จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,804.72474.0083.1 %5.0686.18103.6584.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,183.117,509.0043.0 %5.074.2432.3856.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,434.982,947.0078.1 %5.085.3570.5417.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,944.4213,367.4229.4 %5.0126.30170.21-34.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,304.942,216.0048.5 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,209.201,063.0051.9 %5.0271.2752.0280.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,483.241,584.0054.5 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,877.385,972.7124.2 %5.01,095.64454.1058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,880.88582.0085.0 %5.0699.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,084.87458.0088.8 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,788.32210.0094.5 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,986.37343.0091.4 %5.0552.76122.5577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,197.86293.0093.0 %5.0697.8095.0086.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,221.562,904.0044.4 %5.01,155.07403.4165.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,751.953,122.0034.3 %5.0544.95415.1523.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,738.713,820.5119.4 %5.01,009.45679.2532.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,556.301,235.0051.7 %5.0648.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,048.591,837.0054.6 %5.01,104.53411.9762.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,140.071,319.0058.0 %5.0819.291.8599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,727.30569.0079.1 %5.0743.230.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,418.952,596.0041.3 %5.01,332.72924.0930.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,035.883,164.00-55.4 %0.0461.7852.6188.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,514.271,707.0062.2 %5.01,313.71110.2891.6 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,098.711,688.1058.8 %5.0857.33129.7484.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,693.826,349.81-71.9 %0.0952.41211.3277.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 69,953.5446,080.0034.1 %5.0462.38368.5520.3 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 40,231.858,646.0078.5 %5.0446.58133.0070.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,510.182,001.0043.0 %5.0952.41384.7959.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,110.811,808.0041.9 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,258.90772.0076.3 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,563.99297.0088.4 %5.0572.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,428.842,734.0020.3 %5.0914.37259.2071.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ579.31ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,098.101,971.4461.3 %5.01,598.95686.2957.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,011.881,397.00-38.1 %0.0600.05194.7167.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,774.184,199.3512.0 %5.01,028.470.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,706.951,631.0084.8 %5.0762.24270.6764.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,476.762,506.0027.9 %5.0952.41140.8885.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,570.652,717.0023.9 %5.0914.370.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,439.431,533.0055.4 %5.0876.34251.7871.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,833.46928.0067.2 %5.0573.8882.4685.6 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,103.59163.2096.0 %5.0340.46367.65-8.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,466.1818,947.0919.3 %5.0878.66599.1631.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน554.91869.00-56.6 %0.0629.13163.4274.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,279.811,424.0056.6 %5.0857.33188.2678.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,806.06495.0082.4 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,511.612,857.0218.6 %5.0933.39329.2564.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,180.471,636.8048.5 %5.0838.30333.2360.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,784.822,621.0030.7 %5.0544.162.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 119,450.1212,026.6838.2 %5.02,098.4533.2598.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 232,162.1111,974.0862.8 %5.02,242.10452.2179.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,816.882,290.8085.5 %5.0238.21416.10-74.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,342.1112,266.3168.8 %5.0823.23407.1550.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,669.956,638.0080.9 %5.01,190.23137.3588.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,325.3210,801.39-70.8 %0.01,999.55872.6256.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,180.291,769.0044.4 %5.0838.3075.8491.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,622.24469.0082.1 %5.0610.110.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,534.909,890.0076.2 %5.03,759.987,137.50-89.8 %0.0
รวม 532,887 243,690 54.27 % 47,586 18,795 60.50 %