จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,808.61692.0075.4 %5.0719.8160.5291.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 68,724.2624,804.0063.9 %5.0262.2947.1482.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี11,254.5812,677.43-12.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,905.2412,951.6013.1 %5.062.4334.1145.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ2,832.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,938.203,678.036.6 %3.0725.81307.9957.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,297.631,800.0045.4 %5.0986.0341.6095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,641.5512,351.8921.0 %5.02,925.65906.3069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1945.6087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,635.201,519.0067.2 %5.0340.2054.1384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,635.531,301.0071.9 %5.0322.4690.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,236.18847.0080.0 %5.0250.1389.5864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,087.25705.0082.8 %5.0285.1790.9268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,142.26667.0083.9 %5.0415.5790.9878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,185.51461.0089.0 %5.0690.3989.8387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,030.90557.0086.2 %5.0895.8586.1890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,031.00192.0095.2 %5.0549.7282.5985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,142.53580.0086.0 %5.0414.1973.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,268.03472.0088.9 %5.0267.8492.6365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,079.45416.0089.8 %5.0357.7691.8874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,824.94843.0078.0 %5.0251.7090.6464.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,029.534,821.00-19.6 %0.01,263.41372.8870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,721.136,339.365.7 %2.51,339.492,181.65-62.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,751.502,553.0046.3 %5.01,029.2924.6097.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,240.492,528.0040.4 %5.01,738.12470.5372.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,405.241,594.0053.2 %5.0806.280.09100.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13250,885.78263,532.09-5.0 %0.096,563.874,885.5094.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,929.081,375.0065.0 %5.0852.77310.5263.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,285.043,802.0028.1 %5.01,834.211,096.5640.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ4,140.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ150.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,007.734,697.416.2 %3.01,211.40460.6962.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,619.595,972.00-29.3 %0.0811.531,056.71-30.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,053.2616,407.00-171.0 %0.01,385.37220.5984.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,698.772,724.0026.4 %5.0554.4070.1487.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,666.601,469.0059.9 %5.01,005.05183.4981.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,894.411,427.0050.7 %5.0833.90308.3463.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,192.473,815.019.0 %4.51,195.21353.9170.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,083.192,200.0056.7 %5.01,632.431,786.31-9.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,290.535,782.00-9.3 %0.01,095.69552.9049.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,397.432,499.0026.4 %5.01,043.08315.5869.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,805.148,176.63-70.2 %0.01,333.54141.2589.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,117.342,163.0082.1 %5.01,119.00477.0357.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,913.013,738.754.5 %2.01,138.16556.7051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,394.712,533.0042.4 %5.01,328.17526.6060.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,838.204,352.3810.0 %5.01,442.42372.1974.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,943.914,399.36-11.5 %0.0872.6651.2794.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,370.699,353.0017.7 %5.0590.66612.23-3.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี159,070.6460,458.1562.0 %5.01,736.341,870.48-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,815.741,431.0049.2 %5.0333.2856.0583.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,783.314,191.8912.4 %5.01,427.17328.1277.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,325.662,661.2820.0 %5.0940.46204.7078.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,830.646,095.83-4.5 %0.0655.71488.9425.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,717.742,831.0040.0 %5.01,442.27510.0464.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,310.325,103.0072.1 %5.07,680.98201.7197.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี24,293.739,085.1962.6 %5.0959.47154.7283.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,242.212,799.0075.1 %5.0238.50358.35-50.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,597.2666,845.19-195.8 %0.01,932.94314.4383.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 241,614.8617,304.0058.4 %5.010,735.09295.9297.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 39,103.137,570.3316.8 %5.02,546.37449.0682.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 413,212.9712,561.304.9 %2.01,385.57456.6767.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,061.693,874.0672.4 %5.0381.48846.40-121.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,356.655,590.32-137.2 %0.0329.87414.69-25.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,845.9731,240.0044.1 %5.01,493.56277.1881.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี85,383.8329,591.0065.3 %5.01,136.77469.5558.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,618.9232,411.0113.8 %5.01,366.561.8599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,471.3029,004.004.8 %2.01,209.08273.3277.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี86,876.2226,870.0069.1 %5.01,133.44223.2580.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,816.316,129.7652.2 %5.0952.05422.5555.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี49,553.8620,583.0058.5 %5.02,681.721,806.4532.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,921.183,184.0018.8 %5.01,138.16692.5539.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,116.338,003.7250.3 %5.03,559.32962.4773.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,495.402,025.7242.0 %5.0871.93222.2074.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี83,163.4530,512.0063.3 %5.06,440.395,524.8614.2 %5.0
รวม 1,346,003 873,724 35.09 % 189,823 37,681 80.15 %