552.5641.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,869.99517.0094.8 %5.0496.5535.6792.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,196.88591.0081.5 %5.0857.8642.1395.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,914.44956.0067.2 %5.0724.75161.5077.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,950.024,488.00-13.6 %0.01,124.08239.5478.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,023.1545,269.47-544.6 %0.02,341.115,334.29-127.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,884.00801.0086.4 %5.01,979.80800.8559.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,560.892,518.0029.3 %5.01,009.99308.7569.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,150.4911,585.8436.2 %5.03,149.31131.8495.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,806.0388,584.00-719.8 %0.0838.84348.8958.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,188.161,235.0070.5 %5.01,143.0935.8096.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,141.912,503.0039.6 %5.01,238.18153.0487.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย10,948.653,657.8566.6 %5.02,246.03353.1284.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,613.923,787.97-4.8 %0.0876.8750.3594.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,577.318,184.0039.7 %5.0542.44360.0033.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,125,251.30118,222.0096.2 %5.029,082.55904.5496.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,409.4455.1298.4 %5.0629.83143.1877.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,060.19263.1296.7 %5.01,485.39440.8070.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,584.881,645.0064.1 %5.0800.81253.9368.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,226.417,682.21-23.4 %0.01,466.37874.8240.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,306.911,613.6062.5 %5.01,333.26466.6665.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,921.786,657.3825.4 %5.01,276.210.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,810.351,856.0078.9 %5.01,567.36130.5091.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 128,683.3716,275.9443.3 %5.02,674.451,310.4951.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,580.6814,575.8047.2 %5.02,694.62624.5776.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 317,683.9310,339.7441.5 %5.02,715.96762.5171.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 446,469.3510,025.4878.4 %5.01,551.501,784.25-15.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)66,870.982,223.0196.7 %5.03,266.351,229.9662.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,102.365,242.4569.3 %5.0406.44699.34-72.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,546.4131,124.00-100.2 %0.0808.91432.5446.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,546.3722,620.0032.6 %5.01,032.43477.5453.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย143,234.7256,520.0060.5 %5.01,120.961,088.752.9 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,148.6930,000.00-35.4 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,217.0611,048.0066.7 %5.0831.98768.007.7 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,268.4115,300.0031.3 %5.0851.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง99,579.698,700.0091.3 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,293.7016,651.753.7 %1.52,420.841,831.6524.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,232.532,942.009.0 %4.5914.91486.2546.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,922.811,585.5845.8 %5.0743.76150.3879.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 48,152.6611,648.0075.8 %5.04,880.415,457.23-11.8 %0.0
รวม 4,216,251 911,785 78.37 % 122,403 45,657 62.70 %