จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,587.481,248.0051.8 %5.0412.1747.2088.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37113.20-90.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,992.241,290.0056.9 %5.0348.81177.2549.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,292.082,225.0032.4 %5.0640.3980.3287.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,468.559,183.003.0 %1.51,914.43656.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,734.491,268.0073.2 %5.0308.61174.4743.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,993.961,193.0070.1 %5.0349.1434.6790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,872.43394.0089.8 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,878.66618.0084.1 %5.0332.95108.1467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,890.30483.0087.6 %5.0289.3772.9874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,855.57615.0084.0 %5.0328.4330.1890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,851.46459.0088.1 %5.0420.3869.8283.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,483.094,732.00-5.6 %0.0792.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,214.652,234.7530.5 %5.0678.39708.59-4.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,222.051,117.3773.5 %5.0324.56142.0756.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,470.94506.0079.5 %5.0407.43292.0628.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,099.201,570.0049.3 %5.0602.33233.2261.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,323.423,012.009.4 %4.5697.41141.7279.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,158.771,522.0051.8 %5.0659.38180.5872.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,535.401,956.0044.7 %5.0811.42450.9944.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,549.682,882.0048.1 %5.0889.14851.494.2 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,095.671,319.7037.0 %5.0483.70345.8028.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,640.984,654.76-0.3 %0.01,267.95762.2039.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,513.002,226.0036.6 %5.0552.61559.37-1.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,429.1612,938.25-4.1 %0.01,096.801,127.65-2.8 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่769,207.19820,715.00-6.7 %0.04,226.99398.0090.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,676.191,814.4061.2 %5.0792.49303.3361.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,748.775,520.0018.2 %5.080.0973.038.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,149.101,262.0059.9 %5.0659.3966.5089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,830.761,043.0063.2 %5.0526.26121.9276.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,346.392,682.0019.9 %5.0735.44342.5353.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,155.562,009.0036.3 %5.0659.38538.0018.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,644.265,163.00-41.7 %0.0811.50356.6456.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่4,935.532,146.0056.5 %5.0773.47224.0771.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,252.2010,789.3018.6 %5.01,286.9257.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,870.482,001.0030.3 %5.0659.38146.3077.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,922.933,102.7037.0 %5.0811.52367.7254.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,723.572,640.003.1 %1.5469.22432.307.9 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,631.991,448.0060.1 %5.0849.54296.0265.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,095.632,846.328.1 %4.0602.33180.8270.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,964.892,928.0073.3 %5.0716.44226.5368.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,393.5421,820.0065.0 %5.01,245.56693.5044.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,899.431,404.6051.6 %5.0564.36102.1981.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,051.902,848.006.7 %3.0583.31268.8553.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,014.122,000.0033.6 %5.0583.37137.7576.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,500.603,678.1218.3 %5.0830.54397.1052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,064.233,007.001.9 %0.5621.34492.1020.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,567.998,905.9115.7 %5.03,017.36654.0078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,100.968,399.1247.8 %5.01,768.34388.7578.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,570.982,808.0649.6 %5.0414.30222.3046.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,291.8467,062.99-7.7 %0.01,248.21715.3542.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,639.787,451.0062.1 %5.0705.68902.72-27.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,759.5412,373.8221.5 %5.0638.61212.3366.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม25,369.4411,351.0055.3 %5.0625.84233.0462.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,408.4221.5099.9 %5.0657.74416.1236.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่8,788.568,523.543.0 %1.51,427.341,233.5213.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,169.281,966.0338.0 %5.0637.54529.8316.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,508.50976.0061.1 %5.0393.15209.0046.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,404.522,009.0085.0 %5.01,973.75420.0378.7 %5.0
รวม 1,231,812 1,094,362 11.16 % 47,466 19,721 58.45 %