จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,003.531,648.9145.1 %5.0426.29100.7076.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,803.767,034.7049.0 %5.062.07138.27-122.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,677.496,658.87-42.4 %0.0730.53353.1351.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,478.261,710.0050.8 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,607.1319,549.9426.5 %5.02,963.971,025.0565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,888.841,333.0072.7 %5.0312.5685.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,180.351,460.0065.1 %5.0298.6856.0581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,360.081,009.0081.2 %5.0320.2649.6484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,360.93669.0084.7 %5.0338.1651.7784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,353.15621.0085.7 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,191.80510.0090.2 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,189.46557.0086.7 %5.0476.60119.7074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,103.89477.0090.7 %5.0265.3054.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,242.10482.0088.6 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,489.874,853.8442.8 %5.01,472.15874.2440.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,845.901.00100.0 %5.0958.74401.8558.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,317.96690.0079.2 %5.0618.6972.8888.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,513.751,185.0066.3 %5.0426.29278.3534.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,283.524,794.0034.2 %5.02,099.681,036.0950.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,591.357,638.0011.1 %5.02,319.92582.3574.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,532.893,434.002.8 %1.0532.59143.4573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,733.042,858.3939.6 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,002.611,898.7062.0 %5.01,320.04705.4246.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,796.952,400.0036.8 %5.0844.6496.9088.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,739.7515,451.01-31.6 %0.01,548.60221.3585.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,637.013,095.4933.2 %5.01,129.88255.5577.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,682.785,290.026.9 %3.01,493.15603.5459.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,720.8512,550.1220.2 %5.04,901.061,277.3473.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,891.3912,775.578.0 %4.04,410.081,942.7555.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,685.241,263.0077.8 %5.0749.5562.4291.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,479.691,194.6365.7 %5.0597.43264.1055.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,227.974,729.2824.1 %5.0957.40113.2088.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,066.5142,676.00-603.5 %0.01,624.301,211.3925.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,341.42656.0084.9 %5.0939.72374.7860.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,022.461,500.1462.7 %5.0925.43116.4687.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,867.6213,805.81-39.9 %0.01,376.7465.0095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,614.352,013.0082.7 %5.0635.45371.1741.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,836.34172.0095.5 %5.0825.62366.0055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,338.350.00100.0 %5.0958.74218.5077.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,041.504,010.0033.6 %5.01,339.06589.6556.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,559.014,138.7125.5 %5.0920.6936.3096.1 %5.0
สพ.ราชบุรี50,752.3929,300.2642.3 %5.01,013.78314.6169.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,403.546,100.0079.3 %5.01,013.78609.6039.9 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 126,823.5756,515.5655.4 %5.01,673.4149,956.22-2,885.3 %0.0
รจก.เขาบิน 130,265.57170,152.00-30.6 %0.01,826.00280.2584.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,836.65690.0075.7 %5.0445.2938.4191.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,321.904,032.0024.2 %5.01,110.86505.1054.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,056.2025,162.99-56.7 %0.0639.61171.0073.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,844.742,634.3066.4 %5.0692.51270.5260.9 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,427.235,598.0012.9 %5.01,015.77360.0564.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,692.37812.0082.7 %5.01,110.8628.5097.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,000.533,577.0010.6 %5.01,032.73439.1057.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,812.3717,477.4755.0 %5.04,675.87421.7991.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,567.225,290.65-15.8 %0.01,157.23108.4990.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 181,044.829,624.3188.1 %5.01,593.16393.3075.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 241,541.7211,538.2472.2 %5.0979.70329.9366.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,897.158,594.0021.1 %5.03,797.96415.4189.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,521.925,090.007.8 %3.5340.200.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,623.2515,777.0033.2 %5.0753.84413.8945.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม48,512.8833,523.0030.9 %5.01,054.08910.7113.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี37,086.0343,573.00-17.5 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,466.3426.4399.9 %5.0565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,482.828,618.0068.6 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,512.1117,092.00-26.5 %0.02,018.471,363.2532.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,518.558,501.30-30.4 %0.02,394.3818.6099.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,440.091,235.0064.1 %5.01,253.43337.7173.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี207,736.1698,725.4552.5 %5.01,509.81329.5878.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,432.743,485.0021.4 %5.01,124.08451.5559.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,609.03662.0081.7 %5.0483.34209.3256.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,273.9315,094.3640.3 %5.04,483.263,244.0027.6 %5.0
รวม 1,252,466 807,295 35.54 % 85,616 79,228 7.46 %