จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,327.911,020.0069.4 %5.0533.82109.6679.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,277.9113,378.3837.1 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,863.624,838.1929.5 %5.0185.0636.4580.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,784.573,310.7542.8 %5.0895.13444.3750.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,282.852,901.0011.6 %5.0800.4161.0492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,851.829,442.0020.3 %5.02,947.551,057.5664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,083.55134.0097.4 %5.0344.05108.5868.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,927.70647.0083.5 %5.0310.675.9498.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,850.090.01100.0 %5.0422.43106.8374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,331.50943.0078.2 %5.0385.24108.7171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,251.18809.0084.6 %5.0285.9291.8167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,212.93504.0088.0 %5.0416.3577.8781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,664.20701.0085.0 %5.0345.3358.1783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,338.21622.0085.7 %5.0368.34108.9870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,145.39673.0083.8 %5.0523.37107.5279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,519.35908.0079.9 %5.0326.8273.5677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,007.06140.0096.5 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,695.443,562.0037.5 %5.01,427.57810.3543.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,182.884,497.6913.2 %5.01,218.401,291.90-6.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,358.261,658.0050.6 %5.0838.08309.6863.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,767.07820.0078.2 %5.0704.97457.9035.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,403.153,322.0064.7 %5.02,131.17471.8977.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,902.272,706.00-42.3 %0.0517.26477.367.7 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,808.733,131.6046.1 %5.01,503.64395.9573.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,123.474,432.00-41.9 %0.0752.97979.57-30.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,669.8917,029.00-24.6 %0.01,373.230.09100.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์77,948.1030,995.4060.2 %5.0699.65334.0052.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,195.5214,616.00-10.8 %0.04,635.274,075.5012.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,283.412,653.2019.2 %5.0933.16247.2173.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,767.551,046.0040.8 %5.075.5971.725.1 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,544.641,330.0062.5 %5.0914.140.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,908.251,317.0066.3 %5.0762.01290.7061.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,687.955,390.06-15.0 %0.01,028.23270.4273.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,737.735,933.3444.7 %5.01,503.641,660.28-10.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,695.256,239.40-9.6 %0.01,062.41546.6548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,797.503,196.1753.0 %5.01,161.3592.4492.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,002.5512,949.927.5 %3.51,221.11179.1785.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,278.263,111.9072.4 %5.0743.00112.4784.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,359.144,768.0011.0 %5.0990.21648.7634.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,846.715,095.0025.6 %5.01,902.97444.3076.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,552.421,881.9071.3 %5.0933.15495.9646.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,032.523,599.0040.3 %5.0598.250.01100.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,419.053,239.0061.5 %5.01,871.80351.5081.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์63,144.8945,570.2427.8 %5.01,332.231,954.93-46.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,099.731,458.0064.4 %5.0609.89181.5570.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,875.813,411.2930.0 %5.0890.71840.955.6 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,252.401,933.0054.5 %5.0819.42365.3255.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,570.674,568.5818.0 %5.0997.00427.4457.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,269.252,292.3046.3 %5.01,180.37845.2928.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,306.579,404.9442.3 %5.05,363.89748.3086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 126,202.3020,397.1222.2 %5.01,596.33457.1671.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 221,768.5618,076.0017.0 %5.01,769.13362.4179.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 319,116.0715,626.5118.3 %5.01,837.53959.1847.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,463.7410,062.3665.8 %5.02,723.46636.1576.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์35,380.729,405.0073.4 %5.0357.22634.03-77.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,528.115,126.10-13.2 %0.0366.92923.82-151.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์210,163.4465,840.0068.7 %5.01,824.67927.0349.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,017.202,010.0092.3 %5.01,115.85697.5037.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์41,654.7520,313.0051.2 %5.0837.49249.6270.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน45,125.3522,352.0050.5 %5.0944.67703.0025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,696.7616,372.8036.3 %5.01,100.501,168.50-6.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,250.2621,299.56-60.7 %0.02,619.001,855.7829.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,421.603,562.8619.4 %5.0952.53570.0040.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,991.771,371.0054.2 %5.0685.95294.7457.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,741.743,973.0085.1 %5.06,012.149,339.25-55.3 %0.0
รวม 978,729 493,917 49.53 % 77,108 42,820 44.47 %