จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,758.721,233.0055.3 %5.0471.8457.6987.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,909.144,268.3913.1 %5.0623.9785.8186.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,252.521,480.0054.5 %5.0623.9878.9887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,581.2811,645.5225.3 %5.02,356.99903.4861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,207.86794.0087.2 %5.0221.5172.9367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,641.02348.0092.5 %5.0197.5151.0474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,403.88538.0087.8 %5.0196.990.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,057.83496.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,100.26676.0083.5 %5.0524.0929.1794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,131.15625.0084.9 %5.0346.93107.7468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,656.10720.0084.5 %5.0226.1039.1282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,016.10391.0090.3 %5.0255.1653.6879.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,370.216,396.09-0.4 %0.01,023.31726.0429.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,927.071,925.0072.2 %5.0985.27751.8823.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,641.11886.0075.7 %5.0642.96387.4639.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,428.921,091.0075.4 %5.0680.99165.6475.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,519.291,870.0078.0 %5.01,879.022,273.73-21.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,053.743,846.21-26.0 %0.0571.93513.9310.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,272.093,954.7425.0 %5.01,441.65683.3052.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,847.152,584.0070.8 %5.01,012.0144.4495.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,747.7711,764.00-20.7 %0.01,435.9650.0296.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,017.023,950.4634.3 %5.0833.64887.80-6.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,651.071,541.0057.8 %5.0776.0927.4396.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,235.821,289.0069.6 %5.0604.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,558.023,305.107.1 %3.5776.07165.2078.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,553.755,120.0046.4 %5.01,389.692,914.05-109.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,404.734,080.0024.5 %5.01,099.37732.7533.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,720.791,926.0048.2 %5.0795.11195.9375.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,483.199,853.20-3.9 %0.01,836.76101.5794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,687.431,778.0084.8 %5.0757.08285.9562.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,713.602,422.0034.8 %5.0833.15304.1863.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,142.571,846.0055.4 %5.0833.14277.0866.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,588.001,948.0057.5 %5.0806.21284.5664.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,318.682,017.0039.2 %5.0547.9036.2993.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,600.672,011.0082.7 %5.01,036.44351.7066.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี31,450.7425,120.4620.1 %5.0754.53441.0041.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,439.08671.0080.5 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,810.051,483.0061.1 %5.0531.99109.8079.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,765.981,392.0089.9 %5.04,731.4268.7298.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,561.114,303.2822.6 %5.0833.14434.6847.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,930.912,781.0059.9 %5.0795.11129.5483.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,771.48292.3695.7 %5.01,289.5340.1996.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,636.6913,768.00-42.9 %0.01,596.131,129.9029.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 135,674.5712,855.7464.0 %5.0927.34714.2123.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,397.134,821.7210.7 %5.0311.47810.99-160.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี61,701.2754,792.0011.2 %5.01,224.93746.8639.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,998.4039,228.10-6.0 %0.0838.851,747.04-108.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,178.729,918.5950.8 %5.0716.93264.2863.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,136.9416,578.35-81.4 %0.01,647.92855.3348.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,659.281,936.0058.4 %5.0883.17154.9882.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,925.101,439.0050.8 %5.0528.88121.3377.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,962.6412,804.0028.7 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 480,199 304,803 36.53 % 51,367 23,080 55.07 %