จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,087.06711.0077.0 %5.0263.99149.3843.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,365.164,206.5063.0 %5.079.4390.81-14.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,577.3213,235.42-5.2 %0.064.1491.49-42.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,234.1011,606.00-121.7 %0.01,374.95422.4869.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,575.152,582.0027.8 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์58,517.0929,623.9549.4 %5.04,418.432,866.0235.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,380.392,287.9232.3 %5.0709.86654.597.8 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,070.282,239.9227.0 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,009.90535.0082.2 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,662.85552.0079.3 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,657.72562.0078.9 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,528.672,219.0051.0 %5.01,185.71875.1926.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,330.841,462.0056.1 %5.0767.2618.7397.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,334.351,688.0049.4 %5.0767.36198.9174.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,084.898,029.92-32.0 %0.01,851.272,737.30-47.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,721.483,511.9238.6 %5.02,058.061,065.0648.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,902.515,080.00-75.0 %0.0667.71274.5258.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,232.805,027.423.9 %1.51,489.97626.8557.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,926.344,880.000.9 %0.51,204.74601.0450.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,338.7523,095.00-103.7 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,559.047,116.745.9 %2.52,024.44494.9575.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,094.031,727.9957.8 %5.0900.47127.5985.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)89,264.597,230.0091.9 %5.04,619.90264.6794.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,853.459,704.3610.6 %5.03,824.371,222.4768.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,915.561,403.0064.2 %5.0995.5543.5595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,218.981,629.0149.4 %5.0753.52258.2965.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,018.483,305.3117.7 %5.0995.55374.9962.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,022.7033,738.32-273.9 %0.01,680.131,761.10-4.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,170.047,503.0038.3 %5.04,207.95489.0188.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,158.808,014.001.8 %0.52,497.82641.7474.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,071.9814,796.00-83.3 %0.01,302.3299.0792.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,166.871,650.0060.4 %5.01,090.62311.3371.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,976.622,422.4439.1 %5.0995.54332.5066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,313.463,096.0041.7 %5.01,223.73623.1849.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,003.194,094.0018.2 %5.01,280.80666.6647.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,523.414,399.0020.4 %5.01,033.59216.8279.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์328,527.7824,239.4992.6 %5.0851.98674.1920.9 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์62,816.4514,023.0077.7 %5.0773.02144.9481.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 77,255.1473,227.005.2 %2.51,422.55909.9036.0 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,103.0914,298.99-18.1 %0.0602.11512.0915.0 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,861.024,966.20-73.6 %0.0349.922.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,053.44873.0071.4 %5.0615.2345.5992.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,830.982,751.0028.2 %5.0900.4778.3191.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,261.6616,456.0041.8 %5.01,846.67379.5179.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,298.692,152.0034.8 %5.01,045.48242.4476.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,334.195,866.02-10.0 %0.01,432.92629.4956.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,705.352,161.2254.1 %5.01,299.80702.8745.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,923.702,788.3828.9 %5.0862.43454.8347.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์25,307.225,614.0077.8 %5.01,201.0181.1093.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)30,595.7313,306.4956.5 %5.03,547.91268.8992.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 117,757.4123,942.33-34.8 %0.01,341.12203.8084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 236,615.8213,175.9564.0 %5.01,293.16721.0544.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 376,538.6215,748.0079.4 %5.01,702.34499.1270.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,064.864,944.9630.0 %5.0284.03283.380.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์105,838.1590,779.0014.2 %5.01,849.17463.7774.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,159.481.00100.0 %5.01,050.67844.4619.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์79,291.3846,854.0040.9 %5.01,058.10532.3649.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,047.3730,279.99-16.2 %0.0919.532,141.09-132.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์38,871.2221,551.9444.6 %5.0865.45382.4955.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,530.1619,620.0046.3 %5.0817.29743.359.0 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,468.9525,821.60-91.7 %0.02,222.451,791.2319.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,868.4617,369.1512.6 %5.04,157.30850.3579.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,806.2923,916.0017.0 %5.01,213.47822.2732.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,546.131,299.0063.4 %5.01,216.30342.0071.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์37,664.06101,106.01-168.4 %0.01,953.36634.8967.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,970.753,424.1413.8 %5.0995.55761.9023.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,159.661,963.0037.9 %5.0653.27674.73-3.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์40,871.9343,955.00-7.5 %0.04,569.322,495.3845.4 %5.0
รวม 1,531,814 903,438 41.02 % 95,102 39,658 58.30 %