จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,812.681,402.0050.2 %5.0482.43151.9768.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,693.305,775.0033.6 %5.054.61108.49-98.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,339.942,043.0038.8 %5.0691.61344.1150.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,207.732,536.0020.9 %5.0634.5436.2094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,049.309,146.2243.0 %5.01,908.64479.5874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,729.202,412.0049.0 %5.0250.2057.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,589.681,002.0078.2 %5.0328.1459.6181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,295.74856.0080.1 %5.0261.6543.0583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,289.051,153.0073.1 %5.0468.5185.6981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,713.07881.0081.3 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,292.96957.0077.7 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,087.35601.0085.3 %5.0224.88133.0040.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,186.84785.0081.3 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,105.91727.0082.3 %5.0345.94123.8464.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,000.418,124.80-62.5 %0.01,319.142,375.13-80.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,659.202,015.5044.9 %5.0615.57157.3274.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,458.773,130.0029.8 %5.01,090.27636.7041.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,376.511,494.0055.8 %5.0710.63256.3663.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,394.291,025.0069.8 %5.0710.63297.7358.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,269.373,944.0045.7 %5.02,231.911,915.6114.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,248.723,339.08-48.5 %0.0537.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,195.743,154.0024.8 %5.01,128.98414.2963.3 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,445.084,559.00-32.3 %0.0615.54414.4632.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,172.7016,131.00-124.9 %0.01,471.27159.1989.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,705.342,747.6425.8 %5.0824.7261.7592.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,899.40557.0085.7 %5.074.5654.1627.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,466.121,208.0065.1 %5.0748.6631.6595.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,032.89722.0076.2 %5.0577.52185.1867.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,720.862,481.3033.3 %5.0824.72211.6774.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,896.5426,264.01-280.8 %0.01,224.062,925.20-139.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,268.984,812.008.7 %4.01,471.27410.0272.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,644.212,065.0063.4 %5.0805.7136.2995.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,584.1917,772.78-218.3 %0.01,224.06163.9986.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,479.97636.0081.7 %5.0748.66434.6341.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,784.945,353.70-41.4 %0.0862.76650.8424.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,959.525,628.00-13.5 %0.01,319.14496.7962.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,367.172,467.0054.0 %5.0621.86297.5852.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,152.212,433.0022.8 %5.0615.5542.6493.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,548.762,077.0082.0 %5.0710.63417.0641.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย34,211.1828,029.0018.1 %5.0719.04825.55-14.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,785.781,255.0054.9 %5.0482.446.5798.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,190.503,105.9025.9 %5.0767.6878.5389.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,108.011,100.4064.6 %5.0596.53275.7253.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,819.254,926.60-2.2 %0.0890.66441.9550.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,553.923,792.00-6.7 %0.0767.68379.5950.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,438.856,380.70-17.3 %0.01,674.631,054.5037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,440.435,312.20-54.4 %0.0729.64136.9481.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)8,388.6210,073.52-20.1 %0.03,666.525,266.42-43.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,153.2218,506.0712.5 %5.01,998.82498.4375.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 232,066.4812,424.4261.3 %5.02,105.88718.9765.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,881.495,627.30-199.1 %0.0282.46653.83-131.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย61,654.8546,600.0024.4 %5.01,227.38480.6160.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย75,351.8226,912.0064.3 %5.0787.68248.5668.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย14,194.7721,118.31-48.8 %0.0737.831,320.00-78.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,162.8518,019.0018.7 %5.0627.14506.5019.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,603.0011,774.0674.2 %5.0831.59502.0639.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง77,296.8723,316.0069.8 %5.0765.59590.4522.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,027.6616,365.32-103.9 %0.01,428.03781.8545.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,631.533,844.76-5.9 %0.0748.66354.4952.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,049.231,278.0058.1 %5.0520.462.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,633.8217,045.1042.5 %5.04,397.734,834.51-9.9 %0.0
รวม 656,769 441,223 32.82 % 56,316 34,777 38.25 %