จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,733.72866.0068.3 %5.0510.42125.9275.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,206.835,179.1043.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,056.912,157.0029.4 %5.0681.58230.2466.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,907.501,998.0048.9 %5.0757.64144.8880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,288.027,161.7941.7 %5.02,069.75798.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,947.741,417.0071.4 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,189.12648.0087.5 %5.0448.4972.8483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,923.50688.0082.5 %5.0322.81173.2546.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,090.60458.0088.8 %5.0253.3155.7778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,138.80862.0079.2 %5.0303.0577.6174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,967.33725.4681.7 %5.0360.4758.0483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,034.54694.0082.8 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,004.64442.0089.0 %5.0383.7436.8190.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,619.156,683.84-44.7 %0.01,233.03939.4523.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,326.392,919.0032.5 %5.01,137.96728.4236.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,471.981,485.0057.2 %5.0757.6365.2291.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,369.4836,249.05-12.0 %0.05,928.683,239.5045.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,814.571,800.0036.0 %5.0548.47353.4035.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,582.652,900.0048.1 %5.01,632.38712.5056.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,377.763,656.00-53.8 %0.0589.97387.7134.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,291.271,745.0067.0 %5.01,518.271,254.0017.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,920.004,791.452.6 %1.01,328.12410.7969.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,309.9225,796.39-128.1 %0.05,808.10131.7297.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,935.602,082.4047.1 %5.01,274.9191.4192.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,620.17467.0071.2 %5.064.5736.1944.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,398.671,501.0055.8 %5.0776.66101.8186.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,108.77985.0068.3 %5.0662.56411.5337.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,578.143,083.2713.8 %5.0525.40325.5338.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,364.675,250.002.1 %1.01,252.06830.3033.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,103.386,308.00-53.7 %0.01,042.88543.0347.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,681.072,602.2329.3 %5.0814.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,979.7120,037.11-18.0 %0.02,088.76337.6683.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,229.4912,807.0010.0 %5.02,200.393,354.90-52.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,572.941,957.0083.1 %5.0776.66629.8518.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,416.083,297.003.5 %1.5776.67342.0956.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,467.973,024.0032.3 %5.01,004.85175.0782.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,587.012,549.6044.4 %5.01,042.87391.8462.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,904.452,921.0025.2 %5.0757.640.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร41,199.622,962.0092.8 %5.0931.50594.3336.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 72,147.0347,982.0133.5 %5.01,311.25738.0543.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,821.76921.0067.4 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,519.701,588.0054.9 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,848.321,383.0051.4 %5.0605.51231.0561.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,165.234,624.7010.5 %5.01,156.97616.5546.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,334.081,939.0055.3 %5.01,137.95196.8282.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,067.9047,860.00-1,076.5 %0.0954.32540.7843.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)24,447.799,325.9661.9 %5.02,800.34510.6781.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 132,949.4815,849.0951.9 %5.01,627.37362.1577.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 27,526.2011,408.00-51.6 %0.01,776.861,538.8613.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,609.923,784.00-135.0 %0.0275.18725.80-163.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร75,088.2342,050.0044.0 %5.01,510.61826.5045.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,724.031,050.0095.6 %5.0906.09294.5067.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,461.6211,398.0065.9 %5.0834.97355.3057.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,338.64812.0097.0 %5.0835.56250.8070.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,410.6516,941.7812.7 %5.01,876.351,119.4940.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,407.502,486.6027.0 %5.0776.66506.1034.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,973.684,954.0470.8 %5.01,482.691,288.0013.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,960.451,101.0062.8 %5.0605.51349.3342.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร12,258.717,746.7236.8 %5.03,233.411,970.4339.1 %5.0
รวม 647,781 418,361 35.42 % 68,298 30,588 55.21 %