จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,921.06708.0081.9 %5.0160.761.9098.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4717,989.316,265.5699.1 %5.03,624.68130.0996.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก234,633.7218,796.6892.0 %5.0286.73271.395.4 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,285.5723,191.008.3 %4.066.05140.96-113.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,626.416,227.71-71.7 %0.0879.35310.2264.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,079.102,490.0019.1 %5.0670.1749.8292.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,580.012,505.0030.0 %5.0532.47223.8958.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,969.6419,312.00-7.5 %0.03,696.16284.4292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก39,527.6324,776.0037.3 %5.03,085.211,150.9762.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,189.739,087.32-75.1 %0.02,166.731,088.6349.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,523.053,728.0032.5 %5.01,449.831,242.2914.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,200.971,757.0045.1 %5.0247.212.8598.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,638.381,824.0060.7 %5.01,240.64400.9067.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,541.312,160.0039.0 %5.0515.50259.2349.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,595.9487,967.51-373.0 %0.06,745.454,300.1536.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,107.501,620.0068.3 %5.01,905.42412.8678.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,470.571,331.0061.6 %5.0841.3021.7097.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,506.534,598.0016.5 %5.01,620.971,534.855.3 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์ 65,991.175,961.950.5 %0.52,319.491,162.2249.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,085.003,879.0023.7 %5.01,449.8399.7393.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,527.3929,917.4010.8 %5.02,135.77595.9072.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,532.243,709.19-142.1 %0.0292.02943.56-223.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,456.445,626.00-3.1 %0.01,563.921,000.0836.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,891.672,505.0035.6 %5.0974.41360.4263.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,321.373,381.0021.8 %5.01,678.021,008.0739.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก16,023.3728,298.27-76.6 %0.02,093.91839.9259.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก390,148.53260,669.3933.2 %5.01,113.15639.9542.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,519.1910,422.0028.2 %5.04,409.993,438.0022.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)9,268.256,213.2433.0 %5.01,469.04115.5592.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,792.543,642.933.9 %1.5898.35275.5069.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,036.0622,101.00-16.1 %0.05,663.951,549.0472.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,788.875,839.0025.0 %5.02,928.97524.4082.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,503.80476.0086.4 %5.079.5037.8652.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก753,015.002,442.0099.7 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,469.241,450.0058.2 %5.0841.3089.1889.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,096.43464.0085.0 %5.0689.17305.9055.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,066.953,812.006.3 %3.0719.0776.0889.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,291.5640,292.00-385.9 %0.02,058.341,912.967.1 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,495.925,289.00-17.6 %0.0817.71728.5710.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,635.691,291.0072.2 %5.0445.6345.1289.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,217.8319,933.33-176.2 %0.01,659.0074.6495.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,217.1511,826.8216.8 %5.02,360.281,278.7045.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,355.042,449.0027.0 %5.0552.38731.15-32.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,098.384,006.002.3 %1.01,031.46661.2035.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,777.152,940.0022.2 %5.0936.40124.4886.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,762.028,916.00-87.2 %0.01,088.53533.2551.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,921.131,880.0061.8 %5.0743.0375.0789.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,733.018,012.0070.0 %5.0549.01461.4915.9 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 112,175.67113,269.00-1.0 %0.01,849.441,128.5039.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 76,319.1564,197.2215.9 %5.01,463.02974.4033.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,299.6019,366.9529.1 %5.0896.51489.2845.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,671.8416,223.00-3.5 %0.03,180.511,338.0057.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,989.06460.0084.6 %5.0651.15130.1980.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,886.732,180.0043.9 %5.0955.40260.8072.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,879.3916,582.0024.2 %5.02,146.51581.8272.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,406.161,365.5759.9 %5.0689.17201.7770.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,689.444,320.0035.4 %5.01,487.84323.1478.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,739.091,652.0055.8 %5.01,002.262.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,092.875,352.00-30.8 %0.0898.35122.2386.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,167.13279.4476.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 222,151.3912,108.4245.3 %5.02,569.14662.4374.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 337,949.5814,983.0060.5 %5.02,018.67174.5991.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,926.1511,826.0034.0 %5.03,323.81469.9585.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,638.115,357.4393.3 %5.0365.42763.52-108.9 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,399.3012,840.2959.1 %5.0551.021,186.42-115.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก77,922.3266,638.0114.5 %5.01,776.71378.8578.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,239.1120,181.000.3 %0.5836.91434.5548.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไม่ครบ59,869.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ163.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก494,633.8816,068.3396.8 %5.06,512.19321.1495.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,472.4817,737.0047.0 %5.0958.831,003.35-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย34,851.6410,243.8070.6 %5.01,014.80692.2431.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,470.2226,175.83-41.7 %0.02,430.94696.2571.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,808.7218,121.00-53.5 %0.03,579.62386.7289.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,852.745,344.0075.5 %5.02,425.93416.0782.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,279.411.00100.0 %5.01,352.43190.2285.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,492.7314,496.9754.0 %5.02,017.43478.5276.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,601.352,849.0020.9 %5.0879.35423.3251.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,999.489,393.00-87.9 %0.01,231.54110.9391.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,634.75779.0070.4 %5.01,272.3518.6198.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,079.631,263.0059.0 %5.0426.53237.8944.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 655,292.2341,619.9124.7 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก58,768.3912,267.0079.1 %5.012,221.423,524.4171.2 %5.0
รวม 3,822,038 1,291,250 66.22 % 149,218 59,230 60.31 %