จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,297.491,380.0067.9 %5.0346.23154.8155.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,874.603,553.008.3 %4.0612.81163.8773.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,931.322,336.0040.6 %5.0574.7873.5387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,789.697,602.9174.5 %5.05,251.83309.4994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,669.6721,361.5019.9 %5.02,372.53332.7686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,507.8614,617.0042.7 %5.02,723.58704.9074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,376.712,128.0089.0 %5.0446.9924.7494.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,943.521,058.0094.1 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,913.59964.0080.4 %5.0353.7747.5086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,824.611,230.0078.9 %5.0281.0565.5576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,211.22689.0083.6 %5.0344.2147.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,144.311,687.0067.2 %5.0197.2674.2562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,011.513,239.0046.1 %5.0384.25160.9058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,786.391,363.0076.4 %5.0239.3298.1359.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,675.409,621.2434.4 %5.02,361.441,325.6143.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,119.451,770.0057.0 %5.0835.21146.6382.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,025.834,748.00-17.9 %0.0783.24598.7523.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,837.804,772.001.4 %0.5879.04451.2448.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,426.692,709.0020.9 %5.0575.57301.8947.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,324.242,463.0025.9 %5.0536.75103.5380.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,420.891,545.0054.8 %5.0574.77147.0674.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,130.648,190.2732.5 %5.01,487.551,003.1932.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,743.525,044.0012.2 %5.02,133.251,741.3518.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,116.984,125.69-32.4 %0.0405.80211.6847.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,198.293,966.0023.7 %5.01,145.25484.9057.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,685.961,760.0052.3 %5.0596.37123.6579.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,633.3019,825.54-12.4 %0.01,848.8493.9894.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,728.472,354.0036.9 %5.0688.861,035.07-50.3 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,422.976,233.5649.8 %5.0671.78442.7034.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,621.351,278.0064.7 %5.0650.8536.4894.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,030.831,808.0040.3 %5.0460.69133.0071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,741.112,892.0039.0 %5.0674.52168.8075.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,936.193,831.1235.5 %5.01,339.04483.3663.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม9,422.985,345.0043.3 %5.01,493.99489.5667.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,223.71989.0084.1 %5.0860.80104.5087.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,657.3713,564.357.5 %3.53,198.9987.0797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,122.662,212.8081.7 %5.0726.91368.3149.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,923.243,172.0019.1 %5.0764.94537.9029.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,120.991,642.0060.2 %5.0692.38110.0184.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,617.106,401.0016.0 %5.01,505.47601.2060.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,647.076,458.002.8 %1.0764.93159.4379.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,103.0854,887.07-137.6 %0.0731.13321.3456.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา22,162.0412,840.0042.1 %5.0918.53478.9347.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,718.3712,840.0040.9 %5.01,002.30388.0061.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร41,600.7840,731.112.1 %1.01,920.25568.7670.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี41,295.3115,962.3961.3 %5.02,310.96268.3588.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,246.587,207.2835.9 %5.01,083.57551.0049.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม171,618.73181,113.00-5.5 %0.01,784.041,231.2031.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม721.771,125.00-55.9 %0.0214.26146.9231.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,377.331,759.0072.4 %5.01,240.34444.7064.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,976.962,364.0040.6 %5.0650.85274.1457.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,885.4714,115.985.2 %2.52,191.141,205.8945.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,574.243,033.0033.7 %5.01,012.15428.5757.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม14,360.765,334.0062.9 %5.0621.3762.4789.9 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,605.161,200.0066.7 %5.01,042.05104.7489.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 121,654.2814,557.1132.8 %5.01,181.82284.5975.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 225,620.459,792.0061.8 %5.0938.75363.1961.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,179.5516,578.5475.7 %5.0469.25242.8948.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,042.5714,060.49-99.6 %0.0347.74968.58-178.5 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง30,040.4131,275.13-4.1 %0.0647.70264.1659.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม164,325.8052,686.0067.9 %5.0883.87499.0943.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม54,587.8311,618.0878.7 %5.0370.32458.81-23.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม34,487.0523,288.0132.5 %5.0558.91241.2056.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,423.5718,568.0066.5 %5.0463.31199.6756.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล53,035.8021,240.0060.0 %5.0480.62212.5955.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,328.4921,230.13-127.6 %0.01,213.071,484.16-22.3 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)309,386.03391,796.00-26.6 %0.01,611.631,098.1431.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,954.383,501.0011.5 %5.0764.94650.5815.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,085.731,354.0056.1 %5.0403.62173.5757.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ54,072.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,145.41ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม42,862.8421,118.1050.7 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,611,099 1,199,103 25.57 % 73,761 32,182 56.37 %