จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,031.59562.0081.5 %5.0452.37116.8574.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,467.8713,172.6935.6 %5.086.62218.50-152.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,347.272,167.0035.3 %5.0680.56186.4872.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,504.252,119.0039.5 %5.0642.53208.9767.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,497.38948.9591.0 %5.02,391.44846.4564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,297.812,040.0061.5 %5.0306.3085.5072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,295.64570.0086.7 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,889.43811.0079.1 %5.0336.3958.9082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,292.261,193.0072.2 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,235.61755.0082.2 %5.0200.4684.1658.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,462.35941.0078.9 %5.0231.1495.0058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,836.871,165.0075.9 %5.0309.3355.1082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,683.531,145.0075.6 %5.0309.0554.6182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,393.69762.0088.1 %5.0316.5395.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,146.17873.0078.9 %5.0323.0651.9783.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,980.264,386.1851.2 %5.01,174.971,101.046.3 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,495.111.00100.0 %5.0623.51185.6470.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,081.612,980.0027.0 %5.0965.80688.7528.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,108.031,331.0067.6 %5.0562.21184.4967.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,341.091,895.0043.3 %5.0585.48276.9152.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,513.043,369.0025.3 %5.01,060.881,730.23-63.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,003.333,725.007.0 %3.5655.14760.00-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,630.082,976.0047.1 %5.01,441.201,018.4029.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,551.213,658.9434.1 %5.01,022.85548.1446.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,749.853,464.8774.8 %5.01,289.07238.5681.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,867.5511,653.551.8 %0.54,209.605,551.25-31.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,816.021,828.0052.1 %5.0813.67617.5024.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,266.177,619.84-4.9 %0.02,087.741,009.4751.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,802.981,374.0063.9 %5.0813.6773.0291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,842.93825.0083.0 %5.0585.48175.9070.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,050.754,059.30-0.2 %0.0851.70902.21-5.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,397.665,565.8413.0 %5.01,003.83475.8952.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,474.177,437.0044.8 %5.01,289.071,013.1121.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,731.301,804.0068.5 %5.0927.77143.1184.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,731.9710,364.36-34.0 %0.01,555.29101.0593.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,658.3116,618.85-6.1 %0.02,443.85206.7591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,415.742,303.0075.5 %5.0794.65308.7561.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,129.144,112.7419.8 %5.0832.69506.4739.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,635.433,172.0031.6 %5.0946.78390.2858.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,846.543,960.0018.3 %5.01,136.94906.8020.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,621.391,681.0074.6 %5.0737.6153.9892.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,682.159,253.0055.3 %5.0509.63726.75-42.6 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 85,718.7578,665.308.2 %4.01,324.61592.1055.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,896.26824.0071.5 %5.0471.380.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,937.613,087.0021.6 %5.0683.66275.5059.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,795.2422,171.9930.3 %5.01,996.61993.9850.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,900.561,037.0073.4 %5.0604.49179.6970.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,098.614,504.0011.7 %5.0927.77605.4434.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,228.141,628.0061.5 %5.0591.03242.2559.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,686.964,217.60-14.4 %0.0870.72939.21-7.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,800.954,883.00-1.7 %0.0536.84404.3024.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1304,720.9117,731.8494.2 %5.0983.92491.6650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 227,320.9010,360.9462.1 %5.01,097.51568.5648.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 343,982.3311,998.9272.7 %5.01,398.10504.9063.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,694.957,684.0011.6 %5.02,135.28135.1393.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,741.631.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี84,314.6174,121.0112.1 %5.01,341.47758.6043.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี126,665.1926,346.9979.2 %5.0822.54650.1021.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,447.3440,248.00-32.2 %0.0946.571,140.00-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,496.3623,147.009.2 %4.5747.11571.8423.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง43,245.649,372.7078.3 %5.0766.16296.4061.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง78,735.7921,974.2072.1 %5.0689.63987.17-43.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,896.2124,230.00-10.7 %0.01,885.851,250.2533.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,844.933,618.3025.3 %5.0572.1918.1596.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม9,567.7914,032.00-46.7 %0.02,281.97170.2292.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,495.241,345.0061.5 %5.0623.51147.4876.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,350.8615,534.0060.5 %5.03,553.814,271.50-20.2 %0.0
รวม 1,287,389 573,407 55.46 % 66,331 38,396 42.12 %