จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,479.94660.0073.4 %5.0376.72221.4841.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,447.3324,262.7222.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,399.417,405.79-0.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,064.212,869.266.4 %3.0547.87174.2168.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,124.731,421.0054.5 %5.0623.9376.0187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,663.5213,771.38-29.1 %0.01,726.86498.7371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,863.76799.0083.6 %5.0228.46115.3449.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว416.14378.009.2 %4.5475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,707.60356.0090.4 %5.0256.1418.7692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,127.66394.0090.5 %5.0188.050.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,140.63937.2077.4 %5.0356.4393.9073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,769.14368.0090.2 %5.0209.2090.7256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,084.22571.0088.8 %5.0321.5081.0374.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,217.143,686.0012.6 %5.0795.08793.250.2 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,432.786,415.0055.6 %5.0814.09188.9676.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,132.381,758.0057.5 %5.0852.12282.1566.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,442.781,091.0068.3 %5.0392.76174.3855.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,189.471,276.0060.0 %5.0623.96154.1375.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,590.552,004.0044.2 %5.0653.53492.4324.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,666.935,002.0025.0 %5.0948.39841.7911.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,035.362,322.3042.5 %5.01,023.27733.6228.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,910.771,199.0058.8 %5.0547.900.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,532.5212,922.92-185.1 %0.01,061.30349.6567.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,903.352,193.0024.5 %5.0501.40116.1776.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,613.25652.0059.6 %5.059.8933.9543.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,148.82888.0071.8 %5.0661.9636.3094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,657.42879.0066.9 %5.0490.85163.4066.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,271.042,213.0032.3 %5.0642.98200.0368.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,091.9130,618.00-331.7 %0.01,156.38968.7816.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,889.922,893.0025.6 %5.01,080.32585.2545.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,926.263,231.0034.4 %5.01,308.51109.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,096.135,604.6921.0 %5.0684.84196.2071.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,603.291,544.0085.4 %5.0604.92626.01-3.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,449.392,508.8327.3 %5.0776.09484.0137.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,403.543,744.0049.4 %5.0719.01165.6477.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,893.612,741.0053.5 %5.0719.01116.7183.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,800.262,551.208.9 %4.0437.3073.0383.3 %5.0
สพ.พังงา10,813.741,880.0082.6 %5.01,615.35335.2579.2 %5.0
รจจ.พังงา 71,379.6993,780.00-31.4 %0.0741.75593.9619.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,612.29779.0070.2 %5.0414.76121.7270.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,774.852,686.0077.2 %5.0900.74362.4059.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,107.411,089.0078.7 %5.0431.76287.8533.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,127.955,055.12-22.5 %0.0608.65600.131.4 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,210.931,834.0042.9 %5.0661.9689.5486.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,899.7511,008.7414.7 %5.02,582.58291.4388.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,641.116,225.2664.7 %5.01,588.17349.7878.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,284.707,452.6371.6 %5.01,590.48391.1775.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,900.103,505.8055.6 %5.0313.73521.82-66.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,238.6540,260.9016.5 %5.0991.87274.9372.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,484.1018,806.00-1.7 %0.0563.49393.7530.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง22,650.859,730.0057.0 %5.0650.11236.2863.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า18,037.8310,950.0039.3 %5.0669.29348.5747.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,734.0616,041.76-16.8 %0.01,522.422,943.71-93.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,402.611,887.0044.5 %5.0651.14395.3539.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,615.13753.3071.2 %5.0205.65166.3719.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,558.108,371.1442.5 %5.03,880.234,128.30-6.4 %0.0
รวม 517,661 396,226 23.46 % 43,450 22,163 48.99 %