จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,627.94391.0085.1 %5.0635.02240.2562.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,569.399,984.4851.5 %5.067.0353.6520.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,584.9826,019.68-20.5 %0.089.8236.0859.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,244.6312,201.00-8.5 %0.055.1936.3234.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,531.115,489.64-55.5 %0.0996.33323.7367.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,251.072,003.0038.4 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,976.037,344.0059.1 %5.02,802.851,467.8047.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด21,975.1421,066.904.1 %2.02,896.491,261.8456.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,515.453,166.7651.4 %5.01,186.491,051.7611.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,631.234,977.71-7.5 %0.01,262.57920.6527.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,296.451,790.0045.7 %5.0901.250.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,262.141,293.0060.4 %5.0882.24237.1473.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,774.373,065.0018.8 %5.01,205.51638.4047.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,214.402,647.89-19.6 %0.0608.41716.30-17.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,926.434,704.004.5 %2.01,566.811,177.2124.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,692.652,833.5675.8 %5.01,072.40175.2883.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,973.828,038.0042.5 %5.01,086.51216.3580.1 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,513.915,312.0075.3 %5.0176.3047.0073.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด76,812.99140,422.39-82.8 %0.01,210.99559.5053.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,905.871,148.0070.6 %5.01,148.460.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,169.2411,044.3127.2 %5.05,314.29294.5094.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,141.93438.0086.1 %5.097.2388.499.0 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,205.27298.0075.3 %5.033.8226.6021.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,205.27109.0091.0 %5.082.557.8590.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,979.931,145.0061.6 %5.0939.29121.6087.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,200.23560.0082.5 %5.0298.17152.5848.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,886.343,614.897.0 %3.51,129.45589.0647.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,543.2023,068.00-141.7 %0.01,795.013,072.75-71.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,663.156,893.0053.0 %5.02,213.360.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,417.801,782.00-25.7 %0.0958.29261.0472.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก102,611.028,007.2792.2 %5.04,629.280.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,776.992,172.0075.3 %5.0958.29926.843.3 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,402.163,552.8334.2 %5.0811.28481.8640.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,534.952,025.0042.7 %5.0996.33500.2349.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,365.341,701.3649.4 %5.0706.19253.8364.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,920.082,798.4028.6 %5.0787.160.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,452.923,633.7861.6 %5.0444.25581.40-30.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 43,522.6848,550.27-11.6 %0.01,173.39567.0751.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,905.75859.0070.4 %5.0692.0753.5292.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,207.893,937.2036.6 %5.01,890.06525.7572.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,204.29842.0073.7 %5.0565.05425.3724.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,588.454,596.1217.8 %5.0996.33199.4980.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,671.954,432.725.1 %2.51,338.61308.8576.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก24,139.743,646.5084.9 %5.08,792.90343.6796.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 135,800.7611,242.6568.6 %5.05,673.92671.5088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 24,878.338,760.2864.8 %5.02,759.32582.0778.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,574.964,413.5232.9 %5.0422.50796.85-88.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,597.9930,480.61-444.5 %0.0312.85327.92-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด88,069.923,266.0096.3 %5.01,247.36750.1239.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,267.9826,548.48-31.0 %0.01,094.781,819.42-66.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก46,830.7726,628.0043.1 %5.01,368.17673.5550.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,445.8818,330.00-11.5 %0.01,351.191,763.97-30.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,336.253,144.1227.5 %5.01,319.60867.9634.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,976.37717.0075.9 %5.0692.08116.8583.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,443.1116,860.0060.3 %5.06,433.734,213.5734.5 %5.0
รวม 837,219 553,995 33.83 % 81,089 31,531 61.12 %