จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,768.71633.0077.1 %5.0454.0288.2480.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,192.584,843.9252.5 %5.063.1652.2017.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,885.074,587.9661.4 %5.0720.22281.0361.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,171.661,373.0067.1 %5.0682.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,447.949,079.5948.0 %5.02,203.49530.3575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,915.36899.0081.7 %5.0203.0784.9758.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,080.54499.0087.8 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,154.09907.0078.2 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,420.67413.0090.7 %5.0166.6262.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,266.52688.0083.9 %5.0305.7355.1082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,084.11493.0087.9 %5.0411.5790.5778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,864.40753.0087.2 %5.0358.3091.8774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,893.071,331.0072.8 %5.0277.7055.0480.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,375.90216.4690.9 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,225.525,457.3155.4 %5.01,157.59851.0026.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0852.68149.8282.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,419.032,248.0049.1 %5.0986.47151.3184.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,308.104,071.0023.3 %5.0858.49475.4544.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,478.801,409.6059.5 %5.0720.22284.0560.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,808.402,838.0058.3 %5.01,880.221,641.6812.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,472.362,543.67-2.9 %0.0480.10402.0716.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,921.713,232.0034.3 %5.01,271.681,145.469.9 %4.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,214.113,506.4516.8 %5.0714.36142.7980.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,972.4314,072.00-0.7 %0.01,556.92546.5464.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,947.7311,069.00-39.3 %0.02,919.11494.0083.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,721.662,396.0058.1 %5.0853.33209.7175.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,559.441,141.0067.9 %5.0758.2544.6494.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,197.901,216.0062.0 %5.0606.12131.1078.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,794.753,225.5515.0 %5.0815.3073.2491.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,869.168,236.00-4.7 %0.01,956.2876.1996.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,793.364,385.188.5 %4.01,195.64413.3565.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,682.751,936.0047.4 %5.0796.28296.4262.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,974.7410,812.08-8.4 %0.02,450.6755.7197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี5,962.641,427.0076.1 %5.0834.31352.3557.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,108.205,502.80-33.9 %0.0948.41531.0444.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,477.872,991.0033.2 %5.0758.2591.3088.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,545.033,797.0016.5 %5.01,005.49273.7672.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,014.982,984.0025.7 %5.0777.29182.7376.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,782.732,565.0078.2 %5.0731.11252.7565.4 %5.0
รจก.เพชรบุรี 64,560.2755,858.0513.5 %5.01,231.02491.0660.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,872.87913.0068.2 %5.0492.0386.6282.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,319.213,300.8237.9 %5.01,043.51343.0067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,872.683,093.6136.5 %5.0701.23240.8665.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,170.103,975.9623.1 %5.01,119.58250.3277.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,810.582,030.3146.7 %5.0758.2581.6589.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,900.4213,445.009.8 %4.53,595.43389.0089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 178,788.5714,504.0081.6 %5.0886.93411.2553.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 239,074.7811,398.5070.8 %5.01,652.40295.3282.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)19,613.1911,623.9240.7 %5.02,872.47536.1581.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,559.774,590.0017.4 %5.0406.09719.15-77.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ11,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ603.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด84,201.1420,146.0076.1 %5.0825.58625.0124.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี85,680.8328,839.1566.3 %5.0861.86588.8731.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี82,788.4425,533.0069.2 %5.0856.02755.7211.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,820.3577,375.30-178.1 %0.0910.832,466.87-170.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี53,928.9117,800.0067.0 %5.0858.79758.9511.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,541.7319,589.09-56.2 %0.01,823.442,036.18-11.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,659.312,093.0042.8 %5.0701.20350.3450.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,244.101,583.0062.7 %5.0568.0978.0886.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,069.1221,003.0030.2 %5.06,905.765,221.2024.4 %5.0
รวม 863,143 469,804 45.57 % 63,970 27,528 56.97 %