จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,409.351,027.0069.9 %5.0259.3947.6881.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,042.711,581.0048.0 %5.0392.78149.0762.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,778.391,933.0030.4 %5.0354.7599.5971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,593.9713,009.044.3 %2.01,685.87641.2562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,478.082,002.0055.3 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,686.021,158.0075.3 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,138.96381.0090.8 %5.0145.2444.4969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,106.72521.0087.3 %5.0127.7095.0025.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,130.11340.0091.8 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,068.83472.0088.4 %5.0140.5095.0032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,023.89228.0077.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,701.841,865.0049.6 %5.0601.96330.2845.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,108.921,746.0057.5 %5.0792.12578.2527.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,332.50508.9784.7 %5.0506.88127.6874.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,284.691,059.0067.8 %5.0430.82218.4849.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,717.291,910.0048.6 %5.0601.94553.488.1 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,243.445,256.12-134.3 %0.0386.40192.9250.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,101.331,990.005.3 %2.5830.15474.5942.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,316.9518,191.81-36.6 %0.0887.20147.5483.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,618.881,220.0066.3 %5.0563.93403.2728.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,760.43836.0077.8 %5.0582.9536.6793.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,061.85555.0081.9 %5.0316.7247.5085.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,556.833,422.003.8 %1.5525.90105.0180.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง14,561.8024,001.00-64.8 %0.01,457.681,066.1626.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,958.424,524.008.8 %4.0792.12622.2521.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,484.0517,510.00-402.6 %0.0563.93303.6946.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,916.9312,203.68-54.1 %0.01,172.422.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,626.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5411.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,653.282,143.0041.3 %5.0582.95269.0253.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,305.772,025.0053.0 %5.0659.01406.7738.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,568.042,094.0054.2 %5.0639.99238.6662.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,397.622,615.0040.5 %5.0392.780.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,467.731,928.0044.4 %5.0577.77170.3770.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 40,867.8455,982.36-37.0 %0.0618.29700.90-13.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง552.09930.00-68.5 %0.0278.6955.0280.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,219.82874.0072.9 %5.0269.6187.3667.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,868.503,250.7616.0 %5.0601.96307.8048.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,440.282,852.0017.1 %5.0323.2794.9470.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,871.224,000.00-3.3 %0.0572.86351.6538.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง42,144.5418,907.2355.1 %5.01,018.27236.9076.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,485.405,366.40-19.6 %0.0264.2534.6786.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง67,724.9751,240.0024.3 %5.01,017.70526.5948.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,902.9515,485.1913.5 %5.0293.85533.01-81.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ27,816.2912,027.0056.8 %5.0368.70114.0069.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,287.4017,817.07-183.4 %0.0977.45738.4724.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,514.912,878.0018.1 %5.0525.90338.1235.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,138.99918.0070.8 %5.0335.7437.1888.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,457.467,258.8160.7 %5.02,291.481,451.9836.6 %5.0
รวม 397,868 330,042 17.05 % 27,440 13,221 51.82 %