จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,541.211,100.0056.7 %5.0538.64195.0063.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,196.0317,381.3933.6 %5.0536.54280.0047.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,742.327,440.9023.6 %5.062.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช18,040.172,146.2088.1 %5.057.68145.62-152.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,996.512,380.0020.6 %5.0728.80193.3273.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,959.471,590.0046.3 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช26,642.7620,604.2922.7 %5.03,876.52781.9479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.3791.2081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,835.32384.0090.0 %5.0185.8258.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,719.94427.0088.5 %5.0178.0036.8179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,941.791,709.0056.6 %5.0462.0314.1896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,701.10200.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,734.73587.0084.3 %5.0246.1473.2370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,778.89609.0083.9 %5.0353.5368.6080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,885.54816.0079.0 %5.0246.3636.8285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,756.801,903.8060.0 %5.0584.800.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,747.00267.0092.9 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,570.84356.0090.0 %5.0369.0572.6980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,150.44797.0080.8 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,019.84722.0085.6 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,870.00411.0089.4 %5.0383.3363.9683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,444.51452.0086.9 %5.0388.1552.8486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,807.87732.0080.8 %5.0337.0240.0288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,697.26554.0085.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,714.99394.0089.4 %5.0173.8136.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,716.46759.0079.6 %5.0246.6271.0871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,690.09438.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,624.375,421.943.6 %1.5804.8785.0089.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,353.296,299.01-17.7 %0.0604.9496.9084.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,129.665,426.3611.5 %5.01,812.71800.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,743.831,187.0056.7 %5.06,343.99395.2093.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,952.091,117.0062.2 %5.0699.64277.4060.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,842.561,236.0056.5 %5.0484.48403.7516.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.3874.3678.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.1399.4364.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,731.193,058.0035.4 %5.01,280.25668.5547.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,441.061,555.0054.8 %5.0918.96403.9256.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,973.4125,960.31-100.1 %0.05,295.753,762.4029.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,712.111,638.0055.9 %5.01,533.47205.9786.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,740.961,530.0067.7 %5.01,451.42743.2148.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,696.005,831.10-57.8 %0.01,014.04932.408.1 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,334.284,518.82-35.5 %0.0698.501,065.11-52.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,224.674,389.6729.5 %5.02,059.912,741.30-33.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,656.313,151.2013.8 %5.01,025.51206.1579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,210.9414,254.95-27.2 %0.01,307.80448.4065.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช142,791.78151,484.00-6.1 %0.0721.88728.65-0.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,240.3613,496.74-46.1 %0.03,490.285,037.25-44.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,801.242,385.0037.3 %5.01,013.67551.9545.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,219.961,342.5358.3 %5.0785.8552.2593.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,228.601,131.0065.0 %5.081.4683.65-2.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,820.551,057.0041.9 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,820.55383.0079.0 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,459.271,035.0070.1 %5.0880.5559.3893.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,979.48890.0070.1 %5.0740.28371.6749.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,831.864,292.8011.2 %5.0976.020.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,613.8433,801.00-292.4 %0.02,459.263,396.96-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,209.865,831.0029.0 %5.01,584.52910.4542.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,967.682,565.0035.4 %5.01,128.14456.0559.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,482.4213,794.00-84.4 %0.01,508.45117.7692.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,498.20265.5794.1 %5.01,128.14657.4041.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,798.334,485.58-18.1 %0.01,033.07351.7566.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,090.852,719.0046.6 %5.01,451.41444.4969.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,300.612,242.0057.7 %5.01,466.52741.0649.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,914.865,304.2010.3 %5.0899.9572.8491.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,516.553,401.1976.6 %5.0546.67289.3847.1 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 173,251.13127,616.0026.3 %5.02,365.381,444.3138.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 39,067.3424,310.7837.8 %5.0880.701,195.17-35.7 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,589.435,017.0010.2 %5.0502.37242.4151.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,628.391,563.0040.5 %5.0576.66142.5075.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,141.503,890.006.1 %3.01,166.18184.1584.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,075.841,218.9060.4 %5.0709.77195.9972.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,453.692,211.0036.0 %5.0918.97448.0551.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,839.603,139.0035.1 %5.01,833.48412.3377.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,738.825,090.2611.3 %5.01,063.55457.9056.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,527.917,807.2876.7 %5.0757.09174.1477.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,783.0152,064.83-69.1 %0.0914.57153.3183.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 226,445.539,912.0062.5 %5.01,663.76678.7359.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,582.219,990.0053.7 %5.02,573.68779.3769.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,375.4914,590.08-1.5 %0.01,342.58456.5566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,003.688,998.0062.5 %5.02,826.201,021.9363.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,141.523,967.5635.4 %5.0313.31694.90-121.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,894.0813,338.1021.0 %5.0219.18390.38-78.1 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,900.2758.7599.8 %5.0721.33126.9282.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,441.4845,000.0047.3 %5.01,752.69562.5067.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,285.4425,500.0044.9 %5.01,329.18237.5082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล718,446.3120,678.0097.1 %5.01,101.09163.3985.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,193.8213,289.0051.1 %5.0786.60348.1055.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช446,981.4737,944.7291.5 %5.01,109.081,420.10-28.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,049.289,181.0056.4 %5.0924.65661.2328.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช44,499.3227,000.0039.3 %5.0888.35814.388.3 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,683.1512,126.0069.4 %5.0957.38458.8152.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,760.997,835.0064.0 %5.0766.38225.8570.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง155,649.4520,767.1886.7 %5.01,388.06564.8759.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,182.3930,820.00-60.7 %0.02,500.361,367.0445.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช19,340.3018,605.023.8 %1.53,998.711,709.5257.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,183.3850,620.0053.6 %5.02,084.77551.0073.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,898.913,839.271.5 %0.51,090.11741.0032.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,301.171,603.0051.4 %5.0804.87248.1469.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,402.1543,312.50-2.1 %0.05,603.115,214.266.9 %3.0
รวม 2,748,594 1,066,544 61.20 % 110,314 54,713 50.40 %