จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,617.181,268.0051.6 %5.0166.36110.0133.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,371.101,591.0052.8 %5.0481.4268.3385.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,377.651,537.0054.5 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,616.6715,217.9240.6 %5.03,037.69625.8479.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,046.4422,088.0031.1 %5.03,309.57664.4379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,769.386,521.9616.1 %5.0279.3162.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,816.867,194.21-49.4 %0.01,013.85690.4531.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,784.233,002.0020.7 %5.0728.63351.7051.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,447.881,468.0057.4 %5.0424.370.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,407.351,239.0063.6 %5.0443.39507.02-14.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,407.942,185.0035.9 %5.0452.24184.9159.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,930.612,092.00-8.4 %0.0351.47204.1941.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,840.435,508.95-13.8 %0.01,032.87662.9335.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,824.6317,008.00-57.1 %0.01,165.98258.0577.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,870.112,046.0047.1 %5.0576.50317.0145.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,854.831,131.0070.7 %5.0671.5970.3589.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,082.131,665.0046.0 %5.0367.33255.3330.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,106.533,169.8622.8 %5.0728.63457.9037.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร11,152.7037,020.00-231.9 %0.01,566.731,118.5628.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,010.101,659.0058.6 %5.0652.58370.1243.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,464.081,648.0052.4 %5.0451.5873.9783.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,998.0412,283.37-104.8 %0.01,288.2270.3994.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,016.281,079.0064.2 %5.0348.3178.8577.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,814.322,085.0045.3 %5.0652.57313.2152.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,910.783,274.0016.3 %5.0690.60143.2279.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,733.443,709.6321.6 %5.0538.47112.2479.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,286.513,881.009.5 %4.5519.450.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,407.502,190.0082.3 %5.0745.56290.6061.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 65,081.1369,519.92-6.8 %0.0943.68784.9016.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,290.4015,672.00-115.0 %0.01,806.181,056.4141.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,210.811,276.0060.3 %5.0329.3059.7981.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,653.5018,572.47-74.3 %0.02,211.88781.3664.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,373.413,955.009.6 %4.5842.73161.0680.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,981.8518,384.00-84.2 %0.01,649.71353.1878.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,169.791,376.0067.0 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,064.227,967.771.2 %0.52,158.15110.9194.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร14,123.556,682.5352.7 %5.0301.34134.0855.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,732.3210,462.4955.9 %5.01,138.81142.2087.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,957.023,220.4881.0 %5.0272.45200.0626.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร77,737.5965,276.0016.0 %5.01,181.54623.2347.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว44,894.9620,736.0053.8 %5.0386.44249.8535.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,952.357,898.0833.9 %5.01,098.20781.9028.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,170.733,592.0030.5 %5.0747.651,036.24-38.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,034.30292.0090.4 %5.0310.2873.9776.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,528.4931,485.0156.0 %5.013,738.645,054.7863.2 %5.0
รวม 564,922 451,130 20.14 % 52,974 19,670 62.87 %