จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,800.70597.0078.7 %5.0341.3139.2788.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,543.865,892.03-29.7 %0.0797.73257.4467.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,208.671,708.0546.8 %5.0474.383.3399.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,159.412,103.0033.4 %5.0550.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,204.7317,670.0012.5 %5.02,742.25794.5671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,115.8122,019.004.7 %2.02,250.35657.8070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,940.231,640.0066.8 %5.0220.1659.8772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,356.501,036.0076.2 %5.0351.5662.3982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,018.02661.0086.8 %5.0324.2468.3178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,135.201,878.0063.4 %5.0223.2373.8766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,218.79552.0086.9 %5.0225.5966.0270.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,084.06348.0091.5 %5.0186.6545.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,303.08793.0085.0 %5.0222.2862.9971.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,188.32402.0090.4 %5.0247.4287.6964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,293.56458.0089.3 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,616.89520.0085.6 %5.0194.619.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,196.97709.0083.1 %5.0129.7173.5543.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,297.03714.0083.4 %5.0269.7155.1379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,079.62529.0087.0 %5.0193.3855.8471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,236.79673.0084.1 %5.0173.0247.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,808.451,484.0069.1 %5.0322.85105.5767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,448.272,673.0058.5 %5.0264.8450.1381.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,580.596,321.92-38.0 %0.01,005.04361.8564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,445.613,649.00-5.9 %0.0649.09864.50-33.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,328.042,122.0036.2 %5.0493.44152.2569.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,470.071,977.0055.8 %5.0892.77509.5442.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,404.851,915.0043.8 %5.0569.46220.5061.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,069.342,508.0038.4 %5.0893.80315.9764.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,266.201,176.0064.0 %5.0474.42291.1938.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,319.203,543.0033.4 %5.01,327.64447.8166.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,546.912,520.401.0 %0.5518.30515.600.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,654.103,299.1929.1 %5.01,284.91535.3558.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,054.822,235.0044.9 %5.0816.7173.8491.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,570.0623.1699.5 %5.0968.82238.4575.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,363.8826,887.00-265.1 %0.01,325.2056.2995.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,153.743,586.0013.7 %5.0835.71249.5170.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,693.911,055.0071.4 %5.0672.9969.7589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,363.391,951.0042.0 %5.0562.04223.9760.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,283.854,195.002.1 %1.0866.89152.1982.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,476.742,691.0050.9 %5.01,330.14317.1876.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,666.276,254.00-10.4 %0.01,120.96241.2078.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,417.682,560.0042.1 %5.0778.64147.2581.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,017.2310,788.34-34.6 %0.01,801.94109.6393.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,950.402,903.0075.7 %5.0626.53434.9030.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,176.013,917.006.2 %3.0797.68466.2341.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,228.794,277.0040.8 %5.01,139.97176.6384.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,327.014,025.7724.4 %5.01,177.97564.1052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,422.776,742.00-24.3 %0.0816.7555.0693.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,245.816,414.0022.2 %5.0363.66286.4221.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,396.569,970.0019.6 %5.0479.03146.8369.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 37,360.2655,933.34-49.7 %0.0577.88384.4433.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 80,779.4696,082.00-18.9 %0.01,156.34843.2527.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 37,206.4332,584.4312.4 %5.0529.21213.2559.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 152,182.6495,879.0637.0 %5.07,874.8459.2599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,207.31857.0073.3 %5.0281.77151.6146.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,638.504,041.0012.9 %5.0930.790.00100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,501.723,365.0025.3 %5.0740.60200.9372.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,063.397,358.00-21.4 %0.01,558.33543.4465.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,999.792,053.0048.7 %5.0797.81327.0559.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,988.396,619.8075.5 %5.01,347.00952.0129.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา19,873.973,077.1384.5 %5.0748.81134.8382.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,710.0424,551.42-18.5 %0.06,540.52143.9097.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,962.3813,447.68-12.4 %0.01,205.64524.9656.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 246,390.14909.0698.0 %5.02,695.8918,121.75-572.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,385.454,964.85-258.4 %0.0358.97474.56-32.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา74,043.3685,320.00-15.2 %0.01,417.801,990.27-40.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,763.6818,504.0028.2 %5.0616.61432.3829.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,939.3350,495.48-153.2 %0.0447.52133.5070.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 93,442.2843,289.1553.7 %5.0624.55376.8739.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,845.6319,853.00-5.3 %0.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา151,013.0920,820.0086.2 %5.0523.85246.9152.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,736.1813,890.8933.0 %5.0463.18460.110.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,148.4118,529.0072.8 %5.0530.00776.83-46.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,930.7420,408.62-105.5 %0.01,517.81932.3438.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,959.291,388.0064.9 %5.0778.66703.959.6 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,341.612,451.0026.7 %5.0417.3735.3591.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,062.4424,433.09-35.3 %0.03,354.642,825.7415.8 %5.0
รวม 1,243,625 865,670 30.39 % 73,206 42,893 41.41 %