จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,314.52745.0082.7 %5.0457.6342.2290.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,827.627,724.601.3 %0.554.3472.96-34.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,257.092,197.802.6 %1.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,676.424,707.81-28.1 %0.0799.92235.6870.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,081.621,603.0048.0 %5.0609.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,647.307,639.9251.2 %5.02,302.201,091.2652.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,798.111,193.4075.1 %5.0326.3573.6777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,173.091,162.0072.2 %5.0276.6897.0164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,008.88405.0089.9 %5.0256.79110.2057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,319.33754.0082.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,014.89394.0090.2 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,462.661,643.0063.2 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,627.901,736.0069.2 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,901.50472.0090.4 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,655.785,380.014.9 %2.0837.71159.8180.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,373.804,892.94-11.9 %0.01,084.14383.9164.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,839.431,501.0047.1 %5.0553.24295.4646.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,687.841,011.0062.4 %5.0541.70201.2162.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,140.611,980.3036.9 %5.0552.7443.9592.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,535.451,405.0069.0 %5.01,028.11263.6874.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,337.29831.0075.1 %5.0685.82124.2981.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,469.103,304.5926.1 %5.0761.89267.9864.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,940.474,611.5671.1 %5.05,292.17907.7482.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,437.941,453.5040.4 %5.0535.26378.0829.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,719.181,026.4178.3 %5.01,045.481,594.75-52.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,428.201,741.5049.2 %5.0761.90217.8471.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,765.7810,194.0020.1 %5.01,180.26525.4955.5 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,576.2685,060.65-4.3 %0.0463.75238.4848.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,896.507,600.0036.1 %5.04,254.883,191.0525.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,710.571,673.0054.9 %5.0856.9756.5093.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,400.151,170.0051.3 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,908.21560.0070.7 %5.072.5758.5319.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,086.615,482.00-7.8 %0.089.9440.2455.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,709.69669.0082.0 %5.0761.900.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,038.03700.0077.0 %5.0609.78123.3079.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,752.013,396.109.5 %4.5837.97303.0963.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,669.762,515.0031.5 %5.01,584.78226.9085.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,244.395,030.0039.0 %5.01,617.62271.1783.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,079.031,577.0474.1 %5.0742.87121.9283.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,334.799,376.40-48.0 %0.01,446.48127.1191.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,207.7613,431.005.5 %2.52,080.621,172.7543.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,783.972,063.0080.9 %5.0647.81334.4448.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,870.942,926.8024.4 %5.0935.09390.2658.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,325.851,702.0048.8 %5.0723.86234.2367.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,595.48257.5592.8 %5.0780.92499.0036.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,052.084,766.0032.4 %5.0724.09115.7784.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,391.002,069.0081.8 %5.0821.80415.4149.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,176.5536,528.1939.3 %5.01,023.00908.9011.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,027.03676.0077.7 %5.0514.7049.5190.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,287.114,659.0954.7 %5.0933.03380.4959.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,636.391,325.1063.6 %5.0609.78164.1573.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,797.976,373.9827.6 %5.01,427.45927.4535.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,326.941,295.0061.1 %5.0723.8688.8287.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,491.842,058.8041.0 %5.0705.0756.1392.0 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57,162.26133,880.00-134.2 %0.01,897.331,218.1535.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,602.7010,265.7661.4 %5.01,318.16516.8060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 239,776.0114,999.2062.3 %5.01,632.78691.3257.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,467.244,122.2181.7 %5.0141.71234.88-65.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,468.242,321.945.9 %2.5329.87237.5028.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์617,555.2538,805.2593.7 %5.03,934.92337.8191.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน60,203.443,460.0094.3 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี50,645.1412,305.2875.7 %5.0821.30189.3077.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,683.488,504.0076.8 %5.0963.19966.79-0.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,186.0221,376.00-24.4 %0.02,212.60704.9568.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,570.883,300.0061.5 %5.0874.74643.7126.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,692.84868.0067.8 %5.0514.7139.6992.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,095.332,045.0088.7 %5.05,280.412,902.0645.0 %5.0
รวม 1,391,928 532,904 61.71 % 69,123 27,692 59.94 %