จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,776.90997.0064.1 %5.0216.1355.3774.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,599.803,573.0622.3 %5.0425.31229.9445.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,236.082,162.4033.2 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,694.6821,428.0030.2 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,353.22798.0081.7 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,194.82460.0089.0 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,057.105,505.41-35.7 %0.0936.04258.1972.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,134.414,090.0320.3 %5.0672.47332.5050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,093.491,982.0051.6 %5.0767.60364.0252.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,426.59781.0077.2 %5.0425.31235.6644.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16,502.04962.0094.2 %5.05,521.60129.0497.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,370.46659.4084.9 %5.0387.28154.3460.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,151.962,618.0016.9 %5.0603.67219.1163.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,145.552,462.0040.6 %5.0653.50123.6381.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,254.3512,483.725.8 %2.5921.8537.3495.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,430.821,371.0060.0 %5.0448.60171.1361.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,461.221,150.0066.8 %5.0482.3657.8888.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,184.181,264.5060.3 %5.01,312.38344.3773.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,728.512,974.3220.2 %5.0520.39147.6371.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,004.973,711.0025.9 %5.01,109.83361.7067.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,753.982,017.0064.9 %5.01,357.09547.5959.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,832.641,382.0063.9 %5.0387.2834.9691.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,746.855,043.21-6.2 %0.0900.710.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,620.311,491.0087.2 %5.0425.31294.2730.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,793.932,153.0043.3 %5.0596.45197.0167.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,955.693,090.0021.9 %5.0653.50173.4973.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,879.232,247.9053.9 %5.0539.40135.9174.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,342.533,123.0028.1 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,395.193,961.0065.2 %5.0463.34110.2076.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,891.7317,323.9656.6 %5.0608.10297.3351.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,715.77732.0073.0 %5.0235.1536.7684.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,830.793,982.6017.6 %5.0767.60336.1556.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,306.721,119.0066.2 %5.0368.26147.8959.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,567.123,210.0029.7 %5.0710.55259.3863.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,517.421,113.0068.4 %5.0482.36434.679.9 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,428.292,876.8516.1 %5.0463.34251.0945.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,618.9713,234.199.5 %4.5564.06393.4830.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,481.933,414.0037.7 %5.0331.74132.2860.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม58,965.3969,452.00-17.8 %0.0998.34627.9537.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,233.229,004.7840.9 %5.0348.10130.6862.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,961.671,654.0089.6 %5.0225.80203.609.8 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,546.6012,197.2030.5 %5.0936.80218.8576.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,308.5026,368.0023.1 %5.01,306.43774.0440.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,315.801,748.0047.3 %5.0463.34300.8335.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,920.93103.9496.4 %5.0254.16196.1722.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,905.66818.1593.7 %5.02,678.892,410.1910.0 %5.0
รวม 424,638 264,293 37.76 % 36,087 12,262 66.02 %