จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,880.06949.0067.0 %5.0466.46108.2176.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,108.071,654.4046.8 %5.0543.73192.1964.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,252.572,121.0034.8 %5.0599.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,449.5015,220.0037.7 %5.02,710.35575.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,460.121.00100.0 %5.0200.9758.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,142.58931.0077.5 %5.0273.23120.7255.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,108.731,088.0073.5 %5.0368.7772.8380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,070.77707.0082.6 %5.0222.3891.1159.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,052.60853.0079.0 %5.0314.25109.1365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,021.36718.0082.1 %5.0247.1691.3263.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,014.64841.0079.1 %5.0201.3491.4354.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,168.87413.0090.1 %5.0178.6690.1549.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,248.99590.0088.8 %5.0221.1739.8182.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,420.263,297.0025.4 %5.01,055.96785.2225.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,912.882,380.0039.2 %5.0633.11869.65-37.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,334.251,935.0042.0 %5.0637.61143.5477.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,126.731,580.0049.5 %5.0561.54508.599.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,195.462,113.0059.3 %5.01,374.611,115.6718.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,363.443,827.00-61.9 %0.0515.23708.61-37.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,603.331,719.0062.7 %5.01,132.02666.1141.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,667.833,469.005.4 %2.5746.17119.1784.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,409.8610,509.00-41.8 %0.01,398.25461.2667.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,569.021,383.0061.2 %5.0732.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,794.99724.0059.7 %5.050.60127.25-151.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,517.641,128.0067.9 %5.0713.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,050.811,284.0057.9 %5.0523.51249.4852.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,894.163,456.0011.3 %5.0846.78438.5348.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,804.007,719.20-33.0 %0.01,284.15336.0573.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,268.816,464.00-22.7 %0.01,360.21778.9742.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,606.782,390.0033.7 %5.0732.69288.1860.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,730.6411,863.11-76.3 %0.01,512.3450.9496.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,608.963,138.0513.0 %5.0694.65285.0059.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,581.322,990.1074.2 %5.0903.83432.0052.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,308.223,487.0019.1 %5.01,036.94266.5774.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,899.402,955.0024.2 %5.0846.78465.5245.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,240.384,857.00-49.9 %0.0580.56144.2875.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,280.032,368.0079.0 %5.0675.64361.0046.6 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,469.3332,954.1314.3 %5.0742.81635.1014.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,842.131,174.0058.7 %5.0447.4597.0478.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,650.761,524.3058.2 %5.0732.66183.4375.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,437.731,005.3070.8 %5.0448.95196.4156.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,194.424,810.9322.3 %5.0884.81456.6948.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,919.324,218.20-7.6 %0.0846.81290.2165.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,165.504,646.12-11.5 %0.0770.72112.3785.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,949.5314,828.7656.3 %5.01,311.44577.8355.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 129,581.0817,536.3440.7 %5.01,197.96223.4381.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,391.855,237.402.9 %1.0332.82804.18-141.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร137,233.9142,823.0068.8 %5.0887.76592.1733.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,683.5521,138.006.8 %3.0720.241,709.21-137.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร37,151.3312,524.9666.3 %5.0613.38445.5927.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,873.0923,271.00-114.0 %0.01,700.321,422.2016.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,227.483,121.803.3 %1.5656.65346.0647.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,783.917,456.99-55.9 %0.01,494.52572.8561.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,039.56340.0088.8 %5.0549.47399.0027.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,641.2917,392.991.4 %0.53,794.353,491.838.0 %4.0
รวม 553,404 329,126 40.53 % 44,498 23,800 46.51 %